Zwroty łacińskie: wady postawy i gimnastyka korekcyjna

Ortopedia w łacinie

A

abductio- odwodzenie

ablatio - odjęcie, usunięcie

adductio - przywodzenie

amelia - wrodzony brak kończyn

ankylosis: sztywno stawu:

fibrosa - wskutek włóknistego zrostu

ossea - wskutek kostnego zrostu powierzchni

anteflexio - przodozgięcie, przodowygięcie

antetorsio - przodoskręcenie

arthropathia - długotrwała choroba stawu

B

brachydactylia - wrodzona krótkość palców

brachymetacarpia - wrodzona krótkość śródręcza

brevicollis - wrodzona krótkość szyi

C

caput obstipum, torticollis - krzywe ustawienie głowy, kręcz karku

circumductio - obwodzenie

clinodactylia - przykurcz zgięciowy palca

contractura: przykurcz

arthrogenes - stawopochodny

myogenes - miniopochodny

correctio - naprawa, poprawa

coxa valga - biodro kolawe

coxa vara - biodro szpotawe

coxitis - zapalenie stawu biodrowego

coxarthrosis - zmiany zwyrodnieniowe st. biodrowego

curvatura primaria - wygięcie pierwotne

D

deformatio - znieksztacenie

derotatio - zmniejszenie przemieszczenia obrotowego

detensio - uwolnienie od napięcia

detorsio - zmniejszenie skręcenia

devalgisatio - usunięcie kolawości

devarisatio - usunięcie szpotawości

digitus malleus - palec motkowy

digitus flexus - palec zgięty

dorsiflexio - grzbietowe zginanie

dorsum: plecy:

rotundum - okrągłe

planum - płaskie

concavum - wklęsłe

rotundo-concavum - okrągło- wklęsłe

E

elongatio- wydłużenie operacyjne

exostosis- narośl kostna

exstensio- ruch prostowania lub wyciąg

F

fixatio - wyłączenie , ustalenie ruchów

flexio: zginanie:

dorsalis - grzbietowe

palmaris - dłoniowe

plantaris - podeszwowe

fractura - złamanie

G

genu: kolano:

flexum - przykurczone w zgięciu

recurvatum - wygięte ku tyłowi

ralaxatum - wiotkie

valgum - kolawe

varum - szpotawe

gibbus - garb

H

hallux: paluch:

rigidus - sztywny

valgus - kolawy

varus - szpotawy

hemivertebra - krąg połowiczy

hypercorrectio - przesadna poprawa

hyperexstensio - przeprost stawu

hyperkyphosis - nadmierna kifoza

hyperlordosis - nadmierna lordoza

I

iclinatio - pochylenie

infractio - nadamanie, nadpęknięcie

K

kyphosis - kifoza

kyphoscoliosis - kifoskolioza

L

laesio - uszkodzenie

luxatio: zwichnięcie:

anterior - przednie

posterior - tylne

marginalis - brzene

congenita - wrodzone

infraglenoidalis - ponadpanewkowe

habitualis - nawykowe

paralityca - poraenne

pathologica - patologiczne

lordosis - lordoza

laminectomia - wycięcie łuków kręgów

lateralisatio - przesunięcie w bok, lateralizacja

M

macropedia - nadmierna wielkość stóp

manipulatio - rkoczyny zwiększające ruchomość staw.

manus: ręka:

vara - szpotawa

parva - zmniejszona przez amputację lub niedorozwinięcie

mobilisatio - uruchomienie

N

necrosis aseptica ossis - jałowa martwica kości

O

osteoarthrosis - zmiany zniekształcające stawów

osteomalatia - rozmiękanie koci

osteoporosis - zrzeszotnienie koci, osteoporoza

ossificatio - kostnienie

P

pectus excawatum - klatka piersiowa lejkowata

infudibiliforme - szewska

carinatum - kurza

pes: stopa:

planus - płaska statyczna

plano - valgus - płasko- koślawa

varus- szpotawa

excavatus - wydrona

transverso -planus- płaska poprzecznie

prolapsus - wypadnięcie , wysunięcie

pronatio - nawracanie

R

reclinatio - odchylanie

recurvatio - wygięcie ku tyłowi

redressio - bezoperacyjne pokonanie włóknistej

sztywność stawu

reductio - sprowadzenie do właściwego ustawienia

relaxatio - rozluźnienie połączenia stawowego

resectio - wycięcie

retractio - cofanie

retroflexio - zgięcie ku tyłowi

rigidus - sztywny

rotatio - obracanie, obrót

S

scoliosis: skolioza:

infantilis - niemowlęca

iuvenilis - dziecięca

adolescentium - młodzieńcza

spina bifidia - rozszczep wyrostka kolczystego

spondylolisthesis - krgozmyk

stimulatio - pobudzanie

supinatio - odwracanie

sutura - szew

synostosis - zrośnięcie sąsiadujących ze sobą kością

stenosis, strictura - zwężenia: kanału, przewodu lub pochewki

T

torsio - skracanie

tractio - ciągnięcie, pociąganie

V

vertebra: krąg:

plana - płaski

transitiva - przejściowy