10 najbardziej depresyjnych zawodw

Wypalenie zawodowe moe si zdarzy kademu niezalenie od wykonywanej profesji. Kto powinien szczeglnie na siebie uwaa? Oto raport opublikowany przez serwis health.com. Czy twj fach znalaz si na licie najbardziej szargajcych nerwy?

Chcesz mie stay dostp do naszych treci? Docz do nas na Facebooku!
opiekunowie osb starszych opiekunowie osb starszych Shutterstock

Miejsce 1. Opiekunowie osb starszych - bez oczekiwania poprawy

Opiekunowie osb starszych znaleli si na pierwszym miejscu w rankingu obejmujcym zawody, ktre w najwikszym stopniu mog przyczynia si do pojawienia si zaburze nastroju. Blisko 11 proc. wykonujcych to wanie zajcie cierpi na depresj - ujawnia raport. Skd bior si problemy natury emocjonalnej?

Wymagajce siy fizycznej mycie, przebieranie, karmienie (nierzadko z pomoc sondy) osoby starszej - to codzienne obowizki przypisane do tej profesji (czytaj take: Toaleta obonie chorego w domu) Nie ma si co udzi: pielgnowanie starzejcego si czowieka obcia nie tylko fizycznie, ale take emocjonalnie. Dlaczego? Takie osoby zazwyczaj nie s w stanie wyrazi swojej wdzicznoci. S albo zbyt schorowani, albo ju samo poleganie na pomocy z zewntrz w najbardziej podstawowych aspektach egzystencji jest dla nich trudne. Opiekunowie nie maj co liczy na popraw stanu zdrowia podopiecznych, ktra mogaby by dobr motywacj. I taka nagroda za poczynione starania zazwyczaj nie nastpi. Mona za to oczekiwa, e zamiast poprawy nastpi pogorszenie. Towarzyszenie innym w chorobie i postpujcej utracie sprawnoci, zarwno na poziomie ciaa, jak i - co czsto jeszcze bardziej bolesne, intelektu - na tym przecie oparty jest ten zawd (czytaj take: Choroba Parkinsona u osb starszych; Depresja u osb starszych).

Eksperci twierdz, e to brak pozytywnej informacji zwrotnej potwierdzajcej, e praca zostaa dobrze wykonana, powoduje, e opiekuni osb starszych tak czsto sami rozwijaj zaburzenia nastroju. Jeli naleysz do tej grupy zawodowej lub prywatnie zajmujesz si starzejcym si bliskim pamitaj, aby dba o swj stan emocjonalny, nie pozbawia si czynnoci, ktre s dla ciebie rdem przyjemnoci. Warto mie na uwadze, e aby skutecznie pomaga innym, tym bardziej tym bdcym w cikim stanie, musimy najpierw zatroszczy si o siebie i swoje potrzeby. Inaczej na dusz met si nie da.

Zobacz take: Jak radzi sobie z emocjami przy opiece nad pacjentem obonie chorym?

Uwaga, na swoje zdrowie powinny uwaa take osoby zajmujce si nie tylko opiek nad seniorami, ale take nad tymi najmodszymi. Raport wskaza, e oni take s w grupie ryzyka depresji.

Kelnerzy Kelnerzy Shutterstock

Miejsce 2. Kelnerzy - wystawieni na zo klientw

Wci si myl, s niezdarni, opieszali, zajmuj si nie tym, co trzeba - a klient zamiast si relaksowa, czeka. Zazwyczaj nie mamy najlepszego zdania o obsudze w obiektach gastronomicznych. Jak to jest po drugiej stronie? Wcale nie tak rowo - twierdz eksperci. Kelnerzy zajmuj drugie miejsce pod wzgldem zapadalnoci na zaburzenia nastroju. Okoo 10 proc. z nich relacjonuje, e w ostatnim roku zdarzy si im epizod depresyjny. Wrd kobiet ten procent jest jeszcze wyszy i wynosi 15 proc. Skd te liczby?

Stosunkowo niskie zarobki i klienci, ktrzy bywaj aroganccy - to nie jedyne powody. Od kelnerw wymaga si panowania nad swoim zachowaniem, prezentowania postawy wiadczcej o kulturze osobistej. Zawsze i niezalenie od tego, kto ma racj. W kocu klient nasz pan. Nawet ten, z ktrego wprost kipi zo. Kelner jest wizytwk lokalu - odpowiada twarz za efekty pracy kucharzy, managerw, wacicieli i innych. To on zbiera laury, ale te czsto spija nawarzone niekoniecznie przez siebie piwo.

