Kolawo kolan

Charakterystyczne odchylenie kolan moe mie wiele przyczyn. W leczeniu kolawych kolan czasami pomagaj wiczenia korekcyjne, w powaniejszych przypadkach konieczne jest leczenie operacyjne.
Kolawo kolan to wada koczyn dolnych, polegajca na tym, e odstp midzy kostkami przysadkowymi (znajduj si w dolnej czci koci piszczelowej), przy zczonych kolanach jest wikszy ni 4-5 centymetrw. Oznacza to, e o koczyny nie tworzy linii prostej, a wygicie przypomina ksztatem liter X. Pomiaru dokonuje si przy zwartych i wyprostowanych kolanach. Kolawo kolan jest trwaym odchyleniem.

Przyczyny

Powodw wystpowania kolawoci jest wiele. Najczciej odpowiedzialna jest za ni niewydolno mini wpywajcych na prawidowe utrzymanie koczyn. Niekiedy jej przyczyna ley w nadwadze . Na wystpienie wady moe wpywa:

- krzywica

- stopa pasko-kolawa

- zamanie lub uraz stawu kolanowego

- poraenie mini

- choroba staww

Zmiany chorobowe najczciej wystpuj w obrbie wizade, mini i ukadu kostnego. W przypadku wizada obserwuje si skrcenie wizada pobocznego strzakowego oraz rozcignicie wizada pobocznego piszczelowego. Zmiany w miniach charakteryzuj si przykurczem minia dwugowego uda i mini biodrowo-piszczelowych. Dodatkowo moe wystpi rozcignicie minia smukego, pcignistego, pboniastego, krawieckiego oraz gowy przyrodkowej minia czterogowego uda. Przy kolawoci kolan ukad kostny charakteryzuje si szybkim rozrostem kykcia wewntrz koci udowej, co powoduje pochylenie do wewntrz staww kolanowych. Kolawo kolan pojawia si czasem u maych dzieci, ktre bardzo szybko zaczy chodzi.

Leczenie

Metoda leczenia uzaleniona jest od stopnia zaawansowania schorzenia. Kolawo bardzo czsto wystpuje u dzieci do 5 roku ycia i zazwyczaj znika, dlatego te wikszo z nich do ukoczenia 10 lat nie jest leczona.

Przy leczeniu schorzenia najczciej wykorzystuje si zabieg zerubowania koci. Jego celem jest zatrzymanie wzrostu koci po jednej stronie kolana. Z drugiej strony umieszcza si klin majcy wyduy ko.

U osb dorosych konieczne jest leczenie operacyjne. Zabieg polega na przeciciu koci, ktre umoliwia jej wyduenie (osteotomia). Pacjentom zaleca si noszenie obuwia ortopedycznego, co redukuje rnice w dugoci koci.

Przy mniej zaawansowanej kolawoci zaleca si wiczenia korekcyjne. Jeli schorzenie zwizane jest z nadwag zaleca si aktywno fizyczn , ktra ma zmniejszy mas ciaa, a przede wszystkim odciy stawy kolanowe. Naley jednak pamita by wiczenia nie byy zbyt duym obcieniem dla koczyn dolnych, dlatego przy tego typu schorzeniach zaleca si pywanie. Chorzy powinni unika dugiego stania oraz dwigania duych ciarw.