Oczyszczanie organizmu

Kady organizm jest inny i dlatego nie ma uniwersalnego sposobu na oczyszczenie go z toksyn. Poniej prezentujemy wybrane metody, ktre mog pomc w detoksykacji. Jedne z nich maj wieloletni tradycj, inne zwizane s z najnowszymi osigniciami nauki.
Kadego dnia nasz organizm jest naraony na kontakt z wieloma toksynami. Pochodz one przede wszystkim z tego, co zjadamy i czym oddychamy. Cz z nich powstaje w wyniku rozpadu komrek. Szczeglnie istotne znaczenie ma rozpad komrek tuszczowych i uwalnianie z nich zdeponowanych tam wczeniej substancji odpadowych. Przypominam, e nadmiernie rozwinita tkanka tuszczowa jest rodzajem wewntrzustrojowego mietnika. Std nage oprnienie takiego mietnika, na przykad podczas gwatownego odchudzania, stwarza moe zagroenie dla rwnowagi naszego organizmu. Ta rwnowaga, czyli homeostaza jest niezbdnym elementem prawidowej odnowy tkanek, a wic zdrowia i dugowiecznoci. Zostaje ona zaburzona nie tylko wtedy, kiedy spoywamy substancje toksyczne, ale rwnie wtedy, kiedy spoywamy wicej ni moemy wykorzysta, a wic jeeli zjadamy za duo. Niestety, wikszo oferowanej w sklepach ywnoci jest wysoko przetworzona, pena substancji konserwujcych, sztucznych aromatw i barwnikw, tzw. wzmacniaczy smaku i zapachu. S to zwizki potencjalnie szkodliwe, a w duych ilociach wrcz toksyczne.

Uwaaj na wtrob

Coraz wikszego znaczenia nabiera take powszechne naduywanie lekw, ktre wpywa bardzo niekorzystnie na rwnowag biologiczn flory jelit i prowadzi do dysbiozy, czyli

zaburze rwnowagi wewntrznego mikroekosystemu czowieka. Wszystko to upoledza prawidowe funkcjonowanie organizmu i wtrnie zmniejsza jego zdolno do samooczyszczania.

By moe z tego powodu bardzo popularne w ostatnim czasie jest szukanie rnych metod odtruwania, czyli detoksykacji i wydalania zanieczyszcze z organizmu.

Detoksykacja to zesp reakcji biochemicznych, przeksztacajcych toksyczne zwizki chemiczne w mniej grone czsteczki, ktre mog by atwo wydalone z komrki. Kluczowym narzdem w procesach wewntrzustrojowej detoksykacji jest wtroba. Kopoty z tym narzdem powstaj gwnie na skutek bdw ywieniowych.

Stuszczenie, przekrwienie i upoledzenie funkcji wtroby maj swoj przyczyn przede wszystkim w nadmiernym spoyciu oczyszczonych produktw skrobiowych (zwaszcza biaej mki), cukru rafinowanego, tuszczw nasyconych i tustego misa oraz alkoholu. Grone dla wtroby s take wystpujce w ywnoci zanieczyszczenia chemiczne, metale cikie, pestycydy, azotany i azotyny (np. w wdlinach), leki, antybiotyki, pozostaoci po lekach weterynaryjnych oraz mykotoksyny. Kadego dnia wtroba musi dawa sobie z nimi rad. Kumulacja toksyn w organizmie obcia wtrob, ktra w kocu nie jest w stanie skutecznie sprosta potrzebom codziennej detoksykacji. Dodatkowym zagroeniem dla wtroby s powszechnie wystpujce zakaenia wirusowe. Mog one znacznie ograniczy wydolno tego narzdu, co w sposb bezporedni przekada si na sprawny przebieg procesw detoksykacji organizmu.

Rwnie wiek ma istotne znaczenie. U ludzi starszych procesy te przebiegaj mniej sprawnie ni u modych. Midzy innymi dlatego niepodane objawy zaywanych lekw w tej grupie wiekowej zdarzaj si najczciej. Biochemiczne unieczynnienie toksyn, czyli detoksykacja, jest jedynie pierwszym etapem procesu odtruwania. Niezmiernie wane jest take sprawne wydalenie z organizmu niepotrzebnych substancji.

W naszym ciele funkcjonuje klika kanaw, ktrymi organizm wydala szkodliwe substancje i w kadym z tych kanaw moe doj do zaburze, ktre zakcaj ten proces. Najistotniejsze znaczenie maj cztery z nich: jelita, drogi moczowe, skra i puca.

Jelita

Zdrowe jelita skolonizowane s przez bakterie, ktre midzy innymi wspomagaj trawienie i przyswajanie pokarmw oraz produkcj prawidowego stolca. Z kaem pozbywamy si nie tylko niestrawionych resztek pokarmowych, ale wielu niepotrzebnych substancji - toksyn i ich nieczynnych biologicznie metabolitw. Jest to jedyny kana wydalania zwizkw nierozpuszczalnych w wodzie, a rozpuszczalnych w tuszczach i dlatego zaparcia, niezalenie od wieku chorego, s zjawiskiem niepodanym. Prawidowa perystaltyka jelit zaley od obecnoci w nich naturalnej mikroflory i jeeli zostanie ona zniszczona bd zmieniona, to pojawiaj si trudnoci w oddawaniu stolca. Dochodzi do tzw. intoksykacji organizmu. Wywouje to wtrnie zmiany zarwno czynnociowe, jak i morfologiczne w rozmaitych tkankach, zwaszcza w tkance tuszczowej i moe prowadzi do rozwoju rozmaitych schorze, midzy innymi otyoci i zespou metabolicznego.

Drogi moczowe

Mocz jest wanym elementem wydalania substancji odpadowych, szczeglnie tych o drobnej czsteczce, powstaych w wyniku biochemicznych przemian detoksykacyjnych, ktre kr w organizmie razem z krwi. Rola ukadu moczowego polega na zbieraniu ubocznych i ostatecznych produktw pochodzcych z przemian biochemicznych i metabolicznych. Jego gwnymi narzdami s nerki, ktre wytwarzaj mocz jako produkt filtracji krwi. Zaburzenia przesczania w kbkach nerkowych oraz wydalania i wchaniania w cewkach nerkowych odbijaj si w sposb istotny na sprawnoci i wydolnoci czynnociowej caego organizmu czowieka. Do najczstszych schorze powodujcych upoledzenie funkcjonowania tego ukadu nale zakaenia spowodowane przede wszystkim przez bakterie (gwnie paeczka okrnicy - escherichia coli).

Odrbnym czynnikiem ryzyka jest take niewaciwy sposb odywiania, ktry polega na spoywaniu duych iloci biaka zwierzcego i nabiau oraz ograniczaniu dobowej iloci pynw. Wydalany wwczas mocz jest bardzo stony i kwany, co sprzyja krystalizacji kamieni w drogach moczowych, ktre nie tylko utrudniaj odpyw moczu, ale mog sta si miejscem namnaania bakterii. Oba czynniki znacznie upoledzaj funkcje oczyszczajce ukadu.

Skra

Skr moemy okreli umownie jako trzecia nerk, poniewa przez liczne gruczoy potowe odbywa si eliminacja wielu toksyn. Od dawna wiadomo, e obfite poty pojawiajce si podczas choroby zwiastuj zdrowienie. Z tego samego powodu rwnie w okresie rekonwalescencji obserwujemy wzmoona potliwo i jest to zjawisko ze wszech miar korzystne. Pot zdrowego czowieka ma naturalny, przyjemny zapach. Pot ludzi chorych bywa niejednokrotnie wrcz cuchncy. Skad potu zaley bowiem od aktualnej kondycji fizycznej czowieka. W adnym wypadku nie naley ogranicza potliwoci. Stosowanie wszelkich kosmetykw przeciwpotnych jest wrcz szkodliwe.

Leczenie

Procesy odtruwania zachodz w naszym organizmie stale, niezalenie od tego, czy stosujemy jakiekolwiek odtruwajce terapie czy te nie. Stanowi one bowiem jeden z podstawowych mechanizmw adaptacji do rodowiska. Procesy detoksykacji na poziomie komrkowym i molekularnym odbywaj si w wielu tkankach, jednake centralnym narzdem jest wtroba. To wanie tam w toku przemian biochemicznych wikszo toksyn zamieniana jest w czsteczki mniej szkodliwe, ktre nasz organizm atwo moe wydali.

Leczenie powinno odbywa si dwutorowo. Z jednej strony wspomagamy procesy detoksykacji, z drugiej przyspieszamy wydalanie unieszkodliwionych ju toksyn. Nie mamy bezporedniego wpywu na przebieg procesw detoksykacji. Moemy jednak porednio wpywa na nie poprzez wspomaganie czynnoci komrek wtroby i przywracanie prawidowej rwnowagi w mikroflorze jelit. W celu regeneracji komrek wtroby moemy zastosowa kuracj sylimaryn. Jest to aktywna biologicznie substancja zawarta w ostropecie plamistym. Zawiera j m.in. preparat Sylimarol, dostpny w aptekach bez recept. Mona te pi codziennie szklank soku z czarnej rzepy, a najlepiej poczy obie terapie.