Psycholodzy zaznaczaj, e nieustanne kontrolowanie emocji, take na poziomie reakcji mimicznej, gestw ciaa - a tego oczekuj zazwyczaj pracodawcy od obsugi - bardzo obcia nasz psychik. W podobnej sytuacji, twierdz, s np. zawsze opanowane i umiechnite stewardesy na pokadzie samolotw. To nie anioy spokoju. Niewerbalnie musz one przekazywa inne odczucia ni rzeczywicie im towarzysz. To wymaga intensywnej wewntrznej pracy, ktra z zewntrz pozostaje niewidoczna.

pracownicy pomocy spoecznej zagroeni depresj pracownicy pomocy spoecznej zagroeni depresj Shutterstock

Miejsce 3. Pracownicy socjalni- praca 24 h na dob?

Kolejni "pomagacze". Pracownik spoeczny to zawd pochaniajcy 24 godziny na dob przez 7 dni w tygodniu. Czsto osoby zajmujce si pomoc dzieciom czy rodzinom, w ktrych pojawia si przemoc nie potrafi "zostawi" swojej pracy z momentem przekroczenia progu domu - przecie problemy podopiecznych nie znikaj po godzinach. Myl, wspodczuwaj. Niestety nieustanne empatyzowanie moe skutecznie odebra siy.

Pracownicy spoeczni maj tendencj do powicania si, a w efekcie zapominaj o sobie - zaznaczaj eksperci. Wszak inni maj gorzej, to im naley si pomoc. Wszyscy "pomagacze" miejcie si na bacznoci, podstawowa zasada, o ktre wielu z was zapomina gosi, e skutecznie dawa wsparcie moe tylko ten, kto zaspokaja wasne potrzeby emocjonalne oraz zapewnia sobie wystarczajc ilo odpoczynku. No chyba, e chcecie skierowa si w stron wypalenia zawodowego, depresji, a nawet chorb ciaa. Dotyczy to take kolejnych na licie. Kto to taki?

Suba zdrowia Suba zdrowia Shutterstock

Miejsce 4. Lekarze, pielgniarki, pracownicy suby zdrowia - choroba chlebem powszednim

Ratuj ycie, wycigaj nas z mniejszych lub wikszych problemw zdrowotnych. Lekarze, pielgniarki, terapeuci czuwaj nad naszym dobrostanem fizycznym i psychicznym. To due obcienie i odpowiedzialno, za ktre wielu specjalistom przyjdzie przypaci wasnym zdrowiem. Gro im nie tylko zaburzenia nastroju i choroby. Obserwujemy te wysze wskaniki prb samobjczych i samobjstw w tych grupach zawodowych. Badania przeprowadzone przez australijsk organizacj przeciwdziaajc depresji Beyond Blue wskazuj, e kobiety pracujce w subie zdrowia s ponad dwa razy bardziej zagroone samobjstwem ni inne panie. Jeli chodzi o panw ryzyko to jest wiksze o 25 proc.

mier, trauma, cierpienie pacjentw i ich rodzin - to ich chleb powszedni. Czsto specjalici, eby by w stanie skutecznie leczy i nie kierowa si niejednokrotnie mylcymi emocjami, chroni si znieczulic. Nie zmienia to jednak faktu, e na co dzie maj styczno ze wiatem, w ktrym krluje choroba. Pacjenci nie przychodz przecie pochwali si im, jak dobrze im si wiedzie, a wrcz przeciwnie. Umiejtno stawiania trafnej diagnozy i zaordynowania skutecznego leczenia moe by zaburzona, gdy chodzi o ocen swojego wasnego, a nie pacjentw, stanu zdrowia. Specjalici, tak oswojeni ze zdrowotna mizeri, po prostu mog nie zauway, e sami potrzebuj pomocy.

Niekoniecznie dobrze radz sobie take ci, do ktrych zwracamy si z prob o pomoc w problemach natury emocjonalnej. Historia zna wiele przypadkw niezwykle cenionych psychoterapeutw, ktrzy pomogli rzeszy ludzi uwolni si od zaburze psychicznych, ktrzy w pewnym momencie, ku zaskoczeniu otoczenia, sami targnli si na wasne ycie. Czsto z powodzeniem.

artyci a depresja artyci a depresja Shutterstock

Miejsce 5. Artyci, pisarze, freelancerzy - twrczo sprzyja depresji?

Przyjo si uwaa, e zaburzenia emocjonalne czciej wystpuj u osb, ktrych dziaalno zwizana jest z twrczoci. Czy kreatywni, artyci i inni "twrcy" rodz si obdarzeni cechami, ktre predysponuj ich do takiego rodzaju problemw, a moe sam charakter ich pracy kieruje ich w bezlitosne ramiona depresji? Przyczyny mog by zoone, a styl ycia oparty na braku staych dochodw, nieregularnych godzinach pracy i izolacji moe pogbia trudnoci w radzeniu sobie. Okoo 9 proc. osb nalecych do tej kategorii relacjonowao, e w ostatnim roku dowiadczyo epizodu depresji.

"Co ciekawe, wrd osb zwizanych z rozrywk i sztuk czsto obserwuje si chorob afektywno dwubiegunow" - mwi Deborah Legge, doradca personalny w serwisie health.com. Zaburzenia maniakalno - depresyjne, bo o nich mowa, polegaj na naprzemiennym wystpowaniu epizodw depresji, czyli spadku nastroju, oraz manii, czyli ponadprzecitnego jego wzrostu. Jak to wyglda w praktyce? Ot osoba dotknita zaburzeniem raz nie ma siy na nic, towarzyszy jej wszechogarniajcy smutek, nie widzi sensu w jakimkolwiek dziaaniu. Po jakim czasie natomiast czuje si niczym heros, ktry mgby przenosi gry. W euforii chwyta si kolejnych zada i projektw, pracuje niemal bez chwili wytchnienia. Dugo trwania manii i depresji oraz ich natenie jest zalene od danego przypadku i stanowi o ostatecznej diagnozie. Czasem zdarza si , e epizody nadaktywnoci i przejciowe, krtkie okresy depresyjne znacznie zwikszaj efektywno i jako pracy osoby. Czasem sprawiaj, e zaciga ona liczne kredyty, podejmuje zobowizania, ktrym nigdy nie bdzie moga sprosta. I tu zaczyna si problem.

W wielu przypadkach zaburzenia nastroju wrd artystw pozostaj niezdiagnozowane lub s nieleczone.

Nauczyciele Nauczyciele Shutterstock

Miejsce 6. Nauczyciele - gdzie si podziaa misja?

Maj wakacje, ferie, wolne weekendy - mogoby si wydawa, e ycie nauczyciela to istna bajka. Jest jednak druga strona medalu. To jeden z bardziej stresujcych zawodw - wynika ze statystyk. Poowa nauczycieli przyznaje, e zdarzao im si myle o rzuceniu pracy z powodu nadmiernego stresu - informuje guardian.co.uk.

Ponad 40 proc. kadry nauczycielskiej rezygnuje z pracy w przecigu 5 pierwszych lat od rozpoczciakariery - wskazuj badania przeprowadzone na nauczycielach w Wielkiej Brytanii. Jak jest na naszymrodzimym gruncie? Zawd nauczyciela nie cieszy si prestiem, a wymaga wiele: radzenia sobie zniekoniecznie zdyscyplinowanymi uczniami, ich rodzicami, speniania wymaga kierownictwa szkoy,sprostania napitemu programowi nauczania. Gdzie jest miejsce na misj szerzenia wiedzy? Ekspercizaznaczaj, e po jakim czasie pracy w trudnych warunkach nawet nauczycielom z powoaniazaczyna brakowa motywacji. Szczeglnie, e wynagrodzenie czsto jest niewspmierne dowkadanego wysiku. Co grozi nauczycielom? Wahania nastroju, wyczerpanie, stres,depresja czy naogi - to niektre z konsekwencji, ktre mog si pojawi, gdy rwnowaga zostanie naruszona. Aby ich unikn, kadra nauczycielska powinna dba o swoje samopoczucie i szuka wsparcia, tak w dowiadczonych kolegach po fachu i przyjacioach, jak, o ile zajdzie taka potrzeba, u specjalistw zajmujcych si pomoc psychologiczn.

Miejsce 7. Pracownicy administracji - w pierwszej linii frontu

Pracownicy administracji publicznej mog cierpie z powodu wysokich oczekiwa petentw i maej kontroli nad caoci postpowaniem- twierdz specjalici. To ich najczciej spotykamy na pierwszej linii frontu i to oni musz radzi sobie z wszelkimi naszymi zaaleniami, skargami i frustracjami. A e niejednokrotnie jestemy odsyani od okienka do okienka zazwyczaj nie mamy ju wiele cierpliwoci. Obrywa si pani siedzcej po drugiej stronie. Tymczasem ona jest tylko czubkiem gry lodowej, nie ma wpywu na to, jak wyglda cae postpowanie, jak funkcjonuje system.

fachowcy bardziej naraeni na depresj? fachowcy bardziej naraeni na depresj? Shutterstock

Miejsce 8. Fachowcy - od zlecenia do zlecenia

Wzywamy ich, gdy co idzie nie tak. Czym charakteryzuj si "naprawiacze"? Nieregularne godziny pracy, w niektrych przypadkach nocne zmiany bd konieczno interweniowania o najdziwniejszych porach dnia i nocy, praca w izolacji, wynagrodzenia zalene od iloci zlece - to niektre z czynnikw, ktre sprawiaj, e osobom wykonujcym zawody zwizane z naprawami czciej puszczaj nerwy. No i, jak dodaj eksperci, praca fachowca niejednokrotnie obejmuje nie tylko naprawy, a sprztanie naszego baaganu.

doradcy finansowi a depresja doradcy finansowi a depresja Shutterstock

Miejsce 9. Doradcy finansowi - porozmawiajmy o twoich pienidzach...

Przychodz i nie tylko chc od nas wycign informacje o zarobkach, ale take nakoni nas do zakupu proponowanego przez nich produktu, ktry ma uchroni nasze finanse, ba take przyszo, przed katastrof. Tymczasem wikszo z nas nie lubi ani mwi, ani rozkada na czynniki pierwsze domowego budetu. Szczeglnie z obcymi. Jak si okazuje, dla tego drugiego te nie jest to komfortowa sytuacja.

Doradcy finansowi maj wic zazwyczaj twardy orzech do zgryzienia. By moe dlatego zaapali si do pierwszej dziesitki najbardziej zestresowanych. Co ley u podoa takiego stanu rzeczy? "To dua odpowiedzialno zajmowa si pienidzmi innych. Tym bardziej e w kocu nikt nie ma kontroli nad tym, co stanie si na rynkach finansowych" - mwi Deborah Legge. "W wykonywanie tego zawodu wpisane jest poczucie winy. Kiedy klienci trac swoje oszczdnoci zazwyczaj swoje pretensje kieruj do doradcw, ktrzy takie dziaania im zalecili" - dodaje.

sprzedawcy w grupie ryzyka depresji sprzedawcy w grupie ryzyka depresji Shutterstock

Miejsce 10. Sprzedawcy - presja niewystarczajcych rezultatw

Ostatnie dziesite miejsce na licie przypado sprzedawcom. Dlaczego ta profesja sprzyja depresji? Powodw jest bez liku. Wymg coraz to wyszych rezultatw, presja na wyniki, w wielu przypadkach dochd uzaleniony od osigni, nieregulowany czas pracy - to niektre z moliwych przyczyn. Praca sprzedawcy czsto wie si z cigym przemieszczaniem si, podrami. Bycie w rozjazdach moe utrudnia relacje z bliskimi i przyjacimi. To z pewnoci nie jest profesja dla wszystkich, zazwyczaj wymaga stalowych nerww, wytrzymaoci organizmu i gotowoci

Oczywicie aden zawd nie powoduje automatycznego pojawienia si zaburze nastroju. Nawet wykonujc najbardziej stresujce profesje moemy cieszy si dobrym stanem psychicznym. Dbajcie o siebie niezalenie od miejsca pracy, w ktrym przyszo wam pracowa. I pamitajcie, tajemnic dobrej pracy jest zapewnienie sobie odpowiedniej iloci braku pracy w postaci wieczornego relaksu czy urlopu. A jeli to nie dziaa? Moe czas zastanowi si, czy na pewno robi, to co lubi lub w takim miejscu, ktre umoliwia mi realizowanie potencjau. Powodzenia.