Urografia

Urografia to rodzaj badania radiologicznego pozwalajce oceni prac nerek oraz caego ukadu moczowego. Nie jest ono wykonywane u osb z niewydolnoci nerek.
Docz do nas na Facebooku!

Gwne informacje

Urografia jest badaniem pozwalajcym na ocen caego ukadu moczowego: miszu nerek, ukadu kielichowo-miedniczkowego, moczowodw, pcherza moczowego . Podczas badania podaje si doylnie rodek kontrastowy (zagszczany i wydalany przez nerki), zawierajcy jod , ktry uwidacznia si na zdjciach rentgenowskich wykonywanych w okrelonych odstpach czasu.

W jakim celu wykonuje si urografi?

 • Urografia stosuje si w celu oceny i diagnostyki:

 • nawracajcych zakae pcherza moczowego lub nerek

 • krwi w moczu

 • blu o charakterze kolki (przy podejrzeniu kamicy nerkowej)

 • zmian w czynnoci nerek i pcherza moczowego

 • Urografia moe suy take do oceny uszkodzenia ukadu moczowego spowodowanego urazem jamy brzusznej.

  Nieprawidowoci w morfologii lub badaniu oglnym moczu sugerujce chorob nerek mog by wskazaniem do przeprowadzenia urografii. Chocia urografia nie jest badaniem rutynowym u pacjentw z wysokim cinieniem krwi, to badanie to moe okaza si przydatne szczeglnie u pacjentw z napadowymi wysokimi wartociami cinienia ttniczego i wynikami innych bada sugerujcych choroby nerek. Urografi mona take wykona u pacjentw z wysokimi wartociami cinienia, ktre nie poddaj si leczeniu farmakologicznemu. Urografia jest czsto zlecana w celu diagnostyki krwiomoczu, ale nie powinna by wykonywana u pacjentw, u ktrych krwisty mocz moe by spowodowany znan wspistniejc chorob albo po dugim, forsownym biegu (zjawisko to obserwuje si u dugodystansowych biegaczy, u ktrych krwisty mocz ustpuje po kilkudniowej przerwie i zmniejszeniu przebieganego dystansu).

