Skierowania NFZ - zasady wystawiania, wano, kiedy potrzebne jest skierowanie?

Skierowanie to dokument, ktry oprcz potwierdzenia prawa do wiadcze zdrowotnych, umoliwia wykonanie wielu bada oraz zabiegw. Jaki lekarz moe wystawi skierowanie, a do jakiego specjalisty nie trzeba mie skierowania? Jak dugo wane jest skierowanie?

Skierowanie - do czego jest potrzebne?

Skierowanie od odpowiedniego lekarza to dokument, ktry jest niezbdny, aby uzyska wiadczenia zdrowotne, takie jak:

 • leczenie szpitalne,
 • specjalistyczna opieka ambulatoryjna,
 • rehabilitacja,
 • leczenie uzdrowiskowe,
 • opieka nad osobami przewlekle chorymi.
Zobacz wideo

Skierowanie na badania specjalistyczne moe wyda na przykad lekarz rodzinny. Naley pamita, e karty informacyjnej wydawanej po leczeniu szpitalnym, karty otrzymanej na izbie przyj albo szpitalnym oddziale ratunkowym nie traktuje si jako skierowania.

Posiadajc jedno skierowanie na badania albo zabieg pacjent moe si zarejestrowa tylko w jednej placwce, ktra moe wykona to badanie lub zabieg. Jeeli pacjent potrzebuje wicej ni jednej konsultacji specjalisty, skierowanie przedstawia si tylko raz - podczas pierwszej wizyty u danego lekarza.

Nie do wszystkich lekarzy specjalistw skierowanie jest wymagane. Bez skierowania mona uda si na konsultacje do lekarzy:

 • dentysty,
 • ginekologa,
 • poonika,
 • wenerologa,
 • psychiatry.

Poza tym, nie wszystkie osoby chcce skorzysta ze specjalistycznej opieki ambulatoryjnej. W takiej sytuacji skierowania nie potrzebuj midzy innymi:

 • osoby chore na grulic,
 • osoby zakaone wirusem HIV,
 • kombatanci,
 • inwalidzi wojenni oraz wojskowi,
 • osoby niewidome cywilne, ktre pady ofiarom podczas dziaa wojennych,
 • dawcy narzdw, jeeli wizyta ma dotyczy oddania narzdw,
 • osoby uzalenione od alkoholu, substancji psychoaktywnych lub rodkw odurzajcych, jeli wizyta jest zwizana z leczeniem odwykowym.

Skierowania - kto moe wystawi?

Skierowanie na badania diagnostyczne, pobyt w sanatorium, rehabilitacj, leczenie przeprowadzane w ramach specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, a take dugoterminow opiek moe wystawi lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ), a take kady inny lekarz, ktry udziela wiadcze w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. W przypadku pacjentw korzystajcych z usug lekarza specjalisty, rwnie takiego, do ktrego nie jest potrzebne skierowanie, u ktrych wystpi potrzeba wykonania bada diagnostycznych, skierowanie na te badania moe wystawi wiadczeniodawca, ktry udziela wiadcze specjalistycznej opieki ambulatoryjnej.

Skierowania na tak zwane badania kosztochonne, czyli na przykad rezonans magnetyczny oraz tomografi komputerow, moe wystawi lekarz przyjmujcy w poradni, ktra ma umow z Narodowym Funduszem Zdrowia dotyczc specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, psychiatrii lub rehabilitacji. Powinien by to lekarz prowadzcy, ktry stwierdza, e u danego pacjenta naley przeprowadzi badanie tego typu.

Skierowanie na leczenie w warunkach szpitalnych moe wystawi kady lekarz, niekoniecznie lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, natomiast na leczenie w uzdrowisku skierowanie ma prawo wystawi jedynie lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie na transport sanitarny moe wystawi lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, natomiast, jeli transport ma si odbywa w ramach POZ, skierowanie wystawia lekarz pracujcy w placwce Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Jeli pacjent skorzysta z usug, na ktre nie posiada skierowania moe zosta obciony kosztami usugi, chyba e ma on prawo do korzystania z danych usug bez koniecznoci posiadania skierowania.

Skierowanie - jak ma wano?

W wikszoci sytuacji skierowanie na badania lub konsultacj specjalistyczn jest wane do momentu, gdy istniej przesanki ku temu, e pacjent ma potrzeb skorzystania z danych wiadcze. Skierowanie traci wano w chwili realizacji, czyli na przykad podczas wykonania bada czy ustalenia terminu, w ktrym pacjent zostanie przyjty do szpitala. Jeeli pacjent potrzebuje dugotrwaej opieki poradni specjalistycznej, skierowanie naley przedstawi tylko raz, na pocztku leczenia i zachowuje ono wano tak dugo, jak dugo istnieje potrzeba leczenia w danej placwce, a lekarz prowadzcy ustala terminy kolejnych wizyt. Wyjtkow sytuacj jest taka, w ktrej skierowanie do poradni specjalistycznej dotyczy jedynie jednorazowej porady konsultacyjnej. Wwczas pacjent nie zostanie objty sta opiek poradni, a lekarz specjalista moe jedynie wyda opinie o stanie zdrowia i ewentualnie zaleci dalsze leczenie.

Wyjtki co do terminu wanoci skierowania dotycz midzy innymi skierowa na zabiegi fizjoterapeutyczne. Takie skierowanie jest wane przez 30 dni, co oznacza, e w tym czasie pacjent musi zarejestrowa si w zakadzie rehabilitacji. Krtszy termin wanoci, bo jedynie 14 dni, ma skierowanie do szpitala psychiatrycznego. Z kolei skierowanie na leczenie w uzdrowisku podlega weryfikacji, ktra powinna odbywa si co 18 miesicy.