Aktynomikoza (Promienica)

Promienica to choroba zakana atakujca zarwno ludzi jak i zwierzta. Za jej wystpowanie odpowiedzialne s przede wszystkim bakterie.
Docz do nas na Facebooku!

Choroba najczciej dotyka osoby midzy 20 a 50 rokiem ycia. Do zakaenia dochodzi poprzez kontakt z chorym zwierzciem lub przez wkadanie do ust dba trawy lub zboa. Zdarza si, e w jamie ustnej, gwnie u osb nie dbajcych o higien jamy ustnej , obecne s drobnoustroje, ktre wywouj chorob. Rozwojowi schorzenia sprzyja skaleczony jzyk lub dzisa oraz le przeprowadzony zabieg dentystyczny.

Objawy

Promienica atakuje przede wszystkim tkank mikk w okolicy uchwy i szyi. Zmiany chorobowe, cho bardzo rzadko, mog pojawi si rwnie na jzyku, liniankach, uchu rodkowym oraz na migdakach podniebiennych. Pocztkowo na skrze w okolicy zakaonego miejsca nie wystpuj adne zmiany. Dopiero z czasem zaczynaj pojawia si guzy oraz ogniska ropne. Z czasem guzy zaczynaj obumiera, a z powstaych przetok wydostaje si surowiczo-krwista wydzielina.

Objawy w duej mierze uzalenione s od miejsca wystpienia zmian. Jeli obecne s one wok jamy ustnej chory bardzo czsto ma kopoty z jedzeniem i przeykaniem. Dodatkowo wyciekajca wydzielina moe powodowa szczkocisk.

Diagnoza i leczenie

Promienice potwierdza badanie treci wydobywajcej si z pkajcych guzw. Obecno promieniowcw jednoznacznie potwierdza aktynomikoz.

Leczenie promienicy mona przeprowadzi na dwa sposoby. Pierwszy, chirurgiczny, polega na cakowitym usuniciu, wraz ze skr zmian chorobowych. Druga metoda ogranicza si do podawania w duych ilociach penicyliny poczonej z sulfonamidami. Mona podawa je bezporednio do chorego miejsca.

Nieprawidowo leczona lub nieleczona wcale aktynomikoza moe prowadzi do choroby puc oraz skrobiawicy (schorzenie charakteryzuje si odkadaniem biaka w ledzionie , nerkach oraz wtrobie ).

Czytaj take:

Dyzenteria (Czerwonka)

Kryptosporydioza

Pelzakowica (ameboza)