Jakie jest prawidowe cinienie krwi? Normy

Jakie jest prawidowe cinienie krwi? Norma cinienia krwi rni si w zalenoci od wieku i stanu zdrowia. Idealne cinienie krwi w przypadku dzieci jest inne ni w przypadku osb dorosych, czy starszych. Poza tym, odchylenia od optymalnego cinienia krwi wystpuj przy niektrych chorobach jak np. cukrzyca.

Jakie powinno by cinienie u czowieka? Cinienie ttnicze to nacisk pyncej krwi na ciany ttnic. Jego warto zaley od wydolnoci serca, szerokoci naczy i sprystoci ich cian. Aby okreli poziom, dokonuje si pomiaru dwch wartoci - cinienia skurczowego i rozkurczowego. Warto grna, czyli cinienie skurczowe, powstaje w chwili skurczu serca, gdy krew wpychana jest do naczy, natomiast warto dolna, czyli cinienie rozkurczowe - podczas napeniania si serca krwi.

Prawidowe cinienie powinno utrzymywa si na poziomie pomidzy 120 na 80 a 135 na 85 mm HG. Granicznym cinieniem jest cinienie 140 na 90. Wszystkie wysze wyniki pomiarw s ju nadcinieniem. Tak granic ustalono na podstawie bada epidemiologicznych duych grup pacjentw. Stwierdzono, e cinienie powyej tej granicy zwiksza ryzyko zawaw serca iudarw mzgu wraz z wiekiem pacjenta.

Aby stwierdzi, czy pacjent cierpi na nadcinienie, nie wystarczy jeden pomiar. Dzieje si tak, poniewa u kadego czowieka moe si zdarzy wysze cinienie, np. wskutek emocji podczas samego pomiaru. Rozpoznanie choroby, czy pacjent ma nadcinienie ttnicze, naley wykona kilkanacie pomiarw w rnych porach dnia lub wykona caodobowy pomiar cinienia przy pomocy specjalnego aparatu.

Prawidowe cinienie ttnicze krwi u dzieci

Warto cinienia ttniczego krwi u dzieci zaley od wieku dziecka, pci, wagi, wzrostu. Aby okreli czy dziecko ma waciwe cinieni krwi naley skorzysta z siatek centylowych.  Natomiast u osoby modej, przyjmuje si, e  optymalne wynosi powinno 120 na 70 mm Hg.

Prawidowe cinienie ttnicze krwi u dorosego czowieka

120/80 mm Hg optymalne cinienie
120–129/80-84 mm Hg normalne cinienie
130–139/85-89 mm Hg prawidowe wysokie cinienie
140-159/90-99 mm Hg agodne nadcinienie
160-179/100-109 mm Hg umiarkowane nadcinienie
180/110 mm Hg i powyej ostre nadcinienie

Normy cinienia ttniczego u osb starszych

Nie jest prawd, e u osb starszych cinienie ma prawo by wysze. Przyjmuje si nieco inne normy w przypadku osb do 80 roku ycia i powyej 80 roku. I tak: 

  • u osb przed 80-tk i dobrym stanie zdrowia - prawidowe cinienie krwi powinno by poniej 140. U chorych w tym wieku, cinienie moe si mieci w przedziale: 140-150 
  • u  osb powyej 80 roku ycia i dobrym stanie zdrowia waciwe cinieni krwi powinny by poniej 150.

Prawidowe cinienie krwi u chorych na cukrzyc

Nadcinienie czsto towarzyszy obu typom cukrzycy. A 30 proc. osb chorujcych na cukrzyc typu 1 i a 70 proc. chorych na cukrzyc typu 2 cierpi na nadcinienie ttnicze.

Wedug zalece Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego prawidowa warto cinienia ttniczego dla cukrzykw, to cinienie skurczowe < 140 mm Hg, a rozkurczowe 80- 85mm Hg.

Zobacz wideo

Jak i kiedy mierzy cinienie krwi

1. Najlepszy aparat do domowego pomiaru  - to aparat elektroniczny

4. Pomiar naley wykonywa przez tydzie, rano i wieczorem. 

2. Przed pomiarem naley odpocz minimum  5 minut.

3. Po papierosie czy kawie odczekaj p godziny.

5. Wyniki zapisane w dzienniczku naley przedstawi lekarzowi. Tylko lekarz moe je prawidowo zinterpretowa. 

Kiedy cinienie nie jest w normie: przyczyny

O lekkim nadcinieniu mwimy gdy wynosi ju 140/90 mm Hg, natomiast wynik 180/110 mm Hg powinien budzi niepokj  i skoni do wizyty u lekarza. Przede wszystkim naley znale przyczyn  podwyszonego cinienia. Do typowych przyczyn wysokiego cinienia zalicza si:

Nie wolno lekceway  wysokiego cinienia, poniewa moe doprowadzi do zawau serca, udaru mzgu, miadycy, niewydolnoci nerek.

Zobacz take:

Jakie badania naley wykona przy nadcinieniu?

Jeste mody, nadcinienie to nie twj problem?

Jak mierzy cinienie ttnicze?

Dieta na nadcinienie