Korzystne jest take wczenie homeopatycznych lekw poprawiajcych krenie wtrobowe. Przywracanie prawidowej rwnowagi w mikroflorze jelit, to po prostu leczenie dysbiozy jelit, ktre wymaga zastosowania preparatw probiotycznych, waciwego ywienia i rolin leczniczych, czyli zi. Wydalanie toksyn z organizmu w przeciwiestwie do samej detoksykacji moemy aktywnie i bezporednio regulowa. Efektywno tego wydalania podlega bowiem wpywom sposobu ywienia i rolin leczniczych. Uoglniajc, mona by powiedzie, e kada ziooterapia ma dziaanie odtruwajce. Wspomaga ona wszystkie drogi wydalania, a wic dziaa moczopdnie, napotnie i reguluje wyprnienia.

W skad rnego rodzaju zioowych mieszanek oczyszczajcych wchodz przewanie opian wikszy (poprawia przemian materii, dziaa ciopdnie i moczopdnie), fioek trjbarwny (dziaa lekko moczopdnie i odtruwajco), wizwka botna (dziaa ciopdnie i moczopdnie), tamaryndowiec (stymulujcy prac przewodu pokarmowego i dziaa agodnie przeczyszczajco), karczoch (regeneruje komrki wtrobowe i usprawnia ich dziaanie), morszczyn pcherzykowaty (przyspiesza przemian materii, dziaa agodnie przeczyszczajco).

Podobnie rzecz si ma z ywieniem. Prawidowo skomponowana dieta poprawia perystaltyk i metabolizm, promuje aktywno bakterii probiotycznych, co porednio i bezporednio uatwia wydalanie toksyn nierozpuszczalnych w wodzie.

Dieta i godwki

Odrbnym zagadnieniem s modne ostatnio godwki. Ograniczenie dowozu kalorii z poywieniem uruchamia zapasy nagromadzone w tkance tuszczowej. Zjawisku temu towarzyszy uwalnianie uwizionych tam toksyn. Dlatego przy duej nadwadze mog uwalnia si tak due iloci toksyn, e dochodzi do wtrnej intoksykacji caego organizmu. Osobicie nie polecam duszych ni dwa dni okresw godzenia. Tym bardziej, e nasz organizm ju po kilka dniach cakowitej godwki obnia podstawow przemian materii i w ten sposb adaptuje si do niedoborw kalorycznych. Po powrocie do normalnego odywiania si stan ten trwa jeszcze przez jaki czas i jest odpowiedzialny za tzw. efekt jo-jo.

Naley te wiedzie, e podczas cakowitego godzenia si, ju po kilku dniach gwnym rdem energii staj si uwalniane z tkanki tuszczowej kwasy tuszczowe, ktre w toku przemian biochemicznych przeksztacane s w zwizki zakwaszajce nasz ustrj. Wpywaj one niekorzystnie na gospodark elektrolitow ustroju - we krwi zmniejsza si stenie potasu, sodu i magnezu i pojawia si kwasica. To wanie kwasica towarzyszca cakowitej godwce jest odpowiedzialna za obserwowane po kilku dniach zmniejszenie aknienia, a nie "kurczenie si" odka. Duej trwajca godwka moe wic prowadzi do odkadania si zogw, czyli kamieni w nerkach.

Jak z tego wynika cakowita godwka nie jest adnym dobrodziejstwem dla naszego organizmu, a raczej duym dla niego wyzwaniem, a najbardziej eksploatowanym wwczas narzdem jest wtroba. Jeeli wic cierpimy na schorzenia wtroby, mamy skonno do kamicy nerkowej albo leczymy si z powodu cukrzycy, nie powinnimy w takich eksperymentach ywieniowych bra udziau. Najlepiej wic stosowa godwki czciowe.

Sauna

Z potem eliminowanych jest wiele substancji toksycznych, dlatego pocenie si jest bardzo korzystne dla organizmu. Aby przypieszy ten proces moemy skorzysta z sauny. Najbardziej popularne s sauny suche lub mokre (tzw. anie). Wysoka temperatura w saunie powoduje rozszerzenie naczy krwiononych skry i wzmoone pocenie. W cigu jednego niezbyt ciepego dnia czowiek wydziela od 0,5 do 1 litra potu. Podczas 0,5-1 godziny pobytu w saunie moe powsta kilka litrw potu. Jest to bardzo dobra metoda oczyszczania organizmu z toksyn, ale gwnie tych rozpuszczalnych w wodzie.

