Ginekologiczne, łacińskie zwroty medyczne: F (słowniczek)

Słowniczek pojęć ginekologicznych, łacińskich F

F

Fragmenta deciduae compactae et spongiosae atquae villi - fragmenty doczesnej zbitej i gąbczastej a także kosmki

Fragmenta deciduae et villi partim in statu necrosis - fragmenty doczesnej i kosmków częściowo zmienionych martwiczo

Fragmente deciduae et villi partin in statu necrosis et suppurationis - fragmenty doczesnej i kosmków częściowo w stanie martwicy i ropienia

Fragmenta deciduae et villorum - fragmenty doczesnej i kosmki

Fragmenta deciduae grouiditalis et ovi - fragmenty jaja płodowego

Fragmenta deciduae in statu suppurationis - fragmenty doczesnej w stadium przekrwienia

Fragmenta deciduae partim in statu necrosis incipien heamorrhagica et suppurationis - fragment doczesnej częściowo w stadium martwicy początkowo krwotocznej i ropiejącej

Fragmenta deciduae sine contento trophoblasti - pozostałości doczesnej bez zawartości trofoblastu

Fragmenta endocervicis - fragmenty śluzówki kanału

Fragmenta endocervicis et endometrii - fragmenty śluzówki kanału szyjki i endometrium

Fragmenta endometrii in proliferatione cum focis hyperplasia adenomatosa - fragmenty endometrium w (fazie) proliferacji z ogniskami rozrostu gruczolakowatego

Fragmenta endometrii in stadio secretonis - fragmenty endometrium w stanie wydzielania

Fragmenta endometrii in statu secretionis - fragmenty endometrium w fazie sekrecji

Fragmenta foetus - fragmenty płodu

Fragmenta mucosae canalis colli uteri in statu inflammationis chronicae - fragmenty błony śluzowej kanału szyjki macicy w stanie przewlekłego zapalenia

Fragmenta ovi cum oedemate stromae villorum et deciduitide incipiente - fragmenty jaja płodowego z obrzękiem zrębu kosmków i zaczynającym się zapaleniem w doczesnej

Fragmenta ovi et deciduae. Necrosis focalis et sup - fragmenty jaja i doczesnej. Miejscowo martwica i ropienie doczesnej

Fragmenta ovi inveterati - stare fragmenty jaja płodowego

Fragmenta ovi partim in suppuratione - fragmenty jaja częściowo ropiejący

Fragmenta parva deciduae compactae necroticantis et suppurantis - małe fragmenty doczesnej zbitej obumierającej i zropiałej

Fragmenta parva endocervicis - małe fragmenty śluzówki kanału szyjki

Fragmenta parva mucosae uteri, praecipue endocervix, cum metaplasia squamosa focalis, sine neoplasmate - małe fragmenty śluzówki macicy, przede wszystkim śluzówki kanału szyjki, z ogniskową przemianą płaskonabłonkową bez nowotworu

Fragmenta parva sine laesionibus - fragmenty małe bez zmian

Fragmenta placetae in statu inflammationis purulen - fragmenty łożyska w stadium stanu zapalnego ropnego (pewien typ zwyrodnienia kosmków)

Fragmenta polyposa endometrii cum hyperplasia simplex typica atque fragmenta parva endocervicis normalia - polipowate fragmenty endometrium z rozrostem prostym bez atypii a także małe fragmenty zwykle wyglądającej śluzówki kanału szyjki

Fragmenta polyposa endometrii in stadio secretionis - polipowate fragmenty endometrium w fazie wydzielania

Fragmenta portionis viginalis colli uteri normalis et fragmenta endometrii in stadio secretionis ac fragmenta parva mucosae canalis cervicalis - fragmnenty części pochwowej szyjki macicy zwykłego wyglądu i fragmenty endometrium w fazie sekrecji oraz małe fragmenty śluzówki kanału szyjki

Zobacz także: Słowniczek pojęć ginekologicznych, łacińskich w całości