Raport NIK: Czy szpitale spełniają normy bezpieczeństwa dla pacjentów?

Niemal co trzeci szpital wojewódzki w Polsce nie spełnia w pełni wymagań, dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego pacjentów - czytamy w analizie NIK, opracowanej na podstawie raportów Sanepidu na połowę 2018 roku.

NIK przeprowadził kontrole w szpitalach województwa kujawsko-pomorskiego po kątem spełniania norm bezpieczeństwa sanitarnego dla pacjentów. Wyniki kontroli pokazały, że nie wszystkie szpitale dostosowały się do wymogów ustawy o działalności leczniczej, dotyczących bezpieczeństwa pacjentów.

W 1991 roku weszły w życie przepisy, zgodnie z którymi szpitale powinny zapewnić bezpieczeństwo dla zdrowia pacjentów poprzez odpowiednie dostosowanie pomieszczeń i urządzeń do wymogów ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych. Chodzi m.in. o  rozmieszczenie sal i innych pomieszczeń szpitalnych, zapewnienie wentylacji i klimatyzacji w salach, stworzenie właściwych warunków sanitarnych poprzez budowę łazienek przy salach, takie rozmieszczenie łóżek, aby był do nich dostęp z trzech stron, w tym z dwóch dłuższych. A także o zapewnienie rezerwowych źródeł zaopatrzenia szpitala w wodą i energię elektryczną.

Na realizację tych wymogów szpitale miały 10 lat. Termin był kilkakrotnie przesuwany ze względu na problemy finansowe placówek. Ostatecznie ustawowy termin minął 31 grudnia 2017 roku. Okazało się jednak, że do połowy 2018 roku powyższe normy, określone w ustawie, spełniał tylko co drugi szpital.

Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą zakłada wejście w życie z dniem 1 kwietnia 2019 roku.

Zobacz wideo

Ustawa mówi, że jeżeli szpital w rażący sposób narusza bezpieczeństwo pacjentów, wojewoda ma prawo go zamknąć. Szpitale, które nie zdążyły dostosować swojej infrastruktury do wymagań ustawy, mogą się zwrócić do Sanepidu o wydanie opinii nt. dalszego leczenia pacjentów, w takich warunkach. Do Sanepidu wystąpiło 86 proc. placówek, które nie spełniały norm bezpieczeństwa dla pacjentów. W pozostałych 14 proc. szpitali stan bezpieczeństwa pacjentów pozostaje nieznany.

Do 31 sierpnia 2018 roku Sanepid przebadał 522 szpitale. W niemal co trzeciej placówce ryzyko zdrowotne dla pacjentów, wynikające z niespełnienia wymogów bezpieczeństwa, sanitarnego, uznano za znaczne. 

W związku z tym NIK złożył wniosek do Ministerstwa Zdrowia, aby ten rozpoczął prace nad zmianą ustawy o działalności leczniczej, aby szpitale miały nie tyle możliwość, co obowiązek zwracania się do Sanepidu o wydanie opinii w sprawie spełniania norm bezpieczeństwa sanitarnego.

NIK postuluje również opracowanie jednolitych zasad wydawania opinii przez Sanepid na temat warunków bezpieczeństwa pacjentów w szpitalach oraz obowiązek wydawania przez ten organ zaleceń dla szpitali i terminu ich wykonania.

Źródło: www.NIK.gov.pl

Więcej o: