Poronienie

Poronienie to przedwczesne zakoczenie ciy przed 22. tygodniem (po 23. tygodniu mwi si o porodzie przedwczesnym). Zazwyczaj jest to reakcja organizmu kobiety na nieprawidowoci w rozwoju podu. Wikszo poronie, do 10. tygodnia, pozostaje niezauwaona. Poronienia mog by samoistne, z przyczyn naturalnych lub sztuczne, czyli aborcje.
Rodzaje poronie

Poronienie cakowite

Poronienie cakowite wystpuje najczciej przed 8. tygodniem ciy. Nastpuje cakowite wydalenie obumarego jaja podowego.

Poronienie niecakowite

Poronienie niecakowite wystpuje po 8. tygodniu ciy. Wydalana jest tylko cz obumarych elementw podowych. Konieczne jest przeprowadzenie yeczkowania jamy macicy.

Poronienie zagraajce (abortus imminens)

Objawem jest niewielkie krwawienie, bl podbrzusza. Kana szyjki macicy jest zamknity. Najczciej ci udaje si uratowa, ale konieczne jest leenie w ku, najlepiej w szpitalu. Przeprowadza si badanie USG oceniajce rozwj podu oraz badania poziomu hormonw koniecznych, by cia zostaa utrzymana.

Poronienie w toku (abortus in tractu)

Do poronienia w toku dochodzi najczciej po przeoczeniu pierwszych symptomw poronienia lub gdy podjte leczenie w celu utrzymania ciy nie przynosi rezultatw. Objawami poronienia w toku, ktrego zatrzymanie jest niemoliwe, s silne ble i skurcze w podbrzuszu oraz intensywne krwawienie.

Poronienie zatrzymane (graviditas obsoleta)

Poronienie zatrzymane wystpuje w przypadku, gdy doszo ju do obumarcia zarodka lub podu, ale nie zostao ono wydalone z jamy macicy w cigu 8. tygodni od momentu obumarcia.

Poronienie nawykowe (abortus habitualis)

Poronieniem nawykowym nazywa si nastpujce po sobie trzy lub wicej poronienie samoistne.

Poronienie szyjkowe (abortus cervicalis)

Poronienie szyjkowe wystpuje, gdy jajo podowe pozostaje uwizione w rozszerzonym kanale szyjki macicy. Zamknite ujcie szyjki uniemoliwia jego wydalenie.

Wczesne poronienie

Do wczesnego poronienia, do ok. 12 tygodnia, dochodzi bardzo czsto. Objawami s: krwawienie ze skurczami oraz bl w rodkowej czci podbrzusza. Czasami przez kilka dni obserwuje si plamienia lub kilkugodzinne ostre ble w podbrzuszu.

Pne poronienia

Poronienie samoistne wystpujce midzy kocem pierwszego semestru oraz 20. tygodniem jest poronieniem pnym. Powodem zazwyczaj s komplikacje zwizane z oyskiem lub inne dotyczce organizmu matki. Moe doj do przedwczesnego odklejenia oyska, jego nieprawidowego uoenia, zaburze hormonalnych.

Wczesnym objawem s kilkudniowe brunatne upawy o specyficznym zapachu. Wymagaj one bezwzgldnej konsultacji z lekarzem. Dalej poronienie rozwija si jak pord (skurcze, odpyw pynu owodniowego itd.).