Zgorzel gazowa

Niewaciwie pielgnowana i niezagojona jeszcze rana moe by bardzo niebezpieczna. Czasem zdarza si, e przenikajce do niej pozornie niegrone bakterie, mog wywoa bardzo grone zakaenie. Jedn z czciej rozpoznawanych tego typu zmian chorobowych jest zgorzel gazowa, ktra bez odpowiedniego leczenia moe powanie uszkodzi nerki bd wtrob.
Docz do Zdrowia na Facebooku!

Za rozwj choroby odpowiadaj bakterie z grupy Clostridia lub gram-dodatnie Clostridium septicum. Przenikaj bezporednio przez uszkodzon skr lub poprzez ukad pokarmowy. Zazwyczaj rdem zakaenia jest zanieczyszczona gleba, woda lub odchody zwierzt. Aby doszo do rozwoju choroby bakteria musi mie sprzyjajce warunki, czyli uszkodzon i podatn na infekcj tkank dziki czemu metabolizm bakterii jest znacznie szybszy. W tak sprzyjajcych warunkach patogen moe wytworzy toksyn, ktra odpowiada za pojawienie si zgorzeli.

Zgorzel gazowa - objawy

Pierwsze dolegliwoci zazwyczaj pojawiaj si po upywie 4-5 dni od zakaenia. Pocztkowo pacjenci skar si na bl w obrbie rany czy urazu. Nastpnie zajty chorob obszar staje si obrzknity i mocno opuchnity. Z czasem z uszkodzonej skry wydobywa si krwiobrunatna ma oraz nieprzyjemny zapach (to efekt gnicia tkanki). Dodatkowo pod skra wyczuwalne s niewielkie pcherzyki wypenione gazem. Rozwj zgorzeli charakteryzuje si rwnie wysok gorczk, osabieniem, tym zabarwieniem skry oraz problemami z ukadem pokarmowym. Ttno, oddech s znacznie przypieszone. Pacjenci bardzo czsto maj obnione cinienie ttnicze, niekiedy staj si zamroczeni lub trac wiadomo.

Gdy bakterie trafi do ludzkiego ciaa drog pokarmow ich pojawienie si wywouje ostre biegunki oraz wymioty.

Zgorzel gazowa to nie tylko powikanie po urazie, podranieniu, zamaniu czy urazie duych mini. Schorzenie moe pojawi si take u osb, ktre naduywaj, przez dugi czas alkoholu, choruj na cukrzyc typu 2, maj nowotwr ukadu pokarmowego lub chorob hematologiczn poczon z immunosupresj. W grupie ryzyka znajduj si rwnie kobiety, ktre usuny ci lub urodziy dziecko poprzez cesarskie cicie.

Zgorzel gazowa - diagnoza

Aby prawidowo rozpozna i oceni skale zmian konieczne jest wykonanie, w pierwszej kolejnoci, szeregu podstawowych bada tj. morfologia oraz badanie moczu. Dodatkowo, w celu potwierdzenia obecnoci pcherzykw, zleca si rentgen zajtego obszaru. Poniewa zgorzel moe doprowadzi do nieodwracalnych zmian w nerkach (przede wszystkim kinazy kreatynowej) oraz w wtrobie, naley zleci testy pozwalajce oceni ich dziaanie. Sprawdza si take funkcjonowanie ukadu odpornociowego (tzw. badania immunologiczne).

Zgorzel gazowa - leczenie

Chory ze zgorzel gazow wymaga jak najszybszej hospitalizacji i podania odpowiednich antybiotykw. Nastpnie wykonuje si zabieg usunicia zniszczonej przez schorzenie tkanki, a w skrajnych przypadkach konieczna jest amputacja zmienionej koczyny. Czasem stosuje si rwnie tlenoterapi hiperbaryczn. Konieczne jest take agodzenie objaww pobocznych. Poniewa moe take doprowadzi do mierci pacjenta, wszystkie niepokojce zmiany w obrbie rany powinny by niezwocznie pokazane lekarzowi.

Czytaj take:

Zanokcica (paronychia)

Nokaridoza

Ropowica

Ornitoza (papuzica, choroba ptasia)

Neglerioza