Czy aspiryna pomaga zapobiega chorobom serca? Najnowsze badania ka by ostronym

Jeeli nigdy nie chorowae na serce, prawdopodobnie nie powiniene przyjmowa aspiryny, aby temu zapobiec - mwi kanadyjscy lekarze. Korzyci z zaywania kwasu acetylosalicylowego s bowiem mniejsze ni ryzyko wystpienia krwawienia z przewodu pokarmowego. Aspiryn zaleca si natomiast osobom po zawaach serca i udarze mzgu. Tutaj dobroczynne dziaanie leku przewaa nad potencjalnymi zagroeniami.

Aspiryna, czyli kwas acetylosalicylowy (ASA), od lat 90. uznawana jest za lek, ktry, przyjmowany regularnie, ma zapobiega zawaom serca i udarom niedokrwiennym mzgu. Zaywanie aspiryny wie si jednak z pewnym ryzykiem, dlatego zalecanie tego leku w tzw. pierwotnej prewencji chorb serca budzi obecnie wtpliwoci.

Kanadyjscy lekarze odradzaj stosowanie aspiryny w pierwotnej profilaktyce chorb naczyniowo- sercowych

Dwch kanadyjskich lekarzy, profesor medycyny rodzinnej Michael Kolber z University of Alberta oraz lekarz rodzinny Paul Frisch, opublikowao na amach Canadian Family Physician artyku, w ktrym przeanalizowali najnowsze badania na temat skutkw profilaktycznego zaywania aspiryny.

Przyjrzeli si trzem duym randomizowanym badaniom z uyciem placebo, opublikowanym w czasopismach naukowych w 2018 roku i zauwayli, e ich wyniki mog zmieni zalecenia co do profilaktycznego stosowania aspiryny. Zauwaaj, e dla osb, ktre nie przeszy ani zawau serca, ani udaru mzgu, prewencyjne przyjmowanie aspiryny jest w gruncie rzeczy niekorzystne.

"Jeeli nigdy nie miae zawau serca lub udaru mzgu, prawdopodobnie nie powiniene bra aspiryny, aby temu zapobiec" - mwi autorzy opracowania - "Potencjalna szkoda moe bowiem przeway nad korzyciami". Wyniki bada pokazay, e regularne zaywanie aspiryny wpywa na wzrost ryzyka powanego wewntrznego krwawienia, a potencjalne korzyci zdrowotne s w tym przypadku albo rwne, albo nawet mniejsze ni szkody. "Krwawienia wewntrzne nale do gronych powika, ktre wymagaj hospitalizacji, a czasem nawet transfuzji krwi" -  dodaj lekarze.

Zobacz wideo

Co pokazuj najnowsze badania?

Jedno z bada, na ktre powouj si autorzy artykuu, obejmowao grup 12 546 osb, gwnie mczyzn w wieku okoo 64 lat, u ktrych ryzyko rozwoju chorb naczyniowo-sercowych byo umiarkowane. Jedna grupa badanych mczyzn zaywaa po 100 mg aspiryny dzienne, druga grupa natomiast przyjmowaa placebo. Po piciu latach obserwacji nie zauwaono jednak wikszych rnic w iloci incydentw sercowo-naczyniowych pomidzy obu grupami. Natomiast zaobserwowano, e w pierwszej grupie mczyzn wzrosa nieco liczka przypadkw krwawienia z przewodu pokarmowego.

W drugim badaniu wzio udzia 5 480 pacjentw z cukrzyc (94 proc. chorowao na cukrzyc typu 2) w rednim wieku 63 lat, z czego 63 proc. stanowili mczyni. Po 7,5 latach obserwacji okazao si, e co prawda nieznacznie zmniejszya si liczba incydentw naczyniowo-sercowych u pacjentw przyjmujcych aspiryn (o ok. 1 proc.), ale jednoczenie o podobny procent zwikszya si liczba gronych lub miertelnych krwawie z przewodu pokarmowego. Nie zanotowano natomiast rnicy pomidzy obu grupami pacjentw ani jeli chodzi o wskaniki miertelnoci, ani w czstotliwoci zachorowania na raka.

I wreszcie trzecie badanie, ktre przeprowadzono na terenie Australii. Objo 19 114 pacjentw w starszym lub podeszym wieku (rednia wieku wyniosa 74 lata). Po zakoczeniu eksperymentu nie stwierdzono, aby przyjmowanie aspiryny zmniejszyo wyranie liczb zdarze naczyniowo-sercowych. Podwyszyo ono za to ryzyko wystpienia powanego wewntrznego krwawienia. W grupie przyjmujcej profilaktycznie aspiryn wzrosa nieco miertelno z oglnych przyczyn oraz z powodu raka, w tym raka okrnicy.

Autorzy opracowania sugeruj zatem, aby nie naduywa aspiryny jako rodka profilaktycznego, jeeli nie przeszo si zawau serca czy udaru mzgu.

Jak zatem najskuteczniej zapobiega chorobom naczyniowo-sercowym?

Jak czytamy w "Canadian Family Physician", okoo 40 proc. Kanadyjczykw w wieku powyej 50 lat przyjmuje aspiryn w ramach profilaktyki pierwotnej w celu zapobiegania chorobom sercowo-naczyniowym, chocia wikszo z nich nigdy nie miaa problemw z ukadem krenia. Zdaniem kanadyjskich lekarzy, ktrzy przygotowali artyku, nie powinni tego robi. "Zbyt dua grupa osb, ktra tego tak naprawd niepotrzebnie przyjmuje codziennie aspiryn, a jednoczenie wiele osb, ktre rzeczywicie s chore na serce, nie zaywa tego leku, mimo e powinno to robi" -  uwaa jeden z twrcw tekstu, dr Michael Kolber.

Najlepszy rodek zapobiegawczy to zmiana stylu ycia, zamiast codziennego przyjmowania aspiryny - przypominaj lekarze. A zatem warto rozway rzucenie palenia, pamita o ruchu fizycznym i o pilnowaniu cinienia krwi. Ponadto wana jest odpowiednia dieta -przede wszystkim zalecana dieta rdziemnomorska.

Ju samo zaprzestanie palenia papierosw zmniejsza ryzyko wystpienia choroby serca o poow, a codzienne wiczenia fizyczne obniaj ryzyko zgonu z powodu chorb ukadu krenia a o 37 procent. Dieta rdziemnomorska moe zmniejszy ryzyko zdarze sercowo-naczyniowych o jedn czwart. Leczenie nadcinienia ttniczego pomaga w obnieniu ryzyka rozwoju chorb ukadu krenia o okoo 20 procent na kade 10 mm Hg mniej, w zalenoci od wyjciowego cinienia krwi. Statyny pozwalaj zmniejszy prawdopodobiestwo wystpienia incydentw sercowo-naczyniowych o 25-35 proc., w zalenoci od dawki.

- Dlatego osoby z podwyszonym ryzykiem zachorowania na choroby sercowo-naczyniowe w przyszoci powinny rozway przyjmowanie statyn, obniajcych poziom cholesterolu we krwi - kocz wywd kanadyjscy lekarze. To skuteczniejszy i lepiej udokumentowany sposb zapobiegania atakowi serca, ni przyjmowanie aspiryny.

rdo: ScienceDaiy.com