Fale elektromagnetyczne mog pomc w leczeniu alzheimera. Chorzy nie chcieli odda urzdze po badaniu

Utrata pamici i innych funkcji poznawczych, spowodowana chorob Alzheimera, zostaa odwrcona dziki falom elektromagnetycznym, ktre emitowane s przez specjalne urzdzenie - donosi czasopismo "Journal of Alzheimer Disease". Dwumiesiczny eksperyment zakoczy si sukcesem.

Przezczaszkowe leczenie elektromagnetyczne - tak nazywa si innowacyjna metoda (Transcranial Electromagnetic Treatment), oparta na falach elektromagnetycznych, ktra posuya do leczenia chorych na alzheimera. W eksperymencie, prowadzonym przez firm NeuroEM Therapeutics, wzio udzia osiem osb w wieku od 63 lat, z agodn lub umiarkowan postaci choroby. Przez dwa miesice, dwa razy dziennie, mzgi pacjentw poddawane byy dziaaniu specjalistycznego urzdzenia, ktre emituje fale elektromagnetyczne. Codziennie na godzin nakadano pacjentom na gowy specjaln czapk o nazwie MemorEM. Z tym urzdzeniem mona byo swobodnie chodzi i wykonywa codzienne czynnoci. Znajduj si w nim wyspecjalizowane emitery fal, wczajce si sekwencyjnie, wedug opracowanego przez bioinynierw wzoru.

"Wrciem!" - krzykn jeden z pacjentw

Pierwsze wyniki eksperymentu byy bardzo obiecujce - urzdzenie nie powodowao adnych skutkw ubocznych, okazao si bezpieczne, a pacjenci czuli si w nim dobrze. Po dwch miesicach eksperymentw chorzy zostali dokadnie przebadani. Przeskanowano ich mzgi, aby sprawdzi, czy nie pojawiy si nowe mikrouszkodzenia. Okazao si, e urzdzenie nie spowodowao u pacjentw adnych szkd na zdrowiu.

Co wicej stan badanych osb znacznie si poprawi. Lekarze zauwayli, e u siedmiu z omiu chorych na alzheimera poprawia si pami, mylenie, funkcje poznawcze, umiejtno oceny sytuacji i to nawet o cztery i wicej punktw. Badani byli za pomoc metody ADAS-cog, ktra suy do testowania lekw przeciw chorobie Alzheimera. Cztery punkty na plus oznaczaj, e chorzy powrcili do stanu umysowego sprzed roku. Inne testy pokazyway, e u chorych a o 50 procent poprawia si funkcja przypominania sobie sw. Naukowcy dodaj, e wczeniejsze eksperymenty, jeszcze wykonywane na myszach w starszym wieku, ktre poddano dziaaniu fal elektromagnetycznych o okrelonej czstotliwoci, take wykazay popraw ich pamici.

Pacjentw przebadano ponadto przy pomocy rezonansu magnetycznego, ktry wykaza, e doszo u nich do znacznej poprawy funkcjonowania mzgu. Te obszary, ktre odpowiadaj za funkcje poznawcze, byy teraz znacznie lepiej skomunikowane, a poczenia midzy neuronami dziaay sprawniej.

"Wrciem!" - mia wykrzykn jeden z pacjentw. O sukcesie konstruktorw urzdzenia MemorEM wiadczy take fakt, e aden z chorych nie chcia odda urzdzenia po zakoczeniu bada - zapewnia szef NeuroEM Therapeutics dr Gary Arendash.

Zobacz wideo

Jak dziaa MemorEM?

Nie wiadomo jeszcze dokadnie, dlaczego fale elektromagnetyczne zadziaay. Podejrzewa si, e rozbiy nagromadzone w mzgu toksyczne biaka - beta amyloid oraz tau. To wanie te biaka powoduj zaburzenia w funkcjonowaniu pamici i innych funkcji poznawczych mzgu, blokujc przepyw impulsw midzy neuronami. Uwaa si, e moe to by jeden z gwnych czynnikw wywoujcych chorob Alzheimera.  Nagromadzenie toksycznych biaek wywouje zatem zaburzenia w funkcjonowaniu mzgu i prowadzi do dramatycznych zmian. Leki, ktre stosuje si w tym wypadku, nie potrafi przedrze si gbiej i skutecznie zwalczy skupiska tych szkodliwych zwizkw. Dopiero fale elektromagnetyczne o okrelonej czstotliwoci byy w stanie rozbi toksyczne biaka.

Po zakoczeniu eksperymentu wszyscy jego uczestnicy zdecydowali si na dalsze korzystanie z TEMT. Teraz badania potrwaj duej, okoo 17 miesicy. Potem nastpi etap bada klinicznych z udziaem okoo 150 osb. Gdyby wyniki eksperymentu si potwierdziy, konstruktorzy urzdzenia bd wystpowa do odpowiednich urzdw o uznanie TEMT za jedn z dozwolonych terapii w chorobie Alzheimera.

rdo: "Journal of Alzheimer's Disease"