Ko klinowa - gdzie si znajduje, jakie peni funkcje, co moe oznacza jej bl?


Ko klinowa jest jedn z koci czaszki penicych bardzo wane funkcje. Wewntrz tej koci znajduj si puste przestrzenie zwane zatokami, a dodatkowo stanowi ona ochron kluczowych czci mzgu i jest rusztowaniem dla naczy krwiononych oraz nerwowych. Jak zbudowana jest ko klinowa? Co moe oznacza bl w okolicach tej koci i jak si go leczy?

Ko klinowa – z czego si skada

Ko klinowa zoona jest z trzech czci:
  • Trzonu

  • Skrzyde (mniejszych i wikszych)

  • Wyrostkw skrzydowatych.


Ko ta jest pooona pomidzy innymi komi czaszki, a swoim ksztatem przypomina rozoone skrzyda motyla. W przedniej czci ko klinowa czy si z komi twarzy oraz koci czoow, natomiast w tylnej czy si z koci potyliczn. Wraz z koci potyliczn ko klinowa tworzy podstaw czaszki. Co ciekawe, poczenie z koci potyliczn nie ma charakteru staego kociozrostu, tak jak w przypadku poczenia koci klinowej z innymi komi, ale koci te s poczone przez chrzstkozrost klinowo-potyliczny.

Ko klinowa peni bardzo wan rol. Stanowi ona rusztowanie struktur membranowych, krwiononych oraz nerwowych mzgoczaszki. Poza tym, w okolicach koci klinowej struktury te si krzyuj. Dodatkowo ko klinowa stanowi ochron dla tak zwanego sioda tureckiego, czyli czci ukadu neuroendokrynnego, w ktrym usytuowana jest przysadka mzgowa. Wewntrz trzonu tej koci znajduj si z kolei puste przestrzenie wycieane bon luzow. S to tak zwane zatoki klinowe, ktra cz si z jam nosow oraz zatokami jamy nosowej. Zatoki peni kilka wanych funkcji:izoluj podstaw czaszki przed niekorzystnymi temperaturami, nawilaj i ogrzewaj powietrze wdychane przez nos,uczestnicz w wyrwnywaniu cinie,czciowo absorbuj drgania gosu czowieka.

Ko klinowa bl - co moe oznacza?

Bl w okolicach koci klinowej jest najczciej zwizany z infekcjami zatok klinowych. Pojawiaj si one niezwykle rzadko, poniewa zatoki klinowe zlokalizowane s do gboko, przez co nie maj do nich bezporedniego dostpu drobnoustroje, bakterie oraz alergeny. Dodatkowo, barier ochronn stanowi mniejsze zatoki oraz liczne jamy, w ktrych znajduje si luz. Infekcje zatok mog powodowa nie tylko bl, ale rwnie inne nieprzyjemne objawy, zarwno miejscowe, jak i oglnoustrojowe. Najczstsze objawy zapalenia zatok klinowych to:

  • Bl gowy w okolicy oczu (nasila si podczas pochylania i moe promieniowa w kierunku potylicy i szczytowej czci gowy)
  • Opuchlizna i cienie pod oczami
  • Obecno gstej wydzieliny na tylnej cianie garda
  • Uczucie zmczenia, osabienia
  • Podwyszona temperatura ciaa
  • Mdoci
  • Problemy z widzeniem.

Na zapalenie zatok szczeglnie naraone s osoby, u ktrych wystpuj polipy zatok nosowych, maj nieprawidow budow struktur wewntrznych nosa, cierpi na muskowiscydoz lub maj przeronite migdaki. Zapalenie zatok klinowych czsto wystpuje rwnie na skutek rozwoju zapalenia ssiadujcych zatok.
Bl koci klinowej moe wystpowa rwnie na skutek mechanicznego urazu. Do urazu tego typu dochodzi najczciej podczas wypadkw komunikacyjnych albo upadku z pewnej wysokoci. Podczas takiego wypadku w pierwszej kolejnoci dochodzi do uszkodzenia zatok. W takim przypadku naley niezwocznie zgosi si do lekarza, gdy mechaniczne uszkodzenie zatok stanowi bezporednie zagroenie dla ycia.

Ko klinowa zatoki - powikania zapalenia

Objaww zapalenia zatok klinowych w adnym przypadku nie naley zaniedbywa. Nieleczone zapalenie zatok moe prowadzi do powanych komplikacji, do ktrych nale midzy innymi:

Zapalenie zatok – leczenie

W przypadku stwierdzenia zapalenia zatok naley jak najszybciej rozpocz leczenie. Terapia opiera si na podawaniu antybiotykw oraz rodkw dziaajcych przeciwzapalnie. Zazwyczaj konieczne jest rwnie stosowanie lekw o dziaaniu przeciwblowym. W niektrych przypadkach niezbdne moe si okaza leczenie operacyjne. Zabieg ma na celu gwnie oczyszczenie zatok klinowych. Jeeli zapalenie zatok pojawia si czsto i jest spowodowane nieprawidow budow wewntrznych struktur nosa, przeprowadza si korekt przegrody nosowej. U pacjentw, u ktrych doszo do uszkodzenia koci klinowej wykonuje si jej rekonstrukcj.