Homeopatia - sia sugestii?

Homeopatia to metoda leczenia polegajca na stosowaniu minimalnych dawek substancji, ktre w wikszych ilociach wywouj objawy tej wanie, leczonej choroby. Leki homeopatyczne maj zarwno gorcych zwolennikw, jak i przeciwnikw. Ich skuteczno nie jest udowodniona. W tym artykule nie chcemy rozstrzyga, kto ma racj.
Wiedza przede wszystkim - PIOTR DZIECHCIARZ, lekarz pediatra

Jedn z najcenniejszych dla lekarza wartoci jest zaufanie pacjentw. Ten kredyt, ktrym nas obdarzaj, staramy si spaci trafn diagnoz i skuteczn terapi. Ta ostatnia nie moe by jedynie wyrazem przekonania pojedynczego lekarza, ale musi by poparta rzeteln wiedz na temat jej skutecznoci i bezpieczestwa.

Terapia przez wieki opieraa si gwnie na wierze medykw w skuteczno zalecanych przez nich kuracji, co przynosio pacjentom wicej szkd ni korzyci. Poza nielicznymi wyjtkami stosowane a do koca XIX w. metody leczenia by cakowicie bezuyteczne. Nie znaczy to, e dobro pacjenta dla dawnych lekarzy byo mniej wane ni obecnie, ale troska ta raczej rzadziej ni czciej przekadaa si na skuteczno leczenia.

Wspczesna medycyna wypracowaa bardzo dokadne i obiektywne metody badania lekw. Dziki nim mona oceni, czy preparat rzeczywicie nadaje si do stosowania w danej chorobie, czy te nie. Leczenie moe przynie najlepsze efekty, gdy opiera si na wiedzy popartej naukowymi badaniami. To wanie z tej wiedzy korzystam, przepisujc chorym leki.

Skutecznoci lekw homeopatycznych jak dotd, niestety, nie udowodniono. Wielokrotnie przeprowadzane badania, a take czne analizy wielu bada wykazay, e jeli homeopatia jest w ogle w jakim stopniu skuteczna, to efekty leczenia niewiele przewyszaj efekt placebo (obojtny rodek, pozbawiony dziaania leczniczego).

Myl, e homeopatia zawdzicza popularno szczeglnej relacji, jak lekarze homeopaci nawizuj ze swoimi pacjentami. Dugotrway drobiazgowy wywiad, "holistyczne" traktowanie kadego pacjenta i zoone schematy leczenia maj niewtpliwie ogromne znaczenie terapeutyczne. Naley to jednak odrni od skutecznoci samych lekw. W Polsce homeopatia przybiera ostatnio groteskowe formy; pki aptek uginaj si pod wydawanymi bez recepty specyfikami "na kaszel" (niewane - suchy czy wilgotny), "na choroby tarczycy" (nie wiadomo, na jakie dokadnie), "na prostat" (?), kuszc pacjentw szybkim i naturalnym" wyzdrowieniem. Niektrzy lekarze znaj metod homeopatyczn z kursw, organizowanych i opacanych przez firmy produkujce leki homeopatyczne. Zapisuj je, "bo na pewno nie zaszkodz, a moe pomog" - traktujc pacjentw niepowanie, udzc nadziej i naraajc na niepotrzebne koszty.

Oczywicie nic nie stoi na przeszkodzie, aby w przyszoci medycyna akademicka uznaa metody proponowane przez homeopati. Dopki jednak nie ma dobrze udokumentowanych bada, wykazujcych skuteczno tych lekw, i wci brakuje rzetelnej wiedzy na temat ich dziaania, nie mog zawie zaufania swoich pacjentw, stosujc leki o niepotwierdzonej wartoci.

Leczenie indywidualne - MAGORZATA FLAKOWICZ-ITO, lekarz pediatra

Homeopatia to terapia szczeglnego rodzaju, prowadzona wedug ustalonych zasad z uyciem lekw, sporzdzanych wedug cile okrelonych regu. Wykorzystuje si w nich midzy innymi produkty rolinne, zwierzce i skadniki mineralne. Substancje te, specjalnie rozcieczane i dynamizowane, nie s toksyczne dla pacjenta i mog by skutecznie stosowane zarwno u noworodkw, jak i ludzi dorosych. Preparaty homeopatyczne nadaj si nawet dla kobiet w ciy i matek karmicych. rodki te nie wywouj skutkw ubocznych, nie wchodz w interakcje z innymi lekami.

W odrnieniu od terapii klasycznej homeopatia traktuje chorob jako efekt osabienia lub wyczerpania si siy yciowej organizmu. Dziki dynamicznemu wsparciu tej siy odpowiednimi preparatami moliwe jest odbudowanie zdrowia.

Kady nowo narodzony czowiek jest istot niepowtarzaln i jedyn w swoim rodzaju. Ju wrd zdrowych niemowlt dostrzegamy rnice w zachowaniu i potrzebach. Kade dziecko wymaga innego podejcia i szczeglnego traktowania. Take podczas choroby, ktrej przebieg jest rwnie indywidualny. Homeopata traktuje cierpice dziecko z ogromnym szacunkiem, nie ignorujc adnego z objaww. Brane s pod uwag okolicznoci wystpienia choroby, objawy towarzyszce, czynniki przynoszce ulg lub pogarszajce dolegliwoci. Pacjent postrzegany jest jako cao, a nie jako kolejny przypadek choroby, opatrywany gotow etykietk: "grypa", "zapalenie ucha", "biegunka".

Bogactwo lekw, jakimi dysponuje homeopatia, pozwala na indywidualny dobr najlepszego preparatu dla konkretnego pacjenta, a nie na dan chorob. Jest to bardzo wane, co najlepiej wida na przykadzie choby tak czstej dolegliwoci jak gorczka. Nie przebiega ona jednakowo u wszystkich dzieci. Wzrost temperatury moe by gwatowny lub powolny. Dziecko bywa rozpalone lub blade, moe mie skr such lub spocon. Chce pi duo i czsto lub zupenie odmawia przyjmowania pynw. Jedne dzieci podsypiaj, inne s pobudzone i zaniepokojone. Niektre nie chc by dotykane, inne potrzebuj bliskoci mamy. Jak wida, objaww rnicujcych gorczk jest wiele i aby naprawd uly pacjentowi, naley dobra lek indywidualnie. Klasyczna medycyna dzieciom chorym np. na katar, cierpicym na kolk, biegunk czy alergi oferuje zazwyczaj te same lub zblione w dziaaniu lekarstwa.

Lekarz stosujcy homeopati ma t przewag, e po wnikliwym wywiadzie i zbadaniu pacjenta spord wielu preparatw wybiera ten, ktry wedle jego oceny bdzie najskuteczniejszy. Homeopatia pomaga dzieciom le znoszcym zmiany otoczenia (obek, przedszkole, szkoa), niepowodzenia yciowe, trem, przecienie nauk. Pacjentom, ktrzy le sypiaj, przywraca spokojny sen. Bywa niezastpiona przy urazach - przyspiesza wchanianie si krwiakw, gojenie ran i stucze. Moliwe jest te dobranie leku homeopatycznego skutecznego w przypadku chorb przewlekych. Wymaga to jednak duego dowiadczenia, cierpliwoci i doskonaej znajomoci preparatw leczniczych.

Przeciwnicy homeopatii twierdz, e chory leczony t metod wraca do zdrowia wycznie dziki zwykej sugestii. Zaprzeczeniem tego s sukcesy, jakie odnosi homeopatia w leczeniu noworodkw i niemowlt.