Brain Plan dla Polski. Strategia dla zdrowia mózgu

Lekarze neurolodzy postulują wprowadzenie szerszej definicji chorób mózgu, obejmującej choroby neurologiczne, psychiatryczne oraz neurochirurgiczne oraz stworzenie systemu koordynowanej opieki nad osobami ze schorzeniami mózgu. Konieczne jest dofinansowanie tej dziedziny medycyny i wyrównanie dostępu do nowoczesnych metod leczenia.

22 lipca obchodzony jest jako Światowy Dzień Mózgu. Przy tej okazji Polska Rada Mózgu, w tym Polskie Towarzystwo Neurologiczne oraz Europejska Rada Mózgu przygotowały wspólnie raport na temat stanu polskiej neurologii oraz najpilniejszych potrzeb, związanych z leczeniem chorób mózgu, zgłaszanych przez środowisko lekarzy. Raport nosi nazwę "Strategia na rzecz profilaktyki i zwalczania chorób mózgu - Brain Plan dla Polski" i zawiera postulaty i propozycje  zmian w polskim systemie opieki medycznej. Zostanie przekazany do resortu zdrowia z nadzieją, że stanie się początkiem dyskusji.

Jak czytamy na stronach Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, choroby neurologiczne i psychiczne dotykają coraz większej liczby osób. Szacunki mówią, że w naszym kraju choroby mózgu dotyczą już co najmniej 15 mln osób, a co trzeci Europejczyk przynajmniej raz w życiu doświadcza choroby mózgu. Za wzrost liczby chorych odpowiadają nie tylko proces starzenia się społeczeństwa, ale i zmiany cywilizacyjne, niezdrowy styl życia, pośpiech i stres. Tak więc, liczba osób cierpiących na schorzenia mózgu lawinowo rośnie.

Nasz system opieki medycznej nie jest do tego przygotowany - sądzą autorzy raportu.

Jeżeli już dzisiaj nie rozpoczniemy dyskusji i nie podejmiemy odpowiednich kroków, by rozwiązać problemy systemowe w zakresie chorób mózgu, to za kilka lat zderzymy się z falą tsunami gigantycznego kryzysu

– mówi prof. Jarosław Sławek, prezes Polskiej Rady Mózgu i Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Autorzy raportu wymieniają główne bolączki polskiej neurologii. Są to: niska świadomość problemu, brak profilaktyki, fragmentaryczność opieki, niedofinansowanie świadczeń gwarantowanych w zakresie chorób mózgu i nieefektywna alokacja środków, braki kadrowe oraz nieskuteczne modele opieki nad chorymi.

Zobacz wideo

Choroby mózgu - konieczny jest system koordynowanej opieki medycznej

Neurolodzy proponują szereg zmian, które zmierzają do poprawy sytuacji. Pierwszy postulat dotyczy wprowadzenia do polskiego systemu opieki zdrowotnej definicji "choroby mózgu". Autorzy raportu proponują, aby określić tym zbiorczym terminem choroby neurologiczne, psychiatryczne i neurochirurgiczne, które teraz traktowane są jako oddzielne dziedziny, mimo że tak naprawdę dotyczą tej samej sfery - funkcjonowania mózgu.

Drugi postulat, to uznanie działań na rzecz osób z chorobami mózgu za priorytetowe w polityce zdrowotnej państwa. Konieczna jest współpraca miedzy resortami i wprowadzenie opieki koordynowanej, wczesnej diagnostyki i nowoczesnych terapii chorób mózgu. Postuluje się także stworzenie systemu profilaktyki chorób mózgu. Jak przypominają lekarze: "mimo że nie wszystkim chorobom mózgu można przeciwdziałać, to ryzyko ich wystąpienia, a także ryzyko wystąpienia chorób współistniejących można obniżać przede wszystkim za sprawą zdrowego stylu życia".

Neurologia i psychiatria borykają się także z ogromnymi brakami kadrowymi. Konieczne są zatem działania państwa, które systemowo rozwiązałyby ten problem, wpisując neurologię na listę specjalizacji priorytetowych.

Ponadto autorzy raportu domagają się zwiększenia poziomu finansowania neurologii i poszerzenia świadczeń gwarantowanych oraz poprawy dostępności refundacji nowych terapii farmakologicznych. Konieczne jest wyrównanie dostępu do nowoczesnych procedur medycznych. Zatem opieka nad pacjentami dotkniętymi chorobami mózgu powinna być prowadzona w sposób zintegrowany, skoordynowany, przy współpracy międzysektorowej.

Źródło: Polskie Towarzystwo Neurologiczne

Więcej o: