Nieinwazyjna diagnostyka serca - rodzaje bada, kiedy si je wykonuje?

Diagnostyk chorb serca przeprowadza si u osb, u ktrych wystpuje podejrzenie nieprawidowoci w funkcjonowaniu minia sercowego albo ttnic wiecowych, a take u pacjentw, ktrzy przeszli zawa lub mieli inne problemy zwizane z prac serca.

Nieinwazyjne badania serca to takie, ktre przeprowadza si na pocztkowych etapach diagnostyki. Jakie wyrnia si nieinwazyjne badania serca? Jakie s wskazania do przeprowadzenia takich bada?

Diagnostyka chorb serca – na czym polega?

Pierwszy etap diagnostyki chorb serca przeprowadza lekarz pierwszego kontaktu. Lekarz ten rozpoczyna od przeprowadzenia wywiadu lekarskiego, podczas ktrego stwierdza, jakie dolegliwoci wystpuj u pacjenta i okrela moliwe przyczyny takiego stanu. Lekarz pierwszego kontaktu wykonuje rwnie badania fizykalne, na ktre skada si ogldanie, osuchiwanie oraz opukiwanie ciaa pacjenta i sprawdzanie reakcji organizmu. Jeli podczas tego badania lekarz stwierdzi jakie nieprawidowoci, powinien skierowa pacjenta do lekarza specjalisty, czyli do kardiologa. Kardiolog zleci wykonanie odpowiednich bada, wrd ktrych wyrnia si badania nieinwazyjne oraz inwazyjne.

Do podstawowych bada nieinwazyjnych zalicza si badania czynnociowe:

  • Pomiar cinienia ttniczego - polega na pomiarze siy, z jak pompowana przez serce krew uderza o ciany naczy ttniczych. Badanie wykonuje si za pomoc automatycznego aparatu, technik osuchow albo przy uyciu sfigmomanometru sprynowego. U osoby dorosej prawidowe cinienie skurczowe wynosi 120 mmHg, a prawidowe cinienie rozkurczowe to 80 mmHg. Zwykle wykonywany jest jednorazowy pomiar cinienia, jednak u niektrych pacjentw istnieje wskazanie do wykonania holtera cinieniowego, czyli caodobowego pomiaru cinienia. Podczas badania pacjent przez ca dob nosi na ramieniu mankiet, ktry suy do wykonywania pomiarw, a wyniki s zapisywane na specjalnym urzdzeniu;
  • Elektrokardiografia (EKG) - polega na rejestrowaniu impulsw elektrycznych, ktre powstaj w miniu sercowym. Impulsy wiadcz o charakterze pracy serca i s rejestrowane na 12 odprowadzeniach – 6 z nich to odprowadzenia przedsercowe, a 6 to odprowadzenia koczynowe. Podczas badania zapisuje si tak zwan krzyw EKG, na podstawie ktrej specjalista potrafi stwierdzi, czy serce prawidowo pracuje w czasie badania. Co wicej, na podstawie analizy krzywej EKG moliwe jest wykrycie uszkodze serca, ktre wystpiy w przeszoci. Oprcz zwykego badania EKG przeprowadzany jest holter EKG, czyli badanie, ktre polega na caodobowym monitorowaniu pracy serca. W trakcie badania do ciaa pacjenta przyczepione s elektrody, a wyniki s zapisywane w pamici elektronicznej specjalnego urzdzenia albo na tamie magnetycznej.

Oprcz pomiarw cinienia oraz EKG spoczynkowego przeprowadza si prby wysikowe, podczas ktrych ocenia si jakie zmiany w miniu sercowym zachodz w trakcie wysiku fizycznego.

Obok bada czynnociowych wan grup nieinwazyjnych bada serca s badania obrazowe, do ktrych zalicza si:

  • USG serca (echo serca, echokardiografia) - polega na obrazowaniu struktur serca oraz wikszych naczy krwiononych za pomoc ultradwikw. Podczas badania fale ultradwikowe odbijaj si od struktur serca w zwizku z czym na ekranie monitora widoczny jest obraz badanych struktur, ktry mona wydrukowa albo zarejestrowa w inny sposb. Badanie umoliwia ocen przepywu krwi w przedsionkach oraz komorach serca, duych naczyniach sercowych i naczyniach wiecowych, a take ocen ruchu serca i zastawek znajdujcych si wewntrz serca;
  • Zdjcie rentgenowskie klatki piersiowej (RTG, rentgen klatki piersiowej) - jest badaniem radiologicznym, podczas ktrego przez klatk piersiow przepuszczana jest dawka promieni rentgenowskich. Na zdjciu uwidocznione zostaj struktury serca oraz jego pooenie w obszarze klatki piersiowej. Moliwe jest wykrycie midzy innymi niektrych wrodzonych wad serca, wad zwizanych z nadcinieniem ttniczym oraz zmian zwizanych z rozwojem miadycy. W niektrych przypadkach, eby lepiej zobrazowa obszar rdpiersia i przeyku przed badaniem pacjentowi podaje si rodek cieniujcy, czyli tak zwany kontrast.

Nieinwazyjne badania serca – wskazania

Gwnym wskazaniem do przeprowadzenia bada diagnostycznych serca jest wystpowanie dolegliwoci, ktre mog wiadczy o schorzeniach ukadu sercowo-naczyniowego. Badaniom powinny si regularnie poddawa osoby cierpice na nadcinienie ttnicze, chorob wiecow, wady zastawek, chorob zakrzepowo-zatorow, a take po przebytym zawale serca.

Koatanie serca, kiedy si pojawia, co oznacza

Zobacz wideo