Zapalenie jelit

Ostry lub przewleky stan zapalny bony luzowej jelita cienkiego spowodowany zwykle infekcj bakteryjn lub wirusow. Zasadniczo wrd objaww zapalenia jelit nie wystpuj wymioty. Jeli wymioty stanowi dominujcy objaw, mwi si o zapaleniu odka i jelit.
Docz do nas na Facebooku!

Artyku jest czci publikacji pochodzcej z nowej serii Biblioteki Gazety Wyborczej pt.: Wielka Encyklopedia Medyczna, ktr naby mona w Kulturalnym Sklepie lub w kad rod w kiosku

Ble brzucha (kurcze), a take obecno luzu, krwi lub ropy w kale wskazuj na zapalenie jelita cienkiego i okrnicy. Klasyfikacja ta nie zawsze jednak sprawdza si w praktyce, poniewa ten sam czynnik zakany moe w pniejszym czasie zaatakowa kolejne odcinki przewodu pokarmowego. Dlatego te zwykle okrela si wszystkie powysze choroby jedn nazw, pochodzc od gwnego objawu: biegunka ostra zakana. Zapalenie odkowo-jelitowe, ze wzgldu na rozpowszechnienie, a przede wszystkim swoje nastpstwa, stanowi podstawowy problem sanitarny na wiecie. Skutki choroby mog by tym groniejsze, im modszy chory. miertelno spowodowana tymi chorobami wynosi u dzieci poniej 1. roku ycia ok. 1 przypadek na 10 000 dzieci chorych w krajach dobrze rozwinitych i a 40 na 100 dzieci w krajach sabo rozwinitych. Zapalenie odkowo-jelitowe mog powodowa bakterie, wirusy albo pasoyty. Objawia si biegunk, wymiotami, blami brzucha, mini i gowy, utrat apetytu, spadkiem masy ciaa, stanem zmczenia i oglnym zym samopoczuciem.

W wikszoci przypadkw skuteczne jest typowe leczenie objawowe oraz nawadnianie doustne. Silniejsze rodki leczenia naley zastosowa w przypadku: wystpienia gorczki powyej 39C, pojawieniu si krwi w kale, biegunki trwajcej duej ni 10 dni, powanego odwodnienia lub objcia stanem zapalnym kolejnego organu. Konieczne jest wwczas wykonanie badania kau w celu ustalenia przyczyny biegunki oraz innych dolegliwoci, co pozwoli wybra odpowiedni rodzaj leczenia (zwykle jest to terapia antybiotykowa). Leki przeciwbiegunkowe naley stosowa ostronie, poniewa biegunka przyczynia si rwnie do oczyszczania jelita z czynnikw zakanych lub pasoytw, ktre je zaatakoway.

Poantybiotykowe zapalenie jelit jest procesem zapalnym jelita cienkiego lub jelita grubego ze zmianami tkanki jelitowej (martwica) oraz tworzeniem si bon rzekomych. Nazywa si je take rzekomoboniastym zapaleniem jelita (rzekome bony skadaj si z bakterii, krwinek biaych, fragmentw tkanki martwiczej jelita itd.; s tawe i wypuke, mog znajdowa si w ograniczonych obszarach jelita lub zajmowa je cakowicie). Poantybiotykowe zapalenie jelit powstaje w wyniku nadmiernego namnoenia si w jelicie grupy bakterii, a zwaszcza Clostridium difficile. Anormalnemu rozwojowi tej bakterii sprzyjaj niektre antybiotyki, ktre jednoczenie niszcz inne, obecne zwykle w jelicie organizmy. Clostridium difficile produkuje gwnie substancje toksyczne dla komrek jelitowych. Poantybiotykowe zapalenie jelit objawia si siln biegunk wystpujc w trakcie przyjmowania antybiotykw lub do 40 dni pniej. Choroba moe zosta zdiagnozowana przez badanie kau na obecno toksyny Clortridium difficile. Jej leczenie polega na wstrzymaniu kuracji antybiotykowej oraz przywrceniu rwnowagi wodno-elektrolitowej. Konieczne moe si rwnie okaza ywienie pozajelitowe.

Zapalenie jelit - rodki zaradcze w przypadku biegunki

Wikszo lekw przeciwbiegunkowych jest dostpna w aptekach bez recepty. Mimo e sposoby ich dziaania s rne, wszystkie eliminuj objawy biegunki. Jednak nie usuwaj jej przyczyny, dlatego naley unika ich przedawkowania. W tym celu zalecane jest dokadne zapoznanie si z ulotk informacyjn znajdujc si wewntrz opakowania. Nie naley stosowa lekw duej, ni wskazano w ulotce. W niektrych przypadkach biegunka jest reakcj obronn organizmu na dziaanie danego czynnika, a jej celem jest szybkie wydalenie substancji toksycznych.

Rodzaje lekw przeciwbiegunkowych

Zasadniczo leki przeciwbiegunkowe dziel si na dwie kategorie: rodki przeciwskurczowe i adsorbenty.

Leki przeciwskurczowe, takie jak loperamid, rozkurczaj minie gadkie jelit, co powoduje spowolnienie przesuwu mas kaowych. Dziki temu organizm ma wicej czasu na wchonicie przez ciany jelita maksymalnej iloci wody. Adsorbenty, do ktrych naley m.in. wgiel aktywowany, charakteryzuj si zdolnoci do wchaniania wody znajdujcej si w jelicie i prawdopodobnie rwnie innych substancji podraniajcych, ktre mog by przyczyn biegunki. Naley unika czenia ze sob lekw nalecych do rnych kategorii (rodka rozkurczajcego i adsorbentu), poniewa moe to doprowadzi do niedronoci jelit. Jeli biegunka nie ustpuje w cigu 48 godz., konieczna jest konsultacja z lekarzem rodzinnym.

Jeli biegunka wystpuje po spoyciu owocw morza lub podczas pobytu w miejscu, w ktrym rdo pochodzenia wody pitnej jest nieznane, moe mie podoe zakane. Nie naley uywa rodkw przeciwbiegunkowych zbyt dugo oraz przekracza zalecanych dawek. Nie zaleca si rwnie spoywania alkoholu w trakcie leczenia.

Czytaj take:

Rzekomoboniaste zapalenie jelit