Nie kady moe jednak korzysta ze zwykej sauny. Alternatyw s tzw. kabiny infrared na podczerwie. Temperatura w nich panujca jest nisza ni w standardowej saunie, a promienie wnikaj do 4 cm w gb ciaa. Promieniowanie infrared dziki gbszej penetracji i absorpcji przez tkanki ciepa, wywouje o wiele intensywniejsze zmiany w ukadach i narzdach czowieka ni ciepo dziaajce na organizm powierzchownie.

Kpiele

Podczas kpieli woda i kosmetyki usuwaj z powierzchni skry brud, tuszcz, pot, zuszczony naskrek i bakterie. Pod wpywem ciepa rozszerzaj si pory skry i substancje rozpuszczone w wodzie mog wnikn w skr. Dlatego bardzo wane jest uywanie do kpieli waciwych dodatkw. Wiele pynw do kpieli zawiera sztuczne aromaty, barwniki i inne niekorzystnie dziaajce substancje chemiczne. Naley ich raczej unika. Zamiast tego mona zastosowa np. kpiel w naturalnej soli lub solance.

Solanka termalna dolewana do kpieli uatwia rozszerzanie si porw skry oraz stymuluje proces wymiany jonowej miedzy ciaem czowieka a roztworem kpielowym. Powoduje, e organizm zaczynaj opuszcza toksyny i takie produkty przemiany materii jak mocznik, kwas moczowy i mlekowy, aceton czy kreatynina, a wchaniane s znajdujce si w solance jony jodu, bromu, wapnia, magnezu, sodu i inne mikroelementy. Zjawisko to zachodzi znacznie bardziej intensywnie, gdy stenie roztworu kpielowego przekracza nasze stenie fizjologiczne soli wynoszce 0,9 proc. Zatem podnoszc stenie roztworu kpielowego np. do 3 proc. wywoujemy proces intensywnej wymiany jonowej. Nastpuje wic odywienie organizmu z pominiciem i bez obcienia przewodu pokarmowego.

Gdy organizm potrzebuje pewnych mineraw, przeprowadza reakcje chemiczne na zasadzie przycigania adunkw elektrycznych, ktre powoduj wnikanie tych mineraw z roztworu kpielowego poprzez skr do organizmu. Dzieje si to nawet bez naszej wiedzy i woli.

Poniewa w produktach, ktre spoywamy, stwierdzany jest brak wielu niezbdnych do ycia mikropierwiastkw, mona ten brak uzupeni take poprzez kpiel, jednake pod warunkiem, e woda, w ktrej si kpiemy bdzie zawieraa te dobroczynne mineray.

Ruch

Ruch jest bardzo wskazany we wszystkich kuracjach oczyszczajcych. Podczas bardziej intensywnego ruchu skra zaczyna wydziela pot i t drog take nastpuje eliminacja toksyn. Intensywny spacer (nie bieg) ma nieocenione waciwoci oczyszczajce organizm. Jedn z fantastycznych metod uatwiajcych eliminacj toksyn jest wywodzca si z indyjskiej ajurwedy joga. Oczyszczanie (sanskryckie - auca) jest jedn z fundamentalnych zasad jogi. W czasie wicze (asan), dziki wzmoonemu napiciu mini (dziaanie izometryczne) i rozciganiu, poprawia si ukrwienie i przepyw krwi przez stawy, koci, skr i narzdy wewntrzne naszego organizmu. Powoduje to lepsze odywienie chorych tkanek, szybk eliminacj toksyn i zmian zapalnych.

Body detox

Badania naukowe potwierdziy, i komrki zdrowego czowieka powinny mie ujemny potencja w przedziale od 70 do 90 miliwoltw. Na tym poziomie przyswajanie skadnikw pokarmowych oraz wydalanie toksyn jest optymalne. Ujemny potencja obcionej lub uszkodzonej komrki moe odbiega znacznie od normy i wwczas zarwno przyswajanie skadnikw pokarmowych jak i wydzielanie toksyn jest zaburzone. Przykadem zdrowej terapii - dodajcej zdrowia, witalnoci i urody - jest zabieg body detox, metoda opracowana przez angielsk lekark Mary Staggs.

