Anoreksja - grone zaburzenie odywiania

Anoreksja (lub jadowstrt psychiczny) uznawany jest za jedn z chorb cywilizacyjnych o podou psychicznym. Przyczyn anoreksji upatruje si w relacjach spoecznych osoby dotknitej chorob, zych relacjach z rodzicami (czciej matk), kopotach w kontaktach z rwienikami i niskim poczuciu wasnej wartoci. Wynika z potrzeby akceptacji przez grup, rodowisko i rodzin.
Docz do Zdrowia na Facebooku!

Osoba dotknita anoreksj prbuje rozwiza swoje problemy poprzez zmian swojego wygldu, co jej zdaniem przyniesie jej uznanie otoczenia. Obwinia swj wygld, swoje ciao o brak zrozumienia ze strony innych, wanych dla niej osb. Ciao staje si wrogiem numer jeden. Walka z nim jest jedyn metod zdobycia uwagi otoczenia i wymyka si spod kontroli.Zauwaenie pocztkw anoreksji jest bardzo trudne. Zrzucanie zbdnych kilogramw spotyka si z uznaniem otoczenia i przynosi satysfakcj osobie dotknitej chorob. W zwizku z tym czsto w pocztkach choroby anorektyk jest osob wygldajc na bardzo z siebie zadowolon, co zmniejsza szans na wczesn reakcj. Dopiero gdy wyniszczanie swojego organizmu staje si obsesj i nie da si zatrzyma nastpuje reakcja otoczenia.

Objawy

Anoreksja jest chorob, ktr niezwykle trudno zauway. Zaczyna si ona najczciej od niewinnych prb odchudzania. Powoli jednak odchudzanie i modelowanie sylwetki staje yciowym celem. Wszelkie komentarze na temat zbyt "chudego" wygldu przyjmowane s z niechci i czsto prowadz do agresji lub ukrywania przed otoczeniem faktu niejedzenia. Ilo przyjmowanych pokarmw staje si niewystarczajca do normalnego funkcjonowania. Chory traci siy, zaczyna unika spotka z innymi ludmi. Czsto anoreksji towarzyszy intensywne uprawianie sportw oraz czasowa bulimia.

Anoreksja zaliczana jest do chorb miertelnych, poniewa prowadzi do skrajnego wycieczenia organizmu. Chory na pocztku ma anemi, nastpnie pojawiaj si problemy z narzdami wewntrznymi. W wygldzie zewntrznym take zachodz niepokojce zmiany: skra staje si szara, wosy zaczynaj wypada, a paznokcie s bardzo amliwe. Pogarsza si sprawno chorego, wzrok, koncentracja, pojawia si trudno w wykonywaniu codziennych obowizkw. Chory przestaje dba o wygld zewntrzny i swoje otoczenie. Koncentruje si na jedzeniu, celebruje posiki.

Leczenie

W leczeniu anoreksji kluczowa jest reakcja otoczenia, bo to ono najczciej zauwaa, e kto jest chory. Sam chory nie dostrzega adnego problemu. W swoim zachowaniu nie widzi nic zego, a w lustrze jedynie to, co chce widzie. W zwizku z tym leczenie anoreksji jest zadaniem niezwykle trudnym i czsto nieskutecznym. Do wyleczenia konieczne jest przekonanie chorego, e ma problem i e chce si z nim zmierzy.

Podstaw leczenie anoreksji jest terapia psychologiczna, ktra pozwoli otworzy chorego na jego prawdziwe problemy i pomoe mu radzi sobie z nimi. Jest to proces dugotrway i wymagajcy ogromnego zaangaowania ze strony samego chorego. W skrajnych przypadkach stosuje si przymusowe dokarmianie. W Polsce, w sytuacji gdy chory nie podejmuje leczenia z wasnej woli, konieczna jest zgoda sdu na interwencj i formalne pozbawienie chorego prawa o samostanowieniu o sobie.

Profilaktyka

Anoreksja jest chorob braku akceptacji samego siebie, ktrego rde naley szuka ju we wczesnym dziecistwie. Lata bada nad anoreksj wykazay, e najczciej choruj crki i synowie matek perfekcjonistek, ktre zainteresowane s opini otoczenia a nie tym co czuje ich dziecko. Chory czsto te jest perfekcjonist. Dlatego bardzo wana jest praca z dzieckiem od najmodszych lat, budowanie jego poczucia wasnej wartoci, pokazywanie zdrowych relacji z otoczeniem, a przede wszystkim wsuchiwanie si w potrzeby dziecka.

Niemniej wana jest szybka reakcja najbliszych w momencie pojawienia si pierwszych podejrze o anoreksj i podjcia jak najszybciej leczenia.

Czytaj take:

Ortoreksja