Słowniczek pojęć ginekologicznych po łacinie

Łaciński słownik pojęć medycznych, ginekologicznych.

A

Abortus completus - poronienie zupełne

Abortus habitualis - poronienie nawykowe

Abortus imminens - poronienie zagrażające/nieuchronne

Abortus imminens deinde in tractu - poronienie zagrażające/nieuchronne (które przeszło) w trakcie

Abortus imminens in tractu vertens - poronienie zagrażające, które przeszło w poronienie w trakcie

Abortus incompletus - poronienie niezupełne

Abortus in tractu - poronienie w toku

Abortus spontaneous - poronienie samoistne

Abrasio cavi uteri - abrazja jamy macicy (wyłyżeczkowanie)

Adenocarcinoma in polipo cervicale - rak gruczołowy w polipie kanału szyjki

Agenesia - brak rozwoju

Anemia secun - anemia wtórna (niedokrwienie)

Aplasia - brak narządu ew. jego części

Appendicitis chronica - przewlekłe zapalenie wyrostka robaczkowego

B

Biopsio endometrii - biopsja endometrium

Biopsjo - biopsja

C

Cervical deficiency - niewydolność cieśniowo-szyjkowa

Cervicitis - zapalenie śluzówki kanału szyjki

Cervicitis chronica - przewlekłe zapalenie szyjki

Cervicis chronica non magni gradus - zapalenie przewlekłe śluzówki kanału stopnia niedużego

Coagula crenta, fragmenta epitheli endometrialis - skrzepy krwi, fragmenty nabłonka śluzówki jamy macicy

Coagula cruenta, fragmenta parva endometrii in stadio proliferationis - skrzepy krwi, małe fragmenty endometrium w fazie proliferacji

Coagula cruenta, mucus, fragmenta endocervicis normotypici - skrzepy krwi, śluz, normotypowe (zwykle wyglądające) fragmenty śluzówki kanału szyjki macicy

Coagula sanguinea et fragmenta deciduae - skrzepy krwiste i fragmenty doczesnej

Cruores sanguninis - skrzepy krwi

Cystes folliculares multate ovarii - torbiele pęcherzykowe liczne jajnika

Cystis - torbiel

Cystis endometriodalis ovarii sinistri - torbiel endometrioalna jajnika lewego

Cystis mucinosa - torbiel śluzowa

Cystis ovarii dex - torbier jajnika prawego

Cystis picea ovarii sin - torbiel czekoladowa jajnika lewego

Cystis serosa - torbier surowicza

Cystis serosa cum haemorrhagis - torbiel surowicza z miejscowym ogniskiem krwotocznym

Cystis simplex - torbiel prosta

D

Decidua compacta et elementa trophoblastii - doczesna zbita i fragmenty trofoblastu

Decidua compacta in statu inflammationis et cruores sanquinis - doczesna zwarta w stanie zapalenia i skrzepy krwi

Decidua et endometrium hypersecretivum. Villi chorionici absunt - doczesna i endometrium ze zwiększonym wydzielaniem. Kosmki nieobecne.

Decidua et ovum partim necroticans et suppurans - doczesna i jajo (płodowe) ropne i martwicze

Decidua et placenta partim cecrocitans - doczesna i łożysko częściowo obumarłe

Decidua et villi cum degeneratione hydrophica - doczesna i kosmki ze zmianami zwyrodnieniowymi

Decidua et villi in statu suppurationis et degenerationis - doczesna i kosmki w stanie ropienia i degeneracji

Decidua et villi placentaress - doczesna i kosmki łożyska

Decidua inflammatoria et willi - zapalenie kosmków i doczesnej

Decidua necrotican cum inflammentione purulenta - doczesna martwicza z zapaleniem ropnym

Decidua necroticans, villi placentae immaturae - doczesna martwicza, kosmki łożyska niedojrzałego

Decidua partim necrocitans - doczesna częściowo martwicza

Decidua partim necroticans et suppurans - doczesna częściowo martwicza i ropiejąca

Decidua purulenta - doczesna zropiała

Decidua spongiosa et compacta - doczesna gąbczasta i zbita(zmienione ciążowo endometrium)

Decidua spongiosa et compacta cum necrosi et villi choliales - doczesna gąbczasta i zbita oraz kosmki

Decidua suppurans - doczesna ropiejąca

Decidua vera haemorrhagica et villi - doczesna prawdziwa krwotoczna i kosmki

Decidua vera necroticans sine villi - doczesna martwicza bez kosmków

Decidua vera sine villi - doczesna prawdziwa bez kosmków

Degeneratio hydropica villorum - degeneracja i obrzęko kosmków

Dysgenesia - nieprawidłowy rozwój

Dysplasia focalis grady levi. CIN-1. - dysplazja ogniskowa małego stopnia CIN-1

E

Ectopia glandularis in statu epidermisationis colli uteri - ektopia gruczołowa w stanie epidermizacji szyjki macicy

Electrocauterisatio ovarii sin - kauteryzacja jajnika lewego

Emboliae neoplasmaticae vasorum kauteryzacja - zatory nowotworowe w naczyniach.

Endocervicitis - zapalenie śluzówki kanału szyjki macicy

Endocervicitis chronica et endometrium in stadio proliferationis - przewlekłe zapalenie kanału szyjki i endometrium w fazie proliferacji

Endocervicitis chronica hyperplastica - zapalenie przewlekłe śluzówki kanału szyjki z towarzyszącym rozrostem

Endocervix sine laesionibus - śluzówka kanału szyjki bez zmian

Endometriosis - endometrioza

Endometritis acuta - ostre zapalenie błony śluzowej macicy

Endometrium atrophicum - endometrium zanikowe

Endometrium dyshormonoticum - stan nieprawidłowego (zaburzonego) wyglądu śluzówki jamy macicy, spowodowane zaburzeniami homonalnymi

Endometrium in stadio proliferationis - endometrium w stadium proliferacji (I faza cyklu trwa od zakończenia krwawienia do owulacji)

Endometrium in stadio proliferationis tardae partim polyposum - endometrium w fazie proliferacji późnej, częściowo polipowate

Endometrium in stadio recente secretionis - endometrium w fazie sekrecji wczesnej (faza sekrecji - poowulacyjna zwana wydzielniczą lub progesteronową)

Endometrium in statu proliferationis - endometrium w stanie proliferacji

Endometrium in stadio secretionis. Decidua. Villi placentae absunt - endometrium w stadium sekrecji. (Endometrium w stadium oddzielania.) Doczesna. Brak kosmków łożskowych

Endometrium in stadio secretionis incipientis - endometrium w fazie zaczynającego się wydzielania

Endometrium in tardo stadio secretionis sine villi - endometrium w stadium późnej sekrecji bez kosmków

Endometrium secretans, endocervix partim in statu epidermisationis et epithelium planum normotypicum - endometrium wydzielające, śluzówka kanału szyjki, częściowo w stanie epidermizacji i nabłonek płaski normotypowy

Epithelium planum normale - nabłonek wielowarstwowy płaski zwykłego wyglądu

Epithelium planum normotypicum - nabłonek płaski zwykłego wyglądu

Erosio - nadżerka

Erosio colli uteri - nadżerka szyjki macicy

Erosio glandularis colli uteri - nadżerka gruczołowa szyjki macicy

Erosio glandularis in statu epidermisationis - nadżerka gruczołowa w fazie epidermizacji

Erosio glandularis colli uteri in statu epidermistationis cum koilocytosi CIN 1, LG SIL - nadżerka gruczołowa szyjki macicy w stanie epidermizacji z obecnością kilocytozy. CIN 1. LG SIL - to określenia dysplazji małego stopnia, która zazwyczaj towarzyszy zakażeniu wirusem HIV Koilocytoza - tu: wykładnik morfologiczny zakażenia wirusem HPV

Erosio papillaris in statu epidermisationis cum inflammations - nadżerka brodawkowata w fazie epidermizacji z zapaleniem

Examinatio materiae totae - materiał przebadany w całości

Exciso cystis endometrialis ad dextram - wycięcie torbieli endometrialnej po stronie prawej

Exciso oviducti dex - usunięcie jajowodu prawego

Excochleatio canalis colli et cavi uteri - wyłyżeczkowanie kanału szyjki i jamy macicy

Excochleatio cavi uteri - wyłyżeczkowanie jamy macicy

F

Fragmenta deciduae compactae et spongiosae atquae villi - fragmenty doczesnej zbitej i gąbczastej a także kosmki

Fragmenta deciduae et villi partim in statu necrosis - fragmenty doczesnej i kosmków częściowo zmienionych martwiczo

Fragmente deciduae et villi partin in statu necrosis et suppurationis - fragmenty doczesnej i kosmków częściowo w stanie martwicy i ropienia

Fragmenta deciduae et villorum - fragmenty doczesnej i kosmki

Fragmenta deciduae grouiditalis et ovi - fragmenty jaja płodowego

Fragmenta deciduae in statu suppurationis - fragmenty doczesnej w stadium przekrwienia

Fragmenta deciduae partim in statu necrosis incipien heamorrhagica et suppurationis - fragment doczesnej częściowo w stadium martwicy początkowo krwotocznej i ropiejącej

Fragmenta deciduae sine contento trophoblasti - pozostałości doczesnej bez zawartości trofoblastu

Fragmenta endocervicis - fragmenty śluzówki kanału

Fragmenta endocervicis et endometrii - fragmenty śluzówki kanału szyjki i endometrium

Fragmenta endometrii in proliferatione cum focis hyperplasia adenomatosa - fragmenty endometrium w (fazie) proliferacji z ogniskami rozrostu gruczolakowatego

Fragmenta endometrii in stadio secretonis - fragmenty endometrium w stanie wydzielania

Fragmenta endometrii in statu secretionis - fragmenty endometrium w fazie sekrecji

Fragmenta foetus - fragmenty płodu

Fragmenta mucosae canalis colli uteri in statu inflammationis chronicae - fragmenty błony śluzowej kanału szyjki macicy w stanie przewlekłego zapalenia

Fragmenta ovi cum oedemate stromae villorum et deciduitide incipiente - fragmenty jaja płodowego z obrzękiem zrębu kosmków i zaczynającym się zapaleniem w doczesnej

Fragmenta ovi et deciduae. Necrosis focalis et sup - fragmenty jaja i doczesnej. Miejscowo martwica i ropienie doczesnej

Fragmenta ovi inveterati - stare fragmenty jaja płodowego

Fragmenta ovi partim in suppuratione - fragmenty jaja częściowo ropiejący

Fragmenta parva deciduae compactae necroticantis et suppurantis - małe fragmenty doczesnej zbitej obumierającej i zropiałej

Fragmenta parva endocervicis - małe fragmenty śluzówki kanału szyjki

Fragmenta parva mucosae uteri, praecipue endocervix, cum metaplasia squamosa focalis, sine neoplasmate - małe fragmenty śluzówki macicy, przede wszystkim śluzówki kanału szyjki, z ogniskową przemianą płaskonabłonkową bez nowotworu

Fragmenta parva sine laesionibus - fragmenty małe bez zmian

Fragmenta placetae in statu inflammationis purulen - fragmenty łożyska w stadium stanu zapalnego ropnego (pewien typ zwyrodnienia kosmków)

Fragmenta polyposa endometrii cum hyperplasia simplex typica atque fragmenta parva endocervicis normalia - polipowate fragmenty endometrium z rozrostem prostym bez atypii a także małe fragmenty zwykle wyglądającej śluzówki kanału szyjki

Fragmenta polyposa endometrii in stadio secretionis - polipowate fragmenty endometrium w fazie wydzielania

Fragmenta portionis viginalis colli uteri normalis et fragmenta endometrii in stadio secretionis ac fragmenta parva mucosae canalis cervicalis - fragmnenty części pochwowej szyjki macicy zwykłego wyglądu i fragmenty endometrium w fazie sekrecji oraz małe fragmenty śluzówki kanału szyjki

G

Glandulae endometriales non nullae cum signis syndromatis Arias-Stellae - gruczoły błony śluzowej macicy nie dają objawów zespołu Arias-Stelli

Granulatio - ziarninowanie

Grav I, 10hbd, missed abortion ; villi placentae immaturae et decidua - poronienie zatrzymane w 10 tygodniu ciąży

Graviditas ectopica - ciąża ekotopowa

Graviditas obsoleta - ciąża obumarła

Graviditas obsoleta vel residua post abortum - ciąża obumarła, pozostałości po poronieniu

H

Haematosalphinx - krwiak jajowodu

Haemorrhagiae disseminatae spatii intravillaris - wylewy krwi rozproszone przestrzeni międzykosmkowej

Hbd - tydzień ciąży

Hyperaemia, haemorrhagiae et oedema villorum ac hyalinisatio multifocalis spati intervillaris placentae immaturae - przekrwienie, wylewy krwi i obrzęk kosmków oraz szliwienie wieloogniskowe przestrzeni międzykosmkowych

Hyperaremia - przekrwienie

Hyperkeratosis - nadmierne rogowacenie

Hyperplasia acanthotica planoepithelii - rozrost akantotyczny płaskonabłonkowy

Hyperplasia endometrii complex cum atypia - rozrost złożony ednometrium z obecnością atypii

Hyperplasia endometrii simplex - rozrost gruczołowy endometrium prosty

Hyperplasia endometrii glandularis cum atypia - rozrost gruczołowy endometrium z atypią

Hyperplasia leiomyomatosa parietis corporis uteri - rozrost mięśniakowaty ściany trzonu macicy.

Hyperthrophia colli uteri. Erosio colli uteri. Ad abrasionem - przerost szyjki macicy. Nadżerka szyjki macicy. Do usunięcia.

Hypoplasia - niedorozwój całego narządu ew. jego części

Hypoplasia uteri - macica niedorozwinięta

Hysteroscopia - histeroskopia

I

Infarctus placentae. Structura histologica funiculi umbilicalis et membranae amnialis normalis - zawał łożyska. Struktura tkankowa pępowiny i błony owodni (pęcherz płodowy) prawidłowa.

Infiltratio neoplasmatica tunicae serosae tumoris(M-72030) - naciek nowotworowy błony surowiczej guza

Inflammatio - zapalenie

Inflammatio chronica - zapalenie przewlekłe

Inflammatio chronica strmatis focalis - zapalenie przewlekłe zrębu ogniskowe

Inflamatio mucosae colli chronica - zapalenie przewlekłe śluzówki kanału

K

Koilocytosis focalis - koilocytoza ogniskowa (wykładnik cytologiczny zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego HPV)

L

Laparoscopia - laparoskopia

Leiomyomata - mięśniak

Leiomyomata corporis uteri - mięśniaki trzonu macicy

M

Massae sanguineae et fragmenta deciduae sine villoris - skrzepy krwi i fragmenty doczesnej bez kosmków

Metaplasia planoepithelialis endocervicalis - metaplazja płaskonabłonkowa kanału szyjki

Metrorrhagia gr. magna - krwawienie z jamy macicy dużego stopnia.

Metrorrhagia perimenopausalis - nieprawidłowe krwawienie okołomenopuauzalne

Metrorrhagiae - nieprawidłowe krwawienie maciczne Krwawienie z jamy macicy

Missed abortion - poronienie zatrzymane

Mola hydatidosa completa inveterata fragmenta endocervicis normotypici et fragmenta endometrii in proliferatione - zaśniad groniasty całkowity fragmenty sluzówki kanału szyjki i fragmenty endometrium wzrostowego

Mucosa endocervicalis - śluzówka kanału szyjki

Mucosa endicervicalis et endometrium proliferetionis - śluzówka kanału szyjki i endometrium w fazie proliferacji

Mucosa endocervicalis et epithelium planum - śluzówka kanału szyjki i nabłonek płaski

Mucosa colli uteri - śluzówka kanału szyjki

Mucosa canalis cervicalis normalis - śluzówka kanału szyjkowego zwykłego wyglądu

Mucus et fragmenta mucosae canalis cervicalis - śluz i fragmenty śluzówki kanału szyjki macicy

Mucus et fragmenta parvissima endocervicis - śluz i drobniutkie fragmenty śluzówki kanału

Myoma(ta) uteri - mięśniak(i) macicy

O

Obsoleta - ciąża obumarła

Occlusio partis interstitialis oviductus dextri - jajowód prawy niedrożny

Oedema et haemorhagiae vilamentorum. Membranitis purulenta. Hyalinisatio deciduae basalis - obrzęk i wylewy krwi w obrębie kosmków. Zapalenie ropne pozałożyskowych błon płodowych. Szkliwienie doczesnej podstawnej.

(zapalenie ropne raczej wskazuje na zakażenie bakteryjne. Zakażenie wirusowe mało prawdopodobne.)

Oedema substantiae gelatinosae funicil umbilisalis - obrzęk substancji galaretowatej pępowiny.

Oligomenorrhoea - rzadkie krwawienia miesiączkowe

Ovarium - jajnik

Ovarium dextrum et salpinges sine laesionibus.Omentum sine laesionibus - jajnik prawy i jajowody bez zmian. Sieć bez zmian.

Ovum completum cum fetus genus masculari in autolisa et cum deciduitide chronica - jajo płodowe w całości, z płodem płci męskiej w autolizie i z przewlekłym zapaleniem doczesnej

Ovum completum inveteratum cum contento fetus in autolysi - jajo płodowe zestarzałe z autolizą płodu

Ovum immaturum - jajo niedojrzałe

P

Partus prematurus - poród przedwczesny

Patentia oviductus sinistri - lewy jajowód drożny

Pelvis minoris - miednica mniejsza

Placenta in stadio suppurationis focalis - łożysko w stadium ogniskowego ropienia

Polipus fibrosoglandularis partim epidermisatus colli uteri - polip włóknisto-gruczołowy częściowo z przemianą płaskonabłonkową szyjki macicy. (Jest to opis zmiany łagodnej)

Polymenorrhoea - częste krwawienia miesiączkowe

Polypi mucosi - polipy śluzowkowe

Polypi mucosi endocervicales et plypi endometrii - polipy śluzówki kanału szyjki oraz śluzówki jamy macicy

Polypi parvi endometrii, cruores sanguninis - małe polipy endometrium, skrzepy krwi

Polypus cervicalis erosivum - polip kanału szyjki z nadżerką

Polypus cervicis - polip szyjki macicy

Polypus colli uteri - polip szyjki macicy

Polypus fibroepithlialis et inflammatio chronica - polip włóknisto-nabłonkowy i zapalenie przewlekłe

Polypus glandularis cervicalis - polip gruczołowy kanału szyjki

Polypus glandularis cervicalis cum erosione focali et cum inflammatione chronica partim exacerbata focali - polip gruczołowy szyjkowy z ogniskową nadżerką i z przewlekłym zapaleniem, częściowo zaostrzonym ogniskowo

Polypus glandularis colli uteri et sanguis - polip gruczołowy szyjki macicy i krew

Polypus hyperplasticus parvus - mały polip hyperplastyczny (zmiana łagodna, nienowotworowa)

Polypus mucosus papillaris et cysticus - polip śluzówkowy brodawkowaty i torbielowaty

Polypus parvus - polip mały

Pseudocystis ovari - torbiel rzekoma jajnika

R

Resectio partialis ovarii sinistri - pobranie fragmentu jajnika lewego

Residua cum inflammatione leukocytaria et fragmenta ovi - pozostałości z zapaleniem leukocytarnym oraz fragmenty jaja plodowego

Residua deciduae abscedens - resztki doczesnej ropiejące

Residua deciduae compactae et spongiosae in statu inflammationis - pozostałości doczesnej zbitej i gąbczastej w stadium zapalenia

Residua deciduae cum trophoblasti partim in suppuratione - resztki doczesnej z trofoblastem cześciowo ropiejące

Residua deciduae et ovi - resztki doczesnej i jaja płodowego

Residua deciduae at villi in lumine oviducti - doczesna resztki z kosmkami w świetle jajowodu

Residua deciduae et villorum - pozostałości doczesnej i kosmków

Residua deciduae et villorum inveterata - stare pozostałości doczesnej i kosmków

Residua deciduae et villorum - suppuratio - resztki doczesnej i kosmków - zropiałe

Residua deciduae et villorum - suppuratio - degeneratio hydropica villorum focale - zwyrodnienie wodniakowe kosmków.

Residua deciduae inflammatae et necroticantis sine villoris - resztki doczesnej w stanie zapalenia i martwicy, bez kosmków

Residua deciduae in statu inflamationis. Endometritis - resztki doczesnej zmienionej zapalnie stan zapalny endometrium

Residua deciduae in statu suppurationis villi chorionci - resztki doczesnej ze zropnieniem kosmówki

Residua deciduae gravidorum cum trophoblasti - resztki (część) doczesnej ciążowej i trofoblastu

Residua ovi et embryo - resztki jaja płodowego i embrionu

Residua ovi inveterata hbd<10 - resztki jaja płodowego poronionego poniżej 10 tygodnia poronienie nawracające

Residua ovi inveterata in suppuratione Hbd < 10 Zastarzałe resztki jaja płodowego wiek poniżej 10 tyg

Residua placentae - resztki łożyska

Residua placentae (decidua et villi) - pozostałości łożyska (doczesnej i kosmków)

Residua placentae recentis necroticantis et suppurantis - resztki łożyska ze zmianami martwicznymi i przekrwione

Residua placentaria - resztki łożyska

Residua post abortum - resztki po poronieniu lub poronienie niezupełne

Residua post abortum. Decidua compacta - resztki (pozostałości) po poronieniu. Doczesna związana (spojona)

S

Sactosalpinx dex - wodniak jajowodu prawego

Sanguis - krew

Septa - przegroda

Shock - wstrząs

Signa infectio HPV - wykładniki morfologiczne infekcji HPV

Status normalis - stan normalny

Sterilitas primaria - niepłodność pierwotna

Sterilitas secundaria - niepłodność wtórna

Steroid cell tumor ovarii sin(M-8670/0) - guz z komórek produkujacych hormony steroidowe jajnika lewego

Susp.quo ad abortus completus grav.recens - podejrzenie w kierunku poronienia całkowitego ciąży wczesnej

T

Tela mucosa colli et canalis colli uteri sine laesionibus et cruores - tkanka śluzówki szyjki i kanału szyjki macicy bez zmian oraz skrzepy (krwi)

Transformatio decidualis mucosae uteri in statu necrobiosis focalis - błona śluzowa macicy przekształcona w doczesną z ogniskiem martwicy

Tuba uterina - jajowód (także salpinx)

U

Uterus - macica (także hystera)

Uterus arcuatus - macica siodełkowata - łukowata

Uterus bicornis - macica dwurożna (unicollis - jednoszyjkowa lub bicollis - dwuszyjkowa)

Uterus bicornis cum cornu rudimentario - macica dwurożna z rogiem szczątkowym

Uterus biforis - macica dwuujściowa

Uterus didelphys - macica podwójna, każda z oddzielną pochwą

Uterus duplex - macica podwójna

Uterus fetalis - macica płodowa

Uterus infantilis - macica dziecięca

Uterus rudimentarius - macica szczątkowa

Uterus septus - macica przegrodzona

Uterus subseptus - macica częściowo przegrodzona

Uterus unicornis - macica jednorożna

V

Villi chorionici absunt - kosmki nieobecne

Villi non reperti - kosmków nie znaleziono

Villi placentae et decidua in statu necrobiosis - kosmki łozyska i doczesna w stanie obumierania

Villi placentae fragmenta membranes - kosmki łożyska, fragmenty błon (płodowych), pozostałości doczesnej

I-II Villi chorionici cum focis proliferationis trophoblasticae, fragmenta membranorum foetalium, fragmenta parva deciduae - opis kosmówki i jaja płodowego

I Graviditas - ciąża pierwsza (I)