Ginekologiczne, łacińskie zwroty medyczne: R(słowniczek)

Słowniczek pojęć ginekologicznych, łacińskich R

R

Resectio partialis ovarii sinistri - pobranie fragmentu jajnika lewego

Residua cum inflammatione leukocytaria et fragmenta ovi - pozostałości z zapaleniem leukocytarnym oraz fragmenty jaja plodowego

Residua deciduae abscedens - resztki doczesnej ropiejące

Residua deciduae compactae et spongiosae in statu inflammationis - pozostałości doczesnej zbitej i gąbczastej w stadium zapalenia

Residua deciduae cum trophoblasti partim in suppuratione - resztki doczesnej z trofoblastem cześciowo ropiejące

Residua deciduae et ovi - resztki doczesnej i jaja płodowego

Residua deciduae at villi in lumine oviducti - doczesna resztki z kosmkami w świetle jajowodu

Residua deciduae et villorum - pozostałości doczesnej i kosmków

Residua deciduae et villorum inveterata - stare pozostałości doczesnej i kosmków

Residua deciduae et villorum - suppuratio - resztki doczesnej i kosmków - zropiałe

Residua deciduae et villorum - suppuratio - degeneratio hydropica villorum focale - zwyrodnienie wodniakowe kosmków.

Residua deciduae inflammatae et necroticantis sine villoris - resztki doczesnej w stanie zapalenia i martwicy, bez kosmków

Residua deciduae in statu inflamationis. Endometritis - resztki doczesnej zmienionej zapalnie stan zapalny endometrium

Residua deciduae in statu suppurationis villi chorionci - resztki doczesnej ze zropnieniem kosmówki

Residua deciduae gravidorum cum trophoblasti - resztki (część) doczesnej ciążowej i trofoblastu

Residua ovi et embryo - resztki jaja płodowego i embrionu

Residua ovi inveterata hbd<10 - resztki jaja płodowego poronionego poniżej 10 tygodnia poronienie nawracające

Residua ovi inveterata in suppuratione Hbd < 10 Zastarzałe resztki jaja płodowego wiek poniżej 10 tyg

Residua placentae - resztki łożyska

Residua placentae (decidua et villi) - pozostałości łożyska (doczesnej i kosmków)

Residua placentae recentis necroticantis et suppurantis - resztki łożyska ze zmianami martwicznymi i przekrwione

Residua placentaria - resztki łożyska

Residua post abortum - resztki po poronieniu lub poronienie niezupełne

Residua post abortum. Decidua compacta - resztki (pozostałości) po poronieniu. Doczesna związana (spojona)

Zobacz także: Słowniczek pojęć ginekologicznych, łacińskich w całości