Metoda ta opiera si na chiskiej filozofii energii jako istoty ycia i wody. Urzdzenie "Detox System" wymylone przez Staggs wykorzystuje zasad uycia kontrolowanych prdw elektrycznych w leczeniu rnorodnych schorze i ma szerokie zastosowanie. Urzdzenie to dziki specjalnemu programowi wytwarza odpowiednio zmodulowany prd o zmiennej biegunowoci, ktry powoduje jonizacj wody. Stopy zanurza si w wodzie i poprzez pory - ok. 2000 na kadej stopie - nastpuje szybki i skuteczny proces energetyzacji organizmu. Pobudzone w ten sposb komrki zaczynaj prawidowo "pracowa", co przekada si na natychmiastowe intensywne wydzielanie toksyn i innych szkodliwych substancji do krwi. Substancje te s nastpnie przenoszone i wydalane poprzez pory stp do wody. Intensywne wydalanie toksyn i metali cikich nastpuje gwnie poprzez pyny fizjologiczne co trwa jeszcze jaki czas po ukoczeniu serii zabiegw. Prawidowo pracujcy organizm pobiera rwnoczenie z wody zdecydowanie lepiej niezbdne substancje i mikroelementy (im bardziej zmineralizowana woda uyta do zabiegu, tym lepiej).

Opisane powyej dziaania aparatu zostay zaobserwowane i udokumentowane w trakcie bada wykonanych przez lekarzy w Polsce. W trakcie serii zabiegw porwnawczych udowodniono, e organizmy pobieray z wody midzy innymi elazo, a wydzielay gwnie amoniak, azotany oraz fosforany. Badania przeprowadzone metod HMTS - (heavy metal test system) wykazay zmniejszenie iloci pierwiastkw cikich (takich jak np. ow czy rt) po serii zabiegw.

Badania mikrobiologiczne wykazay natomiast, e urzdzenie wykazuje waciwoci bakteriobjcze. Przeprowadzono te badania najnowsz, spektakularn metod mikroskopii z ciemnym polem (dark-field microscopy). W czasie tego badania kropla krwi pacjenta jest bezporednio nanoszona na szkieko podstawowe i przykryta szkiekiem nakrywkowym. Tak przygotowany preparat jest natychmiast badany pod powikszeniem 1200 razy. Krew naraona jest na ostry stres - brak tlenu, dziaanie ostrego wiata, nacisk mechaniczny. Obraz, ktry ukazuje si w mikroskopie pozwala wycign bardzo wane wnioski na temat rodowiska caego organizmu. Wiemy, e krwinki widoczne na zdjciu jako biae kka potrzebuj do ycia tlenu. Pod szkiekiem jest go mao. Czas, w jakim komrki przestan peni swoje funkcje yciowe jest rny i zaley od kondycji organizmu. Komrki, jak zaobserwowano na zdjciach sprzed zabiegu, zamieraj po kilku minutach, co przejawia si strat ich kolistego ksztatu i kurczeniem si. Na zdjciach krwi tej samej osoby poddanej zabiegowi body detox wida byo, e krew mimo kilkakrotnie duszego upywu czasu jest wci ywa. Krwinki s due, niezapadnite, duo wytrzymalsze. I co jeszcze zadziwiajce: po zaledwie pgodzinnym zabiegu znika dua cz zanieczyszcze.

Dotychczasowe, kilkuletnie i skuteczne stosowanie zabiegw body-detox w profilaktyce zdrowotnej i kosmetyce zostao niedawno potwierdzone monografi naukow opracowan przez dr n. med. i techn. Andrzeja Dyszkiewicza. Testy bdce wynikiem wielomiesicznych prb na reprezentatywnej grupie osb, potwierdziy waciwoci lecznicze zabiegw i wyjazdw oczyszczajcych organizm.

Zebrane naukowe dowody dziaa regulacyjnych tego typu zabiegw oraz spostrzeenia pacjentw znajdujce odzwierciedlenie w trendach wynikw pomiarowych, rekomenduj z pewnoci aktualne zastosowanie urzdzenia "Detox System" do zabiegw rehabilitacji w odnowie biologicznej, czyli u pacjentw z pokarmowymi i inwolucyjnymi niedoborami jonowymi, w stanach wyczerpania psychosomatycznego, u sportowcw oraz u rekonwalescentw (pod warunkiem przestrzegania przeciwwskaza lekarskich), a pod kontrol lekarza w obszarach powaniejszych stanw chorobowych z obszaru reumatologii, ortopedii i rehabilitacji.

www.naturalnamedycyna.pl