ylaki macicy

Wikszo kobiet nie zdaje sobie sprawy z ich obecnoci. Najczciej z powodu ylakw macicy cierpi kobiety w ciy. Nieleczone ylaki macicy mog wywoa powane konsekwencje.
Za wystpienie ylakw macicy odpowiedzialne s hormony, przede wszystkim, produkowany w nadmiarze w czasie ciy, progesteron. Przerost macicy sprawia, e uciska ona na miednic. W konsekwencji na cianach macicy zaczynaj pojawia si ylaki . Bardzo czsto tego typu schorzeniom towarzysz hemoroidy, ylaki sromu oraz ylaki koczyn dolnych.

Objawy

Powodw wystpowania ylakw macicy moe by wiele i mog wystpi nie tylko u kobiet w ciy. W przypadku przyszych mam za powstawanie tego typu ylakw odpowiedzialna jest rozrastajca i uciskajca na y gwn doln, macica. W czasie ciy organizm kobiety wytwarza w duej iloci progesteron i estrogen. Obecno tych hormonw sprawia, e yy w obrbie miednicy rozszerzaj si, a tym samym zwikszaj przepyw krwi. Zwikszona ilo przepywajcej krwi oraz rosnca i uciskajca na y macica, to najprostsza droga do pojawienia si ylakw. Zazwyczaj wystpuj one u kobiet, ktre ju maj dzieci, a odstp midzy kolejnymi ciami by stosunkowo krtki.

ylaki macicy nie s jedynie przykr dolegliwoci towarzyszc ciy. Mimo e, to wanie ciarne cierpi na nie najczciej, mog pojawi si niemal w kadym okresie ycia. Powstawaniu ylakw macicy sprzyja m.in. nadwaga, brak ruchu, problemy z zaparciami czste i dugie kpiele w gorcej wodzie oraz uwarunkowania genetyczne.

ylakom macicy najczciej towarzyszy bl w dolnej czci brzucha. W przypadku gdy dolegliwo "rozszerzya" si na srom i odbyt , pojawia si niewielkie krwawienie.

Diagnoza i leczenie

ylaki macicy, przede wszystkim te u kobiet w ciy, czsto nie daj adnych objaww. Cz pa dowiaduje si o ich istnieniu po urodzeniu dziecka, ale tylko wtedy, gdy wykonywano cesarskie cicie (czasami ich obecno oznacza rezygnacj z porodu siami natury). W takich sytuacjach ylaki znikaj same po upywie czterech miesicy od porodu.

W przypadku kobiet, u ktrych pojawiy si dolegliwoci blowe wykonuje si badanie USG, ktre pozwala jednoznacznie okreli przyczyn blu oraz ewentualnego krwawienia. Leczenie ylakw macicy najczciej jest proste i nieinwazyjne. Stosuje si zewntrznie preparaty z wycigiem z kasztanowca i farmaceutyki obkurczajce naczynia krwionone oraz dziaajce przeciwzapalnie.

Jeli leki nie przynosz efektu konieczny jest zabieg chirurgiczny. W tego typu operacjach gwnie wykorzystuje si laser lub skleroterapi. Polega ona na wprowadzeniu do zmienionego ylakiem naczynia substancji wywoujcej stan zapalny. Nastpnie w zakaonym miejscu powstaje skrzeplina, ktra ulega zwknieniu i zamyka cian naczynia. Z braku odpowiedniego cinienia wytworzony przez dane naczynie krwionone ylak zanika. W przypadku kobiet karmicych z wykonaniem zabiegu naley poczeka, najlepiej do chwili, gdy kobieta przestanie karmi piersi.

Nieleczone mog utrudni ponowne zajcie w ci.

Sporadycznie zdarza si, e ylaki macicy s zapowiedzi duo powaniejszych problemw zdrowotnych m.in. zmian nowotworowych w macicy lub jajnikach.

Docz do nas na Facebooku!

Czytaj take:

Zesp Hellp