Jakie usługi będą wykonywać pielęgniarki i położne - MZ przedstawia projekt rozporządzenia

Resort Zdrowia skierował do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia, które określa szczegółowe warunki realizacji porady pielęgniarskiej i porady położnej oraz opisuje zakres czynności wykonywanych samodzielnie w ramach porady pielęgniarskiej. Jako nowość dopisano dwa uprawnienia: pielęgniarka ma prawo samodzielnie dobierać sposób leczenia ran oraz wykonać raz w roku badanie profilaktyczne u osoby powyżej 65 roku życia.

Resort zdrowia skierował do konsultacji społecznych projekt nowelizacji rozporządzenia, w którym znalazł się wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych przez personel pielęgniarski i położne z wyodrębnieniem szczegółowych warunków ich realizacji. Tego typu świadczenia są już powszechnie realizowane przez pielęgniarki i położne, jednakże nie są, jak do tej pory, odpowiednio uregulowane, czego domagał się, między innymi, związek zawodowy pielęgniarek i położnych. Nowelizacja określa szczegółowo warunki realizacji świadczeń medycznych przez pielęgniarki i położne, tj. porad pielęgniarskich.

Uprawnienia pielęgniarek i położnych

Zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 roku pielęgniarki i położne mają następujące prawa:

  • W ramach samodzielnego wykonywania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych oraz rehabilitacyjnych pielęgniarka lub położna, posiadająca dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, a także pielęgniarka lub położna posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa, ma prawo samodzielnie ordynować leki, zawierające substancje czynne, z wyjątkiem tych, które zawierają bardzo silnie działające substancje lub środki odurzające i psychotropowe. Może także zalecać środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Oznacza to, że ma prawo wystawiać recepty, z uwzględnieniem powyższych ograniczeń. Ma także prawo do ordynowania określonych wyrobów medycznych, wystawiając na nie zlecenia lub recepty, pod warunkiem, że ukończyła kurs specjalistyczny w tym zakresie.
  • W ramach zleceń lekarskich pielęgniarka lub położna, posiadająca dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, a także posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, ma prawo wystawiać recepty na leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego (z wyjątkiem bardzo silnych leków, odurzających i psychotropowych), po ukończeniu specjalistycznego kursu w tym zakresie.
  • Pielęgniarki mają także prawo wystawić skierowanie na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym badań medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem metod stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta.
  • Ponadto, od 2017 roku pielęgniarki i położne mają prawo do udzielania samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego, świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, zgodnie z posiadaną wiedzą.
Zobacz wideo

Co nowego wnosi projekt resortu zdrowia?

Projekt rozporządzenia zawiera propozycję, aby poza dotychczasowymi uprawnieniami, pielęgniarki i położne mogły samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego, w ramach porady pielęgniarskiej:

  • dopierać sposób leczenia ran
  • wykonać raz w roku badanie profilaktyczne, ukierunkowane na wczesne wykrywanie zaburzeń u osoby dorosłej po 65 roku życia

W pierwszej kolejności porady pielęgniarskie mają dotyczyć:

  • chirurgii ogólnej
  • diabetologii
  • kardiologii
  • położnictwa i ginekologii

Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, do końca 2017 roku szkolenia z zakresu ordynacji leków i wypisywania recept ukończyły 11 582 osoby. Od 2016 roku także w programie studiów pielęgniarskich znajdują się odpowiednie kursy, dzięki czemu, po ukończeniu studiów pielęgniarki i położne automatycznie otrzymują uprawnienia do ordynowania leków. Według NFZ ((stan na 2017) jest 1451 pielęgniarek i położnych, które mają uprawnienia do wypisywania recept.

Źródło: legislacja.rcl.gov

Więcej o: