Depresja oddechowa - czym jest, jakie s jej przyczyny i objawy?

Depresj oddechow nazywa si zmniejszenie czstoci oraz gbokoci oddechw. W niektrych przypadkach taki stan moe wiza si z ryzykiem uduszenia i zagroeniem ycia pacjenta. Czym moe by spowodowana depresja oddechowa i jakie s jej objawy? W jaki sposb leczy si tego typu problemy z oddychaniem?

Procesy oddychania i wymiany gazowej s regulowane i kontrolowane przez wyspecjalizowane orodki zlokalizowane w pniu mzgu. S one odpowiedzialne za stymulowanie mini oddechowych oraz kontrolowanie gbokoci i czstotliwoci, z jak wykonujemy wdechy i wydechy. Na funkcjonowanie orodka oddechowego wpyw maj take receptory, ktre rozmieszczone s w rnych obszarach ludzkiego ciaa. Receptory te s wraliwe midzy innymi na poziom pH krwi, ktry nierozerwalnie wie si z poziomem dwutlenku wgla. Zdrowy czowiek, u ktrego poziom dwutlenku wgla jest prawidowy, wykonuje mniej wicej od 14 do 16 oddechw na minut. Gdy w organizmie dochodzi do nagromadzenia dwutlenku wgla, pH krwi ulega obnieniu, co ma wpywa na przyspieszenie oddechw w celu pozbycia si nadmiaru CO2.

Depresja oddechowa – przyczyny

Zmniejszenie czstoci oddechw oraz redukcja objtoci oddechowej wystpuje na skutek upoledzenia funkcjonowania orodka oddechowego w mzgu. Taki stan dotyczy czsto osb, ktre przedawkoway alkohol, narkotyki lub rnego rodzaju leki, na przykad leki uspokajajce, nasenne lub znieczulajce. Leki, ktre najczciej s przyczyn depresji oddechowej, to tak zwane opioidy, do ktrych nale midzy innymi kodeina oraz morfina. Czasami tego typu problemy z oddychaniem wystpuj na skutek urazu gowy, podczas ktrego dochodzi do uszkodzenia konkretnych orodkw w obrbie pnia mzgu albo ograniczenia dopywu tlenu do mzgu. Inne moliwe przyczyny depresji oddechowej to:

Depresja oddechowa – objawy

W przypadku nieznacznej depresji oddechowej spycenie oddechw i zmniejszenie czstotliwoci ich wykonywania moe by cakowicie niezauwaone przez pacjenta. W niektrych przypadkach problemy z oddychaniem pogbiaj si, a u niektrych pacjentw objawy wystpuj nagle. Czste objawy to uczucie nadmiernego pobudzenia, uczucie niepokoju, dusznoci, brak powietrza oraz trudnoci ze zapaniem oddechu. W sytuacji, gdy problem pogbia si, dochodzi do wystpienia nieprawidowego wzorca oddechowego, w ktrym pacjent wykonuje kilka gbszych wdechw po czym nastpuj epizody bezdechu.

Czsto pacjenci skar si na dolegliwoci, ktre nie s bezporednio zwizane z funkcjonowaniem ukadu oddechowego, ale wynikaj z niedostatecznej dostawy tlenu do tkanek organizmu. Czasami w zwizku ze zbyt ma iloci dostarczanego tlenu dochodzi do przyspieszania czynnoci serca, co ma zrekompensowa niedostateczne dotlenienie. Czasami pojawia si rwnie sinica, ktra dotyczy najczciej paznokci albo ust. Zaawansowana depresja moe skutkowa powanym, postpujcym spyceniem oddechu i zmniejszeniem czstotliwoci, a w efekcie zatrzymaniem oddychania. W skrajnych przypadkach dochodzi do niedotlenienia i utraty przytomnoci. W niektrych przypadkach, gdy nie zostanie zastosowana sztuczna wentylacja puc pacjent moe si udusi, w zwizku z czym moe doj do zgonu. Zgon wystpuje wwczas bardzo szybko, zwykle w przecigu zaledwie kilku minut.

Depresja oddechowa – leczenie

Najwaniejsz kwesti w terapii depresji oddechowej jest dostarczenie pacjentowi odpowiedniej iloci tlenu, aby nie dopuci do powanych powika. Czasami konieczne jest zaintubowanie pacjenta i stosowanie wentylacji mechanicznej, ktra ma na celu zapewnienie organizmowi wystarczajcej iloci powietrza. Intubacja polega na umieszczeniu w tchawicy specjalnej rurki, ktra umoliwia przywrcenie dronoci drg oddechowych. Kroki majce na celu przywrcenie dostaw tlenu do organizmu musz zosta podjte jak najszybciej, w przeciwnym razie moe doj do zgonu pacjenta. Po przywrceniu oddechu wdraa si leczenie przyczyny depresji oddechowej. Dopiero po wyleczeniu schorzenia, ktre wywouje problemy z oddychaniem moliwe jest pozbycie si depresji oddechowej. Jeeli zmniejszenie czstotliwoci i spycenie oddechw s zwizane z przedawkowaniem alkoholu, lekw, narkotykw lub innych rodkw, pacjentowi podaje si rodki odtruwajce albo redukujce dziaanie substancji wpywajcych na wystpienie depresji oddechowej.

Zobacz wideo