Jak długo ważna jest recepta i skierowanie?

Jak długo ważna jest recepta oraz skierowanie, które otrzymaliśmy od lekarza? Aby recepta na leki została zrealizowana, musimy przyjść z nią do apteki w ciągu 30 dni. Ale już w przypadku recepty na antybiotyki termin ważności mija po 7 dniach. Skierowania na badania lub do szpitala są w zasadzie bezterminowe. Ale istnieją też wyjątki od tej reguły.

Przepisy dotyczące recept ulegają ostatnimi czasy zmianom, związanym chociażby z nowymi drukami, czy też z upowszechnianiem się recept elektronicznych. W przyszłym roku będziemy mieli już do czynienia wyłącznie z e-receptami, a także - najpewniej - ze skierowaniami w formie elektronicznej. W związku z tym warto od czasu do czasu przypomnieć sobie o kilku najistotniejszych sprawach, związanych z receptami i skierowaniami na specjalistyczne badania, czy też do szpitala lub sanatorium.

Recepta - jak długo recepta jest ważna?

Przypomnijmy, że recepta może być wypisana tylko przez osobę uprawnioną, a więc przez lekarza, lekarza dentystę, felczera lub starszego felczera, pielęgniarkę i położną. Prawidłowo wystawiona recepta musi posiadać datę wystawienia lub datę realizacji, czyli dzień, od kiedy nabiera ważności (a jeżeli jej nie określono, w odpowiedniej rubryce powinien widnieć znak X). Na jednej recepcie może się znaleźć nie więcej niż 5 różnych gotowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Przy czym lekarz lub inna osoba uprawniona może nam wystawić tylko do 12-tu recept na następujące po sobie okresy stosowania, nieprzekraczające łącznie 360 dni, a na jednej recepcie nie można przepisać leku na dłużej niż 120 dni zaleconego stosowania.

Istotne jest to, że recepty nie są dokumentami bezterminowymi, ale są ważne tylko przez określoną liczbę dni. Zatem, jeżeli nie zrealizujemy recepty w odpowiednim momencie, utraci ona ważność.

Generalnie recepty są ważne przez 30 dni od daty ich wystawienia lub od wyznaczonej daty realizacji (lekarz wpisuje wtedy na recepcie datę "od...").

Od tej zasady istnieją wyjątki:

  • recepta na antybiotyki jest ważna tylko 7 dni od daty wystawienia
  • recepta na preparaty immunologiczne jest ważna do 90 dni od daty wystawienia
  • recepta na leki sprowadzane z zagranicy jest ważna do 120 dni

Wykupując receptę pamiętajmy przy tym, że niektóre leki mogą nie być dostępne "od ręki" lub składniki do ich wytworzenia trzeba dopiero sprowadzić, co przedłuży czas realizacji. Nie warto więc czekać z pójściem do apteki na ostatnią chwilę.

Zobacz wideo

Skierowanie jest wymagane na badania specjalistyczne, wizytę u lekarza specjalisty, na leczenie szpitalne oraz sanatoryjne

Aby skorzystać z uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej, korzystać z badań i specjalistycznych porad lekarskich, leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego, rehabilitacji leczniczej oraz profilaktyki zdrowotnej w ramach NFZ, musimy mieć odpowiednie skierowanie.

Przypominamy, że skierowanie nie jest potrzebne w przypadku korzystania z usług lekarzy specjalistów:

I uwaga - od kilku lat na badania okulistyczne oraz do dermatologa musimy mieć skierowanie.

Skierowanie na badania, do szpitala czy sanatorium - jak długo jest ważne?

Na leczenie w poradni specjalistycznej oraz leczenie szpitalne skierowanie jest bezterminowe.

Skierowanie na ambulatoryjne badania specjalistyczne wypisuje nam lekarz pierwszego kontaktu lub lekarz w szpitalu. Natomiast na leczenie szpitalne skierowanie może wypisać każdy lekarz, nie tylko lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie do poradni specjalistycznej jest ważne do chwili jego realizacji lub tak długo, jak długo jesteśmy chorzy. Termin ważności skierowania nie jest ściśle określony, ale pamiętajmy, że jeżeli zgłosimy się do poradni specjalistycznej długo po terminie wystawienia skierowania, lekarz może poprosić o weryfikację i sprawdzenie stanu naszego zdrowia ponownie. Chodzi o ustalenie, czy specjalistyczne badania są jeszcze nam nadal potrzebne.

Po rozpoczęciu leczenia w poradni specjalistycznej skierowanie jest ważne tak długo, jak długo trwa leczenie.

Oryginał skierowania dostarczamy do poradni specjalistycznej w ciągu 14 dni od daty wpisania nas na listę oczekujących. Można to zrobić osobiście lub przez osobę trzecią, ale także wysłać pocztą. Wtedy liczy się data stempla pocztowego. To ważne, bo niedostarczenie oryginału skierowania do przychodni specjalistycznej grozi skreśleniem nas z listy oczekujących na badanie.

  • Skierowanie do szpitala psychiatrycznego natomiast ważne jest do 14 dni.
  • W przypadku rehabilitacji leczniczej należy pamiętać, że skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne, wykonywane w warunkach ambulatoryjnych, traci ważność jeżeli nie zostanie zarejestrowane w przychodni w ciągu 30 dni od daty wystawienia.
  • Natomiast skierowanie na rehabilitację stacjonarną jest ważne, dopóki taka rehabilitacja jest potrzebna.
  • Skierowanie na leczenie sanatoryjne, po zatwierdzeniu celowości leczenia przez NFZ, podlega weryfikacji co 18 miesięcy.
Więcej o: