Matura z chemii? Sprawdź, czy coś jeszcze pamiętasz

1 / 11

Matura 2015. To zdanie jest prawdą czy fałszem? Gaz ziemny jest mieszaniną węglowodorów w stanie gazowym, a jego głównym składnikiem jest metan.

2 / 11

Matura 2016. Nazwa metody, którą należy zastosować w celu wyodrębnienia wodnego roztworu kwasu siarkowego (VI) z mieszaniny poreakcyjnej to:

3 / 11

Matura 2017. Poniżej przedstawiono wzór półstrukturalny (grupowy) węglowodoru, który poddano ozonolizie. Podaj nazwy systematyczna końcowych produktów reakcji ozonolizy, której poddano ten węglowodór.

4 / 11

Matura 2018. Poniższy schemat przedstawia przebieg przeprowadzonych doświadczeń. Na jego podstawie oceń, czy to zdanie jest prawdą czy fałszem: W jednej probówce roztwór zmienił barwę na zieloną.

5 / 11

Matura 2019. Uzupełnij zdanie: W kryształach metalicznych sieć krystaliczna zbudowana jest z __ otoczonych chmurą zdelokalizowanych elektronów.

6 / 11

Matura 2020. Temperatura wrzenia HCl pod ciśnieniem atmosferycznym to:

7 / 11

Matura 2021. Dlaczego palącego się magnezu (tzw. pożarów magnezowych) nie wolno gasić wodą?

8 / 11

Maturzystom przydaje się także znajomość układu okresowego pierwiastków. Pamiętasz, który pierwiastek ma symbol Cr?

9 / 11

Pierwiastki czwartej grupy układu okresowego to:

10 / 11

Rod jest pierwiastkiem:

11 / 11

Liczba atomowa fosforu to:

.