Konflikt serologiczny matki i dziecka - przebadaj si niezalenie od grupy krwi!

Niestety mao kto wie, e ta szczeglna relacja midzy matk a nienarodzonym jeszcze dzieckiem wie si nie tylko z czynnikiem Rh. Aby unikn powanych powika w rozwoju podu, a w najgorszym przypadku poronienia, konieczne s odpowiednie badania.
Docz do Zdrowia na Facebooku!

Zadaniem ukadu immunologicznego jest ochrona organizmu przed zagroeniem. Konflikt serologiczny to bardzo specyficzna odpowied tego mechanizmu. Ma on miejsce gdy midzy krwi matki a podu nie ma zgodnoci. W takich sytuacjach nawet niewielka ilo krwi dziecka, ktra przedostanie si do krwiobiegu matki momentalnie jest niszczona. Jednoczenie organizm kobiety zaczyna "zwalcza" przyczyn problemu, czyli pd.

Jak to si dzieje?

We wszystkich komrkach ludzkiej krwi obecne s bardzo szczeglne przeciwciaa. Konflikt serologiczny to stan, w ktrym obecny u podu antygen nie wystpuje u matki. Zaburzenie to ma miejsce najczciej u kobiet z grup krwi Rh(-) i Rh(+) dziecka. Zmiany te mog doprowadzi do choroby hemolitycznej podu/noworodka lub ostrej maopytkowoci. Naley jednak pamita, e sama niezgodno nie musi wiza si z rozwojem schorzenia. Niestety medycyna nie zna sposobu, ktry potrafiby przewidzie i oceni ryzyko ich wystpienia. Dlatego tak wane jest by wszystkie przysze mamy zostay odpowiednio przebadane.

Uwaaj na pytki

Jednym z typw konfliktu serologicznego jest tzw. konflikt pytkowy. Ma on cisy zwizek z antygenem oznaczonym symbolem HPA-1a. W przypadku gdy zosta on przekazany dziecku przez ojca, a matka nie posiada tego konkretnego przeciwciaa (czyli HPA - 1a jest ujemna), to jej organizm traktuje rozwijajcy si pd jako zagroenie. Konflikt pytkowy stanowi jedn z najczstszych przyczyn alloimmunologicznej maopytkowoci podu lub noworodka (AIMP/N) i powanych powika z wylewem wewntrzczaszkowym na czele. Niejednokrotnie prowadzi do mierci podu. Co ciekawe, w przeciwiestwie do konfliktu serologicznego, ktry obserwuje si w czasie drugiej ciy, ten pytkowy moe pojawi si ju w przy pierwszej.

Szacuje si, e konflikt pytkowy pojawia si w przebiegu jednej na kade ptora tysica ci. W 10 proc. jego skutki s tragiczne.

Nie czekaj, przebadaj si!

Na szczegowe badania powinny zgosi wszystkie panie midzy 10 a 14 tygodniem ciy. Dziki znanym od kilku lat metodom ju niewielka ilo krwi pozwala przyjrze si acuchowi DNA oraz pytkom krwi. Ten prosty test daje moliwo wykluczenia choroby lub rozpozna j odpowiednio wczenie i wyeliminowa zagroenia.

W przypadku wykrycia nieprawidowoci tego typu badania powinny by powtarzane i wykonywane raz w miesicu.

Gdzie mona si zbada?

W ramach rozpoczynajcego si wanie projektu PREVFNAIT (potrwa trzy lata i zakada przebadanie 30 tysicy kobiet) kada przysza mama bdzie moga bezpatnie wykona odpowiednie badania diagnostyczne. Pozwol one na przewidzenie i zapobieenie potencjalnej chorobie podu/noworodka. W przypadku, gdy zaistniej do tego wskazania, kobieta bdzie poddawana odpowiedniemu leczeniu tak, by nie dopuci do wystpienia zmian gronych dla ycia podu.

Badania bdzie mona wykona w Instytucie Hepatologii i Transfuzjologii w Warszawie oraz Punktach Pobra Laboratorium sieci Diagnostyka w wojewdztwie mazowieckim.

Wicej informacji mona znale na stronie programu www.konfliktplytkowy.ihit.waw.pl

Zobacz take: wszystko o konflikcie serologicznym oraz zapoznaj si z odpowiedziami lekarzy na pytania zwizane z problemem konfliktu serologicznego

Czytaj take:

Immunoglobuliny anty - D

Konflikt serologiczny

Poronienie

Macica inwolucyjna

Zesp Hellp