Oni też finansują pobyt w sanatorium

Nie tylko z NFZ możesz uzyskać dofinansowanie na wyjazd do sanatorium. Jeśli spełniasz określone warunki, pomoże również ZUS, KRUS czy PFRON. Bywa, że pomoc jest większa niż ta z Narodowego Funduszu. Sprawdź, co i komu się należy.

Jeśli masz poważne problemy ze zdrowiem i chcesz je podreperować w sanatorium dzięki pomocy takich specjalistów jak m.in. balneolog, warto sprawdzić, czy nie spełniasz kryteriów uzyskania pomocy poza tą powszechnie znaną, z NFZ. Narodowy Fundusz wcale nie ma najlepszej oferty. Nie finansuje choćby kosztów pobytu czy transportu, a np. ZUS już tak.

Do sanatorium z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Dla kogo?

Od 15 lat ZUS realizuje program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej. Jest on skierowany do osób ubezpieczonych, zagrożonych całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy, uprawnionych do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, a także pobierających rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy.

Jakie schorzenia?

ZUS zasadniczo kieruje na rehabilitację leczniczą osoby ze schorzeniami narządu ruchu, układu krążenia, oddechowego oraz psychosomatycznymi. Warto jednak dowiadywać się na bieżąco o ewentualne zmiany, jeśli należysz do grupy osób, którym udzielana jest taka pomoc, a masz inne schorzenie, gdyż od czasu do czasu pojawiają się komunikaty o nowych programach, np. obejmujących kobiety po operacji nowotworu gruczołu piersiowego i narządu rodnego (na razie utrzymany do końca 2011 roku).

Ile pieniędzy?

Uwaga! Zakład Ubezpieczeń Społecznych ponosi całkowity koszt rehabilitacji leczniczej ubezpieczonego, łącznie z kosztami zakwaterowania i wyżywienia. Dofinansowywany jest także przejazd z miejsca zamieszkania do ośrodka rehabilitacyjnego i z powrotem, ale do wysokości ceny przejazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej.

Jak załatwić formalności?

Wniosek o rehabilitację powinien wypełnić lekarz prowadzący (przykładowy wzór ZUS) . Pacjent składa go we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania oddziale ZUS. O celowości rehabilitacji decyduje orzecznik ZUS. Decyzję pacjent otrzymuje pisemnie. Jeśli jest pozytywna, dołączone jest do niej skierowanie wraz z informacją o miejscu i terminie leczenia. Pacjent nie musi się już kontaktować z wyznaczonym ośrodkiem, a jedynie stawić w nim w wyznaczonym terminie.

Wyjazd z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Dla kogo?

KRUS umożliwia korzystanie z rehabilitacji leczniczej rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy, a w czasie wakacji organizuje turnusy rehabilitacyjne dla ich dzieci. Nie są one prowadzone koniecznie w tych samych ośrodkach, co np. leczenie z NFZ, a w Centrach lub Ośrodkach Rehabilitacji Rolników KRUS oraz zakładach rehabilitacji leczniczej, z którymi KRUS współpracuje.

Jakie schorzenia?

KRUS nie precyzuje, jakie problemy zdrowotne są podstawą ubiegania się o rehabilitację leczniczą. Oferta jest kierowana do osób zagrożonych całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym, albo uznanych okresowo za całkowicie niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym, ale rokujących na odzyskanie tej zdolności w wyniku leczenia i rehabilitacji. Na turnusy rehabilitacyjne kierowane są kobiety, które nie ukończyły 60 lat i mężczyźni przed 65. urodzinami, podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie, lub podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej przez 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą (okres ten nie jest wymagany, gdy osoba uległa wypadkowi przy pracy rolniczej), albo mają ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli zachowały zdolność do samodzielnej egzystencji.

Ile pieniędzy?

KRUS ponosi całkowity koszt rehabilitacji leczniczej ubezpieczonego, łącznie z kosztami zakwaterowania, wyżywienia oraz przejazdu z miejsca zamieszkania do ośrodka rehabilitacyjnego i z powrotem, ale do wysokości kosztu przejazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej.

Jak załatwić formalności?

Wniosek wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Należy do niego dołączyć wyniki zleconych badań. Dokument zachowuje ważność przez pół roku. Rolnik powinien złożyć go osobiście, bądź pocztą, we właściwym oddziale regionalnym lub placówce terenowej KRUS. Jeśli zostanie zaakceptowany przez lekarza regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego KRUS, rolnik otrzymuje propozycję wyjazdu, a po akceptacji terminu i miejsca rehabilitacji, skierowanie. Nie ma potrzeby samodzielnego potwierdzania rezerwacji w wyznaczonym ośrodku.

Za pośrednictwem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dla kogo?

Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych z PFRON przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych, w celu poprawy ich ogólnej sprawności, samodzielności i rozwijania zainteresowań.

O dofinansowanie może również ubiegać się opiekun osoby niepełnosprawnej jeśli we wniosku lekarza widnieje wyraźne zalecenie o konieczności opieki nad wnioskodawcą, opiekun nie jest osobą niepełnosprawną, wymagającą opieki innej osoby, nie pełni funkcji członka kadry na tym turnusie rehabilitacyjnym, ukończył 18 lat, albo przynajmniej 16 lat, ale jest zarazem wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

Jakie schorzenia?

Dysfunkcje kwalifikujące do dofinansowania to przede wszystkim upośledzenie umysłowe, choroba psychiczna, epilepsja, schorzenia układu krążenia, dysfunkcja narządów ruchu, bądź wzroku.

Ile pieniędzy?

Dofinansowanie PFRON do turnusu zawiera się w granicach 18 - 27% (zależnie od stopnia niepełnosprawności) przeciętnego wynagrodzenia, czyli od 400 do ponad 600 zł. W szczególnie trudnej sytuacji finansowej osoby niepełnosprawnej dofinansowanie można zwiększyć do 35 %. Zwiększenie wysokości dofinansowania opiekuna jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym z niepełnosprawnym, albo jeśli koszt pobytu opiekuna pokrywa osoba niepełnosprawna.

Jak załatwić formalności?

Na turnus osobę niepełnosprawną kieruje lekarz, pod którego stałą opieką się ona znajduje. Do wniosku trzeba załączyć między innymi orzeczenie o niepełnosprawności, oświadczenie o dochodach i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, i złożyć go w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Tam też można uzyskać szczegółowe informacje co do niezbędnej i przydatnej dokumentacji, warunków dofinansowania, pozytywnego rozpatrzenia wniosku, etc.: np. pierwszeństwo mają osoby, które nie korzystały z pomocy w ubiegłym roku, na turnus trzeba zabrać aktualne informacje o stanie zdrowia, itp.

Uwaga! Po zakończeniu turnusu rehabilitacyjnego należy na podstawie faktury lub innego dokumentu potwierdzającego zakup usługi przez osobę niepełnosprawną rozliczyć się z Funduszem.

Dowiedz się, jak balneolog leczy kuracjuszy, a także przeczytaj więcej o innych specjalnościach lekarskich w naszym ABC specjalności lekarskich

Więcej o: