Czy tomografia komputerowa jest lepsza od USG, a rezonans magnetyczny od tomografii?

Pacjenci czsto s przekonani, e im bardziej specjalistyczne badanie, tym wiarygodniejsze wyniki. Tymczasem lekarze przekonuj, e w diagnostyce jednych schorze, nie tylko zupenie wystarczajce, ale wrcz absolutnie niezastpione jest najprostsze USG. W innych przypadkach wskazana jest tomografia, a w jeszcze innych rezonans. Konsultacja: dr Beata Pawowska - Senduka, radioterapeuta z Centrum Onkologii w Warszawie.
USG - lepsze ni mylisz

Ultrasonografia to nieinwazyjna metoda diagnostyki obrazowej, wykorzystuj odbicie fal ultradwikowych, pozwalajca na uzyskanie obrazu badanego narzdu.

Jest bardzo dokadna, pozwala wykry zmiany ju o wielkoci 0,1 mm, bezpieczna i niekopotliwa.

Nie ma adnych dowodw, by stosowane w celach diagnostycznych ultradwiki szkodziy zdrowiu. Z pomoc USG mona zbada de facto wszystkie narzdy poza ukadem nerwowym. Wyjtek stanowi mae dzieci, ktrym jeszcze nie zaroso ciemiczko. U nich mona uywa ultrasonografu take do zobrazowania mzgu.

USG ma t wad, e fale ulegaj cakowitemu odbiciu od koci i narzdw wypenionych gazami, jak puca czy jelita. Dlatego przed badaniem USG jamy brzusznej naley przyjmowa rodki redukujce ilo gazw.

Docz do nas na Facebooku!

W przeciwiestwie do tomografii i rezonansu dziki USG mona obserwowa prace narzdu - najpopularniejszym badaniem tego typu jest echo serca. Tzw. efekt dopplera wykorzystuje si take badajc USG przepywy w naczyniach ylnych. Mona te przeprowadza badanie staww w ruchu, co pozwala na wykrycie rnych dysfunkcji niewidocznych w innych badaniach. Dodatkowo, mona te wykonywa USG z uyciem rodkw kontrastujcych - stosuje si je np. w przezczaszkowym badaniu naczy mzgowych, w dokadniejszym diagnozowaniu urazw nerek lub ledziony, w przypadku zmian w wtrobie - dziki kontrastowi mona stwierdzi czy s one agodne, czy zoliwe.

Ultrasonografia jest absolutnie wystarczajca, by zdiagnozowa kamienie w woreczku ciowym lub w drogach moczowych. USG uznaje si za najlepsze badanie w diagnostyce podu - cho w najbardziej skomplikowanych przypadkach mona te wykona rezonans magnetyczny. Due znaczenie ma rwnie uycie odpowiednich gowic: w przypadku USG narzdw rodnych kobiet i prostaty u mczyzn zalecane s badania , odpowiednio, przezpochwowe i przezodbytnicze. Take USG piersi wcale nie jest metod gorsz od mammografii, zwaszcza u kobiet do 40 roku ycia. Z jego pomoc, dziki tzw. elastografii czyli badaniu utkania tkanek, mona z duym prawdopodobiestwem odrni zmian agodn od zoliwej. Ale o tym czy wykona mammografi, czy USG powinien ostatecznie zdecydowa lekarz.

Tomografia komputerowa - uwaga, promieniowanie

Jest to jedna z metod, obok klasycznego przewietlenia, ktra wykorzystuje do obrazowania promienie rentgenowskie. Dlatego nie jest obojtna dla organizmu i nawet w prywatnych lecznicach powinnimy mie skierowanie od lekarza, aby j wykona.

Lampa rentgenowska, poruszajca si dookoa ciaa czowieka, powoduje nawietlenie pacjenta dokadnie z kadego punktu wok jego osi. Dziki temu uzyskuje si na monitorze komputera obraz wybranej warstwy ciaa.

Tomografia komputerowa jest niezastpiona w przypadku obrae wielonarzdowych - dlatego jest to podstawowe badanie, ktremu poddawane s ofiary wypadkw. Wskazaniem do natychmiastowej tomografii jest podejrzenia urazu gowy i kanau krgowego, krwawienia doczaszkowego czy ropnia mzgu.

Badanie tomografii komputerowej doskonale pokazuje wszelkie urazy kostne, urazy zwizane z krwotokami w obrbie rnych narzdw. Dobrze obrazuje zmiany w obrbie klatki piersiowej, zwaszcza puc, a take jamy brzusznej. Jest niezwykle cenna metod w onkologii - wykonuje j si m.in. przy podejrzeniu guzw - oraz chirurgii, gdzie potwierdza wskazanie do leczenia operacyjnego.

Z pomoc tomografii czsto diagnozuje si niewyjanione zaburzenia neurologiczne, a take zmiany zwyrodnieniowe krgosupa. Badanie to jednak nie pokae zmian w szpiku kostnym, rdzeniu krgowym. Nie zdiagnozuje ogniska padaczki czy stwardnienia rozsianego, nie pokae take wyranie procesw chorobowych zachodzcych w tkankach mikkich, stawach, cignach, miniach.

Badanie tomograficzne mona wykona zarwno z, jak i bez kontrastu (najczciej s to zwizki jodu). Badanie z kontrastem jest dokadniejsze, jednak unika si go w przypadku np. alergii na rodek kontrastowy w przeszoci czy niewydolnoci nerek. Nie podaje si kontrastu rwnie, gdy istnieje podejrzenie krwawienia wewntrzczaszkowego. rodek cieniujcy mona podawa doylnie, doustnie i doodbytniczo, zalenie od tego jaka cz ciaa poddawana jest badaniu.

Rezonans magnetyczny - trzeba wiedzie, czego szuka

Rezonans magnetyczny (inaczej MRI - z ang. magnetic resonance imaging) wykorzystuje magnetyczne waciwoci atomw, z ktrych skada si wszystko, take ludzkie ciao.

Do wykonania badania potrzebne jest silne pole magnetyczne, fale radiowe oraz komputer zamieniajcy dane na obrazy.

Rezonans magnetyczny jest badaniem bezpiecznym cho uciliwym dla pacjenta. Moe trwa nawet dwie godziny, a pacjent musi w tym czasie lee absolutnie nieruchomo, w zamknitej, maej przestrzeni, w haasie i do wysokiej temperaturze.

Rezonans stosujemy przede wszystkim w diagnozowaniu schorze ukadu nerwowego: rdzenia krgowego i mzgu. Mona nim bada take tkanki mikkie, minie i stawy, ale w wikszoci przypadkw ortopedycznych wystarcza USG.

Rezonansem badamy miejsca, gdzie gowica ultrasonograficzna nie moe swobodnie dotrze, np. staw kolanowy. Rezonans jamy brzusznej wykonujemy wtedy, gdy zostan w jej obrbie stwierdzone konkretne zmiany, ktre trzeba dokadnie obejrze. Lekarze podkrelaj, e stosowanie tomografu jako badania przegldowego nie ma w tym przypadku sensu, gdy musiaoby ono trwa nawet kilkanacie godzin, by byo do dokadne. eby znale, lekarze radiolodzy musz wiedzie czego szuka.

Inaczej jest w przypadku rezonansu gowy - jest to podstawowe badanie diagnostyczne, gdy pacjent cierpi na uporczywe ble. Bezpieczne, szybkie i wiarygodne. Rezonans magnetyczny jest niezastpiony take w diagnostyce dyskopatii. Badanie krgosupa ta metod pokazuje ewentualne przepukliny krkw midzykrgowych. Rezonans nie zastpi jednak klasycznego przewietlenia, koniecznego w tym wypadku, gdy nie pokazuje zmian kostnych towarzyszcych dyskopatii.

Badania nie mona wykona u osb z rozrusznikiem serca, implantem limakowym, z klipsami naczyniowymi po operacjach ttniakw mzgu oraz posiadajcymi niektre typy sztucznych zastawek serca. Przeciwwskazaniem s wszelkie metaliczne ciaa obce w organizmie (nawet plomby), ktre mog zareagowa na pole magnetyczne.