Astma alergiczna - objawy, leczenie

Astma alergiczna inaczej astma atopowa, jest odmian dychawicy oskrzelowej. Tam samo jak alergiczny nieyt nosa, astma alergiczna jest schorzeniem wywoywanym przez alergeny, pochodzenia zewntrznego, pyki traw, drzew i kwiatw oraz roztocza kurzu domowego.

Astma alergiczna dotyczy przewanie grnych drg oddechowych i najczciej rozwija si u osb cierpicych na rnego typu alergie. Objawia si przede wszystkim nadreaktywnoci i skurczem oskrzeli. Jej mechanizm polega na gromadzeniu gstego luzu, ktry utrudnia proces oddychania oraz pogarsza jako ycia chorego.

Jest to choroba nieuleczalna, w wyniku ktrej w oskrzelach zachodz nieodwracalne zmiany. Jej leczenie polega gwnie na zapobieganiu objawom. Astma alergiczna jest reakcj obronn przed alergenem. Przewanie wykrywa si j we wczesnych latach dziecistwa.

Astma alergiczna polega na stale utrzymujcym si stanie zapalnym w drogach oddechowych, ktry powoduje przekrwienie bony luzowej oskrzeli, ich zwenie oraz nadmierne wydzielanie luzu, ktry zalegajc w oskrzelach utrudnia przepyw powietrza.

Wedug przeprowadzonych bada astma alergiczna wystpuje czciej u osb z obcieniem genetycznym w kierunku rnych alergii, z czego wnioskuje si e moe mie ona podoe dziedziczne.

Wystpowanie astmy alergicznej jest najczciej powizane z pojawieniem si alergicznego nieytu nosa. Badania wykazuj e poowa osb alergicznych choruje na astm alergiczn oraz alergiczny nieyt nosa. Astm alergiczna jest najczciej wystpujc przewlek chorob ukadu oddechowego u dzieci.

W przebiegu astmy pojawia si zjawisko zwane atopi (reakcja polegajca na nieprawidowej odpowiedzi immunologicznej), ktre powoduje wytwarzanie immunoglobulin (przeciwcia) IgE przeciwko alergenowi (czynnikowi uczulajcemu). Mechanizm polega na poczeniu przeciwcia z antygenem, w wyniku czego pojawiaj si objawy uczulenia.

Drugim rodzajem astmy jest astma niealergiczna, w ktrej czynnikiem wywoujcym objawy jest czsto przebyte wczeniej zakaenie wirusowe lub bakteryjne, intensywny wysiek fizyczny lub przyjmowane leki.

Astma alergiczna - przyczyny

Przyczynami astmy alergicznej s najczciej rnego rodzaju alergie. Powoduje j wdychanie substancji tj. alergenw. Najczciej do alergenw nale:

  • pyki drzew i traw
  • pyki kwiatw
  • roztocza kurzu
  • ple
  • sier zwierzt
  • dym tytoniowy
  • zapachy typu kadzideka
  • zimne powietrze
  • perfumy 

Poza alergiami istniej te czynniki sprzyjajce pojawieniu si astmy alergicznej i nale do nich przewleke infekcje drg oddechowych, palenie papierosw, cigy lub dugotrway kontakt z alergenami, ktre wpywaj dranico na ukad oddechowy.

Objawy astmy alergicznej

Objawy astmy alergicznej pojawiaj si najczciej po kontakcie z alergenem. Jest to choroba przewleka, w ktrej wystpuj okresy remisji i silnych napadw astmatycznych. Choroba jednak nie jest wyleczalna i nawet w okresach braku objaww, chory cigle zmaga si z zapaleniem drg oddechowych.

Najczstszymi objawami astmy alergicznej s: 

Atak astmy alergicznej moe wystpi rwnie w skutek bardzo silnych emocji. W momencie stresu zwaj si drogi oddechowej powodujc trudnoci z przepywem powietrza, a to moe doprowadzi do utraty przytomnoci a nawet do niedotlenienia mzgu.

Bardzo czsto w przebiegu alergii chorzy maj do czynienia ze zjawiskiem tzw. marszu alergicznego. Polega ono na przechodzeniu jednej postaci alergii w drug. We wczesnych okresach dziecistwa najczciej pojawia si alergia pokarmowa, ktra moe przeksztaci si w atopowe zapalenie skry (AZS), a nastpnie w astm alergiczna i alergiczny nieyt nosa. 

Astma alergiczna - diagnostyka

W celu zdiagnozowania astmy alergicznej oraz okrelenia rodzaju jaki dotyczy chorego przeprowadza si testy alergiczne oraz skrne. Test skrny polega na naoeniu na przedramiona kropel alergenu oraz delikatnego ukucia skry. Test trwa kilkanacie minut, w miejscu ukucia ig obserwuje si wystpienie odczynu (reakcji alergicznej). Dodatkowym badaniem jest morfologia krwi, z oznaczeniem iloci przeciwcia w klasie IgE, przeciw alergenom wziewnym.

Aby w peni zdiagnozowa chorob przeprowadza si rwnie badanie spirometryczne, ktre ma na celu pomiar stopnia zwenia oskrzeli oraz sprawdzenie iloci powietrza pobranego przy wdechu i wydychanego.

Innym dodatkowym badaniem jest PEF, czyli szczytowy przepyw wydechowy, ktry okrela maksymaln prdko przepywu powietrza, jak mona uzyska podczas wydechu.

Leczenie astmy alergicznej

Leczenie astmy alergicznej polega na przyjmowaniu odpowiednich lekw i jest ono leczeniem objawowym. Najwaniejsz rzecz jest unikanie kontaktu z alergenem. Dodatkowo chorzy przyjmuj leki przeciwzapalne i wpywajce na rozszerzenie oskrzeli, gwnie kortykosteroidy i leki przeciwhistaminowe, ktre dziaaj hamujco na reakcje alergiczne. Bardzo czsto s to preparaty wziewne, ktre s pomocne w napadach kaszlu i dusznoci.

Nieleczona astma alergiczna moe prowadzi do rozedmy lub zwknienia puc. Czsto dochodzi take do rozwoju przewlekego serca pucnego, ktry polega na przerocie prawej komory serca. Objawem tego jest szybsza mczliwo, dusznoci i kaszel. Osobom odpornym na leczenie farmakologiczne, czsto zaleca si immunoterapi swoist (odczulanie), ktra polega na podawaniu osobie chorej narastajcych dawek alergenw, aby przystosowa organizm i doprowadzi do wystpienia tolerancji.

Astma alergiczna czsto ma wpyw i bardzo pogarsza jako ycia chorego. Bardzo wane jest aby unika kontaktu z alergenem, szczeglnie jeeli wystpuje on tylko w okrelonej porze roku np. pyki. Naley leczy wszystkie reakcje alergiczne i by pod sta kontrol lekarza alergologa.

Osoby cierpice na astm alergiczn spowodowan roztoczami kurzu domowego, powinny dba o nierozprzestrzenianie si alergenu. Tak jak w przypadku alergii naley unika duej iloci narzut i dywanw w domu. Naley czsto pra pociel, wietrzy pomieszczenia i nie dopuci do powstania wilgoci.

5 prostych bada, ktre ratuj nam ycie

Chory powinien dba o kondycj fizyczn i prowadzi zdrowy tryb ycia. Jeeli alergeny wystpuj w ywnoci naley stosowa odpowiedni diet i eliminowa wszystkie alergizujce produkty.