Choroby uszu: najczstsze choroby uszu, objawy i leczenie

Choroby uszu w wikszoci wypadkw to zapalenia ucha rodkowego, wewntrznego oraz bdnika, powodowane przez zakaenia bakteryjne lub bakteryjno-wirusowe, wirusowe i grzybiczne. Schorzenia zapalne uszu to czsta dolegliwo maych dzieci, natomiast guzy i nowotwory objawiaj si w u dorosych.

Ucho - krtkie przypomnienie jak jest zbudowane

Ucho to narzd suchu i rwnowagi, skomplikowany i delikatny mechanizm, skadajcy si z trzech czci: ucha zewntrznego, ucha rodkowego oraz ucha wewntrznego. Ucho zewntrzne to maowina uszna, przewd suchowy zewntrzny oraz zewntrzna ciana bony bbenkowej. Ucho rodkowe natomiast skada si z bony bbenkowej, jamy bbenkowej, trzech kosteczek suchowych, trbki suchowej (trbki Eustachiusza) i koczy si powierzchni zewntrzn okienka owalnego. Mamy jeszcze ucho wewntrzne, ktre skada si z przedsionka, limaka i kanaw pkolistych. Ucho wewntrzne peni dwie funkcje: jest narzdem suchu oraz narzdem rwnowagi.

Choroby uszu - rodzaje schorze

Nasze uszy s narzdem podatnym na rnego rodzaju infekcje i zapalenia. Najczstsze zapalne choroby uszu to zapalenia ucha wewntrznego, ucha zewntrznego oraz zapalenie ucha rodkowego. A ponadto, mog nam dokucza szumy uszne, perlak oraz rnego rodzaju niezoliwe zmiany w uchu, takie jak kostniaki i chrzstniaki, nerwiaki nerwu twarzowego oraz nerwu przedsionkowo-limakowego i przyzwojaki. Zmiany nowotworowe o charakterze zoliwym to nowotwr podstawnokomrkowy lub paskonabonkowy skry, czerniak, guz woreczka endolimfatycznego. Natomiast kopoty ze suchem, o rnej etiologii, to guchota oraz niedosuch

Zobacz wideo

Choroby uszu - zapalenie ucha rodkowego ostre oraz przewleke i wysikowe

Zapalenie ucha rodkowego moe mie przebieg ostry lub przewleky. Dotyczy najczciej maych dzieci do ukoczenia drugiego roku ycia. Ostre zapalenie ucha rodkowego towarzyszy infekcji grnych drg oddechowych. Zakaenie rozwija si od strony nosogarda i nosa obejmujc bon bbenkow. Zapalenie ucha rodkowego wywoywane jest przez zakaenie wirusowe bd bakteryjne. Wirusowe zakaenie powoduj: RSV, adenowirusy, enterowirusy oraz wirusy grypy. Jedn z odmian zapalenia wirusowego jest myryngitis bullosa, zwane grypowym lub pcherzowym zapaleniem ucha rodkowego.

Natomiast za zakaenia bakteryjne odpowiadaj najczciej: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis. Moe wtedy rozwin si ropne zapalenie ucha rodkowego, wtedy do objaww docza si ropna wydzielina z ucha.

Objawy zapalenia to przede wszystkim silny, pulsujcy bl ucha oraz bl gowy, osabienie suchu, a take ze samopoczucie i gorczka, nudnoci, zawroty gowy. W leczeniu stosuje si leki przeciwzapalne i przeciwblowe, a jeeli dochodzi do zakaenia bakteryjnego, ktre nie ustpuje po 1-2 dniach - podaje si take antybiotyki.

Przewleke zapalenie ucha rodkowego objawia si nawracajcym lub staym wysikiem z ucha o charakterze luzowo-ropnym, ubytkiem bony bbenkowej oraz stopniowym pogarszaniem si suchu. Wymaga leczenia laryngologicznego, moe bowiem doprowadzi do powika, w tym trwaego ubytku suchu.

Wysikowe zapalenie ucha rodkowego to powikanie po ostrym zapaleniu ucha, powizane z przeduajcym si katarem i przerostem trzeciego migdaka. Zdarza si najczciej dzieciom w przedszkolnym lub szkolnym wieku. Zapalenie leczy si preparatami zmniejszajcymi obrzk bony luzowej ucha, usuwa si take przeronity migdaek gardowy.

Choroby uszu - zapalenie ucha wewntrznego, czyli zapalenie bdnika

Zapalenie bdnika najczciej spowodowane jest powikaniami po zapaleniu ucha rodkowego lub po zapaleniu opon mzgowo-rdzeniowych lub jest wynikiem urazu. Zakaenie ucha wewntrznego wywouj najczciej bakterie, rzadziej wirusy. Moe by te nastpstwem zakae grnych drg oddechowych.

Objawy zapalenia bdnika to zaburzenia rwnowagi, zawroty gowy, wymioty lub nudnoci, szum w uszach, oczopls i pogorszenie suchu. Choroba moe wymaga nawet hospitalizacji. Podawane s antybiotyki, a take wykonywany drena ucha rodkowego, aby umoliwi odpyw ropnej wydzieliny.

Choroby uszu - zapalenie ucha zewntrznego

Zapalenie ucha zewntrznego powoduj zakaenia bakteryjne, grzybowe bd wirusowe. Ucho zewntrzne to maowina uszna i przewd suchowy zewntrzny. Do zakae dochodzi wskutek uszkodzenia naskrka w uchu, zmniejszenia wydzielania woskowiny, a take zalegania wody w przewodzie suchowym. Szczeglnym przypadkiem jest ograniczone zapalenie przewodu suchowego zewntrznego, czyli czyrak, wywoany zakaeniem gronkowcem zocistym. Objawy to bl ucha, przy zakaeniach bakteryjnych dodatkowo poczony z ropnym wyciekiem. Leczenie obejmuje antybiotykoterapi lub leczenie przeciwwirusowe.

Choroby uszu - perlak

Perlak jest niezoliwym guzem, powstajcy w uchu rodkowym. Ma charakter wrodzony bd nabyty. Nieleczony powoduje stopniowe pogarszanie si suchu. Jest take przyczyn stanw zapalnych ucha rodkowego, objawiajcych si ropn wydzielin z ucha. Perlak musi by usunity chirurgiczne, poniewa jego rozrost niszczy struktur ucha, uszkadza such i moe nie powane powikania zdrowotne, wcznie z zapaleniem opon mzgowo-rdzeniowych i ropniem mzgu.

Choroby uszu - szumy uszne

Szumy uszne to dwiki, ktre dokuczaj nam w uchu, nie majce jednak fizycznego rda na zewntrz. Przyczyny mog by rozmaite, w tym schorzenia samego ucha, czyli nerwiaki nerwu suchowego, niewydolno trbek suchowych, otoskleroza (odkadanie si nietypowej tkanki kostnej w uchu rodkowym) oraz przewleke, ropne zapalenie ucha. Jednak najczciej szum w uchu wywoany jest zatkaniem ucha zewntrznego przez woskowin lub ciao obce.