Leukocyty (krwinki biae) - wszystko co powinnimy o nich wiedzie

Leukocyty, potocznie nazywane biaymi krwinkami, peni w naszym organizmie niezwykle wan funkcj. Odpowiadaj one bowiem midzy innymi za chronienie naszego organizmu przed dziaaniem rnorodnych drobnoustrojw czy wirusw. Nie dziwi zatem fakt, i odbierajc wyniki niemal kadego typu badania krwi, zauwaymy, i obejmuj one rwnie poziom leukocytw. Warto w zwizku z tym wiedzie, co to znaczy gdy ich poziom jest zbyt wysoki lub te zbyt niski, aby zdawa sobie spraw co moe nam grozi oraz by mc prawidowo zareagowa w takiej sytuacji.

Leukocyty - czym s

Leukocyty nale do grupy najwaniejszych skadnikw krwi, wraz z krwinkami czerwonymi oraz pytkami krwi. S rwnie jednym z elementw ukadu immunologicznego, ktry tworz ze specjalnymi biakami oraz z narzdami limfatycznymi, takimi jak ledziona, grasica, wzy chonne czy szpik kostny.

Biae krwinki s bardzo zrnicowane, zarwno pod wzgldem swojej budowy, jak i penionych w organizmie funkcji. Cho wielkoci przewyszaj krwinki czerwone, to jest ich w naszym ciele zdecydowanie mniej. Dlatego te, u przecitnego czowieka na 600 krwinek czerwonych przypada 1 krwinka biaa.

Rola leukocytw w naszym organizmie

Ukad immunologiczny, ktrego wan czci s leukocyty, jest odpowiedzialny za chronienie naszego organizmu przed substancjami oraz zarazkami, ktre w jakikolwiek sposb mog mu zagraa. Gwnym zadaniem leukocytw jest natomiast wyszukiwanie wszelkich drobnoustrojw oraz ich skuteczne zwalczanie.

Warto wiedzie, e nie wszystkie krwinki biae znajduj si cay czas w naszej krwi. S one bowiem magazynowane w szpiku kostnym, wzach chonnych oraz ledzionie. Dopiero w sytuacji, gdy do naszego organizmu dostan si szkodliwe zarazki, leukocyty s niemal natychmiast transportowane do krwiobiegu, skd s w stanie prawidowo spenia swoj rol.

Zobacz wideo

Leukocyty - podzia oraz penione funkcje

Leukocyty zostay podzielone na dwie grupy, pod wzgldem wystpowania ziarnistoci w komrkach lub jej cakowitego braku. W zwizku z tym, pord biaych krwinek wyrniamy grup granulocytw oraz grup agranulocytw. Bardzo ciekawe jest to, e rwnie w obrbie tych grup, poszczeglne leukocyty s odpowiedzialne za nieco inne funkcje zwizane z ochron naszego organizmu przed drobnoustrojami.

Pord granulocytw wyrniamy zatem granulocyty:

 1. obojtnochonne - inaczej neutrofile, ktre odpowiadaj przede wszystkim za ochron naszego organizmu przed bakteriami. Umoliwia im to zdolno do wchaniania, a nastpnie rozkadania substancji oraz drobnoustrojw, ktre s pobierane z zewntrz komrki. Warto take wspomnie, e neutrofile wanie wydzielaj substancje bakteriobjcze, takie jak doskonale nam znane wolne rodniki.
 2. kwasochonne - czyli inaczej eozynofile, odpowiadaj z kolei za niszczenie pasoytw atakujcych nasz organizm, ale rwnie bior poredni udzia w reakcjach alergicznych.
 3. zasadochonne - inaczej bazofile, dziki zawartoci histaminy, heparyny i enzymw proteolitycznych, bior udzia w reakcjach alergicznych.

Jeli natomiast chodzi o agranulocyty, dziel si one na:

 1. limfocyty B - produkowane s w szpiku kostnym i s odpowiedzialne za odpowied humoraln, a zatem za wytwarzanie przeciwcia. Kontakt z antygenem umoliwia im przeksztacenie si w komrki pamici oraz komrki plazmatyczne.
 2. limfocyty T - rwnie produkowane s w szpiku kostnym, ale dojrzewaj w grasicy. S odpowiedzialne za bezporednie niszczenie szkodliwych mikroorganizmw oraz dodatkowo reguluj prac pozostaych komrek chronicych nasz organizm.
 3. limfocyty NK - odpowiadaj za niszczenie tych komrek naszego organizmu, ktre nie mog ju poprawnie spenia swojej funkcji w wyniku jakiego uszkodzenia. Eliminuj rwnie komrki uszkodzone przez nowotwory.