  Opis badania

  Badanie jest przeprowadzane w szpitalu na oddziale radiologicznym przez lekarza radiologa i technika rentgenowskiego. Jest kilka moliwych opcji przeprowadzania urografii w zalenoci od stanu pacjenta, informacji potrzebnych do uzyskania oraz wyniku aktualnie przeprowadzanego badania. Pacjent jest proszony o oddanie moczu bezporednio przed badaniem, aby kontrast w pcherzu nie by rozcieczony moczem. W czasie badania pacjent jest uoony na stole rentgenowskim. Pierwsze kontrolne zdjcie przegldowe jamy brzusznej wykonuje si przed podaniem kontrastu i ocenia si je. Nastpnie zakada si wkucie do yy (najczciej w zgiciu okciowym), przez ktre podaje si rodek kontrastowy. rodek kontrastowy jest przenoszony z krwi, w nerkach jest przefiltrowywany do ukadu moczowego i uwidacznia si na zdjciach rentgenowskich. Zdjcia rentgenowskie s wykonywane zazwyczaj w 1, 5, 10 i 15 minucie od momentu podania kontrastu. W zalenoci od potrzeb zdjcia mog by wykonywane czciej. Podczas wykonywania zdj pacjent powinien lee nieruchomo. Na kliszach rentgenowskich mona zobaczy cie rodka kontrastowego w rnych czciach ukadu moczowego w zalenoci od czasu wykonanego zdjcia. Niekiedy w celu lepszego zobrazowania nerek wykonuje si zdjcia warstwowe celowane na nerki. Czasami uywany jest pas uciskowy na brzuch, aby zatrzyma kontrast w nerkach. Po badaniu pacjent jest proszony o oddanie moczu, a nastpnie wykonuje si kolejne zdjcie w celu oceny stopnia oprnienia pcherza. Zdjcia rentgenowskie oceniane s przez radiologa po badaniu, aby oceni konieczno wykonania dodatkowych zdj. Badanie trwa okoo 45 minut do godziny. Po badaniu pacjent powinien wypi du ilo pynu w celu wypukania rodka kontrastowego z krwiobiegu. Objawy subiektywne zwizane z badaniem. Pacjent moe odczuwa gd i pragnienie z powodu nieprzyjmowania posikw i pynw przed badaniem (zgodnie z zaleceniami). Podczas wprowadzania igy odczuwa si ukucie lub swdzenie. Podczas podawania kontrastu pacjent moe odczuwa uczucie ciepa rozchodzcego si od ramienia do caego ciaa. Mona odczuwa take sony lub metaliczny smak w ustach. U niektrych osb pojawia si bl gowy , uczucie nudnoci lub wymioty po podaniu kontrastu. Nieliczni mog omdle, mie uczucie mrowienia lub drtwienia, pojawi si moe katar lub kaszel jako reakcja na rodek kontrastowy. Podczas zaoenia pasa na brzuch bdzie odczuwany ucisk. Po badaniu pacjent moe czu si sabo, mie nudnoci lub niewielki bl gowy przez krtki czas. Ryzyko powika. Przed przystpieniem do urografii pacjent zostanie zapytany o wczeniejsze reakcje uczuleniowe na rodki kontrastowe i inne substancje zawierajce jod. rodek kontrastowy moe spowodowa kilka nieznacznych dziaa ubocznych opisanych wczeniej. U okoo 1 na 100 badanych osb moe wystpi niewielka reakcje uczuleniowa (mdoci o duym nasileniu, swdzenie). U okoo 1 na 40000 badanych osb pojawia si reakcja uczuleniowa: trudnoci w oddychaniu, obrzk na twarzy, nadmierne pocenie si, szok, a w sytuacjach ekstremalnych u wraliwych osb nawet mier. Te efekty uboczne s bardzo rzadkie i prawie zawsze mona uzyska kontrol nad nimi zastosowaniem lekw. Bardzo wane jest informowanie przez pacjenta o zaobserwowaniu jakichkolwiek objaww podczas podawania rodka kontrastowego - nawet jeeli objawy s niewielkie. Objawy uboczne pojawiaj si zazwyczaj w cigu pierwszych 10 minut (bardzo rzadko po zakoczeniu badania). Istnieje zawsze obawa przed efektami ubocznymi promieniowania rentgenowskiego. Wysokie dawki promieniowania mog powodowa rne choroby oraz uszkodzenia podu . Jednak jeeli badanie jest niezbdne, ryzyko powika zwizanych z promieniowaniem jest niskie w porwnaniu z potencjalnymi korzyciami. W porwnaniu z innymi badaniami rentgenowskimi, ekspozycja na promieniowanie podczas urografii jest relatywnie wysze na cae ciao, rednia dla mskich narzdw pciowych i wysoka dla eskich narzdw pciowych. Poniewa pd jest bardzo wraliwy na promieniowanie, urografia nie jest zalecana u kobiet w ciy. Osoby w podeszym wieku oraz chorujce na cukrzyc mog by naraone na uszkodzenie nerek przez substancje nonikowe dla rodka kontrastowego. Dla tych osb alternatywnymi badaniami s: USG nerek, tomografia komputerowa lub zwyke zdjcie rentgenowskie.

  Przygotowanie do badania

  Pacjent powinien poinformowa lekarza o:

 • moliwoci ciy

 • przebytej niedawno operacji

 • przebytej reakcji uczuleniowej po badaniu z podaniem kontrastu zawierajcego jod lub alergii na jakiekolwiek leki

  Pacjent jest proszony o podpisanie zgody na wykonanie badania - pacjent moe zapyta si o konieczno wykonania tego badania, ryzyko powika i przebiegu samego badania Pacjent moe by poproszony o przyjcie rodka przeczyszczajcego poprzedniego dnia w celu usunicia gazw i kau z jelit , aby nie przesaniay obrazu na zdjciach rentgenowskich. O zastosowaniu odpowiedniej diety (nie przyjmowanie posikw i pynw) w dniu poprzedzajcym badaniu pacjenci zostan poinformowani przez lekarza. Podczas wykonywania zdj pacjent nie moe si porusza. Jeeli w sali jest chodno pacjent moe poprosi o koc. Pacjent jest proszony o przebranie si w szpitalne odzie. Pacjent powinien zdj biuteri, ktra moe zasania obraz rentgenowski.

  Wyniki

  Wstpne wyniki mona uzyska po badaniu. Peen opis wyniku jest gotowy nastpnego dnia. W opisie urografii, radiolog opisuje przechodzenie kontrastu przez poszczeglne czci ukadu moczowego: nerki, ukad kielichowo-miedniczkowy, moczowody, pcherz moczowy i w niektrych przypadkach cewk moczow. Urografia moe uwidoczni kamienie nerkowe, guzy, wady wrodzone ukadu moczowego i inne choroby nerek .  Czytaj take:

  Hiperaldosteronizm wtrny (Aldosteronizm wtrny)

  Rabdomioliza

  Drtwienie rk i ng - jest si czego ba?

  Gdy puchn kostki u ng - czy to problem z nerkami?

  Bol ci nogi podczas spaceru? Zbadaj przepywy!