Hitaxa (lek na alergi): dziaanie, przeciwwskazania

Hitaxa: dziaanie, przeciwwskazania

Hitaxa jest to lek na alergi zawierajcy desloratadyn II generacji, ktra nie wpywa na orodkowy ukad nerwowy. Preparat ten moe by stosowany od 1 roku ycia przez dzieci i dorosych, u ktrych wystpiy objawy alergiczne zwizane z bon luzow nosa, a take zmiany skrne. Nie istnieje wiele przeciwskaza do stosowania tego preparatu, a kobiety w ciy oraz osoby, ktre maj wtpliwoci, czy nie wystpi reakcja z innymi przyjmowanymi lekami, powinny swj wybr skonsultowa z lekarzem.

Hitaxa – lek na alergi

Hitaxa jest to lek na alergi dostpny na rynku farmaceutycznym w postaci doustnego pynu lub tabletek. Substancj czynn tego preparatu jest desloratadyna zaliczana do grupy rodkw przeciwhistaminowych II generacji. Preparaty nalece do tej grupy charakteryzuj si brakiem oddziaywania uspokajajcego na organizm, poniewa nie ingeruj w funkcjonowanie orodkowego ukadu nerwowego. Desloratadyna jest za to rodkiem blokujcym dziaanie histaminy w organizmie, ktra wpywa na pojawienie si reakcji alergicznych. Oprcz tego, zaywanie tego preparatu zmniejsza powsta ju reakcj organizmu, poprzez zmniejszenie odczynu alergicznego.

Wad leku Hitaxa oraz innych preparatw zawierajcych desloratadyn jest to, e do tej pory nie odkryto enzymw, odpowiadajcych za metabolizm tego rodka, dlatego istnieje moliwo interakcji z innymi lekami.

Dziaanie leku Hitaxa

Lek Hitaxa naley stosowa w przypadku wystpienia reakcji alergicznych dotyczcych bony luzowej nosa, a take zmian skrnych. Preparat skutkuje zagodzeniem objaww alergicznych takich jak: wysik z nosa, obrzk bon luzowych, wid, zaczerwienienie rogwki oczu, zawienie, wysypki skrne, a zastosowany odpowiednio szybko, moe skutkowa cakowitym unikniciem tych reakcji.

Dziaanie tego leku rozpoczyna si bardzo szybko po zastosowaniu doustnym i osiga swoje maksimum po 3 godzinach od zaycia oraz utrzymuje si przez pen dob.

Hitaxa – dawkowanie

Dawkowanie leku Hitaxa uzalenione jest wieku chorego, a take postaci (roztwr lub tabletka), w jakiej ten preparat wystpuje. W zalenoci od grup wiekowych dawkowanie jest nastpujce:

  • U dzieci i modziey powyej 12 roku ycia stosuje si dwie tabletki dziennie o dawce 2,5 mg lub 5 mg (10 ml) roztworu dziennie
  • U dzieci pomidzy 6 a 11 rokiem ycia naley stosowa jedn tabletk (dawka 2,5 mg) dziennie lub 2,5 mg roztworu odpowiadajcemu 5 ml
  • Dzieci od 1 do 5 roku ycia powinny, w przypadku wystpienia reakcji alergicznych, przyjmowa p tabletki (dawka 1,25 mg) lub 2,5 ml roztworu (rwnie zawierajcego dawk 1,25 mg substancji czynnej) dziennie

Producent leku nie wskazuje konkretnej pory stosowania leku. Preparat ten moe by zaywany zarwno w takcie posiku jak i po oraz na czczo.

Przeciwskazania do stosowania leku Hitaxa

Leku Hitaxa nie powinny stosowa osoby, ktre wykazuj nadwraliwo lub uczulenie na ktrkolwiek z substancji zawartej w leku, w tym na desloratadyn. Preparatu nie naley podawa dzieciom poniej 1 roku ycia, gdy nie przeprowadzono bada na temat bezpieczestwa stosowania desloratadyny w tak modym wieku. W przypadku dzieci starszych, przed podaniem leku Hitaxa naley upewni si, czy wystpujce objawy s na pewno reakcj alergiczn.

Kobiety w ciy, a take w okresie karmienia piersi oraz osoby cierpice na choroby nerek powinny skonsultowa stosowanie leku Hitaxa z lekarzem. Ze wzgldu na to, e roztwory doustne zawieraj domieszki owocw, nie powinny ich stosowa osoby nietolerujce fruktozy.

Zobacz wideo Globalne ocieplenie pogorszy sytuacj alergikw

Hitaxa - skutki uboczne

Tak jak w przypadku kadego leku, preparat Hitaxa obarczony jest ryzykiem wystpienia dziaa niepodanych. S to:

W najciszych przypadkach po zastosowaniu leku moe wystpi wstrzs anafilaktyczny objawiajcy si poprzez:

  • Skurcz oskrzeli
  • Obrzk garda
  • Niedocinienie
  • Dusznoci

Cena leku Hitaxa

Lek Hitaxa, zarwno w postaci roztworu, jak i tabletek, jest bardzo przystpny cenowo. Cena preparatu wynosi od 10 do 20 z i zalena jest od iloci tabletek w opakowaniu oraz objtoci roztworu.

Lek Hitaxa a prowadzenie pojazdw i obsugiwanie maszyn

Prawidowe stosowanie leku Hitaxa w odpowiednich do wieku dawkach nie wpywa na obnienie zdolnoci psychomotorycznych. Osoby przyjmujce ten preparat mog wic prowadzi pojazdy lub obsugiwa maszyny. Wyjtkiem s alergicy, u ktrych po zastosowaniu leku pojawia si senno i tym osobom nie zaleca si prowadzenia aut w trakcie stosowania Hitaxy.