Poziom leukocytw we krwi

Jeli chodzi o leukocyty norma w ich przypadku to 4-11 tys./mm3. Oczywicie, tak jak w kadej innej sytuacji, dopuszczalne s pewne niewielkie odchylenia, ktre wcale nie musz by dla nas sygnaem, i w naszym organizmie dzieje si co zego. Pod uwag naley chociaby bra fakt, i ich liczb mog zmieni takie czynniki jak przyjmowane leki, cia, czy nawet intensywny wysiek fizyczny.

W sytuacji jednak, gdy odchylenia s znaczne i nie s zwizane z adnymi ze wspomnianych czynnikw, mog wiadczy o pewnych nieprawidowociach. Wyrniamy wwczas dwa stany. Podwyszone leukocyty, ktrych liczba we krwi wzrasta powyej 11X103/μl oznaczaj leukocytoz. Natomiast niskie leukocyty, ktrych poziom spada poniej 4x103/ μl,wskazuj na leukopeni.

Leukocytoza, czyli wysoki poziom leukocytw we krwi

Wyniki wskazujce na leukocytoz mog wiadczy midzy innymi o:

 • zakaeniu bakteryjnym, wirusowym, pasoytniczym lub grzybiczym
 • przewlekych, ostrych stanach zapalnych
 • chorobach rozrostowych ukadu krwiotwrczego, takich jak ziarnica zoliwa czy przewleka biaaczka szpikowa
 • nowotworach
 • zaburzeniach metabolicznych, takich jak rzucawka ciarnych, mocznica lub kwasica cukrzycowa
 • uszkodzeniach tkanek, wystpujcych na przykad przy zawale minia sercowego czy rozlegych urazach
 • silnych krwotokach

Leukopenia, czyli niski pozom leukocytw we krwi

Niski poziom leukocytw, wiadczcy o leukopenii, moe by spowodowany:

 • zakaeniem wirusowym, takim jak grypa, ospa wietrzna, ryczka czy odra albo zapalenie wtroby
 • cikimi zakaeniami bakteryjnymi, do ktrych nale chociaby dur brzuszny, czy te posocznica wywoana bakteriami Gram-ujemnymi
 • aplazj szpiku kostnego
 • chorobami rozrostowymi, takimi jak szpiczak mnogi i ostra biaaczka limfoblastyczna
 • uszkodzeniem szpiku kostnego przez przyjmowane leki

Leukocyty w moczu - co to oznacza?

U zdrowej osoby, liczba leukocytw w badanym moczu, moe wynosi od 1 do 3. Kiedy jednak ich liczba si zwiksza, w fachowej terminologii stan ten nazywany jest leukocyturi. Najczstsz przyczyn podniesienia si poziomu leukocytw w moczu s rnego rodzaju infekcje oraz stany zapalne. Wwczas bowiem s one niezbdne do zwalczenia wszelkiego typu patogenw.

Istniej jednak rwnie inne schorzenia, ktrych objawem moe by podwyszony poziom leukocytw w moczu. Nale do nich:

 • przewleke, ostre zakaenie ukadu moczowego
 • schorzenia nerek, takie jak kamica nerkowa, odmiedniczkowe zapalenie nerek, rdmiszowe zapalenie nerek, kbuszkowe zapalenie nerek
 • nowotwr pcherza moczowego
 • zapalenie przydatkw, czyli jajnikw oraz jajowodw
 • zapalenie wyrostka robaczkowego

Podwyszony poziom leukocytw w moczu moe mie rwnie inne przyczyny, nie zwizane z chorobami wymienionymi wyej. Na podniesienie si liczby biaych krwinek mog mie wpyw przyjmowane przez nas leki, ale take wystpujcy stan podgorczkowy, duy wysiek fizyczny, czy nawet odwodnienie.

Leukocyty w moczu w ciy

Cia jest niezwykle wanym okresem w yciu kadej kobiety. Aby dooy wszelkich stara, by nic nie wpyno negatywnie na zdrowie dziecka i matki, regularnie przeprowadzane s skrupulatne badania. Jednym z nich jest badanie moczu, w ktrym moe pojawi si zbyt dua liczba leukocytw.

Takie wyniki zwykle wskazuj na stan zapalny lub te zakaenie, a w wikszoci tego typu przypadku chodzi konkretnie o infekcje ukadu moczowego. Jest to czsta przypado u kobiet w ciy, czego przyczyn s problemy z cakowitym oprnianiem pcherza.

Oczywicie, bez wzgldu jednak na to czy chodzi o pcherz czy jakkolwiek inn dolegliwo, ktrej objawem jest podwyszony poziom leukocytw w moczu, naley zgosi si do lekarza w celu postawienia diagnozy oraz wdroenia odpowiedniego leczenia. Jest to szczeglnie wane w przypadku kobiet w ciy, u ktrych kadego rodzaju infekcja moe mie niekorzystny wpyw rwnie na zdrowie dziecka.

To take moe ci zainteresowa: