Choroba zawodowa może mieć wpływ na wyższą emeryturę? To zależy, od konkretnego przypadku

Co to jest choroba zawodowa? Jak się okazuje, jej stwierdzenie nie przypada jedynie na czas wykonywania obowiązków służbowych. Mówimy o niej także w stosunku do osób, które zakończyły już pracę w danym miejscu. Na jej występowanie i rozwój wpływają różne czynniki.
Zobacz wideo Britmann: To, że o czymś nie rozmawiamy, nie oznacza, że tego nie ma

Co to jest choroba zawodowa? To pytanie pada coraz częściej zwłaszcza w kontekście emerytur. Jak się okazuje, stwierdzenie występowania u pacjenta choroby zawodowej po ustaniu zatrudnienia może zwiększyć wartość pobieranego świadczenia. Weryfikujemy wszelkie istotne informacje.

Co to jest choroba zawodowa? Definicja

W polskim prawie, a ściślej mówiąc w Kodeksie pracy, widnieje określony zapis odnoszący się do zagadnienia związanego z chorobą zawodową. 

Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych narażeniem zawodowym

- czytamy treść art. 235(1), Dz.U.2022.1510 t.j.

Więcej szczegółowych informacji możemy uzyskać, analizując zapis zawarty w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych z dnia 30 czerwca 2009 roku. W załączniku znajduje się wykaz chorób zawodowych. Obejmuje on okres udokumentowanych objawów upoważniających do rozpoznania choroby.

Co to jest choroba zawodowa? Wykaz wynikający z rozporządzenia

Aby mieć pewność, że przypadłość, z jaką się zmagamy, jest uznana za rodzaj choroby zawodowej, należy zweryfikować, czy dotyczy nas któraś z poniższych jednostek chorobowych. Poniższy wykaz jest umocowany prawnie w treści rozporządzenia Rady Ministrów.

 1. Zatrucia ostre albo przewlekłe lub ich następstwa wywołane przez substancje chemiczne.
 2. Gorączka metaliczna.
 3. Pylice płuc.
 4. Choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu.
 5. Przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli.
 6. Astma oskrzelowa.
 7. Zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych.
 8. Ostre uogólnione reakcje alergiczne.
 9. Byssinoza.
 10. Beryloza.
 11. Choroby płuc wywołane pyłem metali twardych.
 12. Alergiczny nieżyt nosa.
 13. Zapalenie obrzękowe krtani o podłożu alergicznym.
 14. Przedziurawienie przegrody nosa wywołane substancjami o działaniu żrącym lub drażniącym.
 15. Przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat.
 16. Choroby wywołane działaniem promieniowania jonizującego.
 17. Nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników występujących w środowisku pracy, uznanych za rakotwórcze u ludzi.
 18. Choroby skóry.
 19. Przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy.
 20. Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy.
 21. Obustronny trwały odbiorczy ubytek słuchu typu ślimakowego lub czuciowo-nerwowego spowodowany hałasem.
 22. Zespół wibracyjny.
 23. Choroba dekompresyjna, urazy ciśnieniowe, następstwa oddychania mieszaninami gazowymi.
 24. Udar cieplny, lub jego następstwa, wyczerpanie cieplne, odmroziny.
 25. Choroby układu wzrokowego wywołane czynnikami fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi.
 26. Choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa.

Każda z wymienionych jednostek chorobowych ma określony czas występowania, aby mogła zostać uznana za chorobę zawodową. Szczegóły są uregulowane w rozporządzeniu.

Wyższa emerytura z powodu choroby zawodowej. Komu przysługuje?

Jeżeli wiemy, już co to jest choroba zawodowa i po przeanalizowaniu wykazu możemy stwierdzić, że cierpimy na któryś z powyższych przypadków, warto podjąć odpowiednie kroki. Po pierwsze mamy możliwość pozyskania renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową. Aby móc się ubiegać o tego typu świadczenie, komisja lekarska ZUS musi stwierdzić, że niezdolność jest spowodowana właśnie chorobą zawodową.

Kwota renty nie jest taka sama dla każdego. Jej wartość jest wyliczana indywidualnie. Pod uwagę brane są takie czynniki jak przepracowane okresy składkowe, czy wartość wynagrodzenia.

W przypadku prawa do emerytury ZUS powiększa wartość świadczenia o wartość połowy kwoty renty. Co oznacza, że mamy szansę otrzymać półtora świadczenia, jednak z zastrzeżeniem, iż nie posiadamy innego źródła dochodu. 

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Renta lub wyższa emerytura z tytułu chorobny zawodowej. Jak otrzymać pieniądze?

Aby móc ubiegać się o przyznanie renty z tytułu wypadku lub choroby zawodowej należy złożyć odpowiednie dokumenty w placówce ZUS. Możemy rozbić to na trzy sposoby:

 • dostarczyć osobiście,
 • wysłać pocztą,
 • przesłać elektronicznie za pomocą PUE ZUS.

Wymagane są następujące dokumenty:

 • wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy – formularz ERN,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku – formularz OL-9,
 • decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej, którą wyda Ci państwowy inspektor sanitarny,
 • informację dotyczącą okresów składkowych i nieskładkowych – formularz ERP-6,
 • dokumenty, które potwierdzają Twoje wynagrodzenie.

Wymienione formularze są dostępne na stronie zus.pl.

Więcej o: