Seks po zawale nie szkodzi, a nawet bywa leczniczy! Trzeba tylko wiedzie, co, jak i kiedy

Nawet rok po zawale kobiety i mczyni boj si wznowi aktywno seksualn, chocia w przypadku niektrych pacjentw seks jest bezpieczny ju kilka tygodni po powanym epizodzie sercowo-naczyniowym. Chorzy o "te rzeczy" nie pytaj, lekarze sami z siebie nie mwi, a strach ma wielkie oczy. To powinno si zmienia dziki obowizujcym w Polsce wytycznym towarzystw kardiologicznych. Czas precyzyjnie ustali, co i komu wolno.
Niby postp medycyny, niby wszyscy wiedz, e seks jest zdrowy, a jednak wok kwestii: seks, a serce , naroso sporo, trudnych do obalenia, mitw. Z jednej strony nadcinienie ttnicze czy miadyca naczy sprzyjaj problemom z erekcj . Z drugiej: pamitamy doniesienia medialne, jak zabjcze moe by stosowanie nowoczesnych lekw przeciw zaburzeniom wzwodu u osb z zaburzeniami krenia. Wielu pacjentw nie tylko obawia si "seksu ze wspomaganiem", ale w ogle czerpania z niego radoci. Tymczasem: zaprzestanie aktywnoci seksualnej podyktowane nie - wiadomym wyborem, a czynnikami zewntrznymi, wyranie obnia jako ycia.

Sporym wyzwaniem dla lekarzy pierwszego kontaktu, kardiologw i hipertensjologw (specjalistw od leczenia nadcinienia ttniczego) staje si wic nie tylko ustalenie bezpiecznych zasad dla pacjentw, ale i przekonanie ich, e takie wanie s.Docz do serwisu Zdrowie na Facebooku!

Zarazem pacjenci musz by wiadomi, e o "to" pyta trzeba. Od lat prowadzone badania ankietowe wskazuj, e spontanicznie wskazwki dotyczce seksu przy powanych problemach kreniowych dostaje mniej ni poowa mczyzn i jeszcze mniej kobiet. Zatem: lekarz nie powiedzia ci konkretnie, co mona, a co nie? Po prostu dopytaj dla wasnego dobra. Wedug American Heart Association u osb, ktre po zawale jedynie epizodycznie uprawiaj seks, ryzyko ponownego jest o 2,7-krotnie wysze ni u regularnie aktywnych. Trzeba jednak przyzna, e te osoby najczciej s zarazem aktywne fizycznie i to gwnie redukuje ryzyko kolejnych incydentw sercowych. W grupie pacjentw regularnie wiczcych ryzyko nagego zgonu sercowego spada o ok. 30%, a ryzyko zawau serca zmniejsza si o ok. 45%.

Kobiety te maj problem

Dysfunkcja seksualna dotyczy czciej kobiet, jednake zdefiniowanie tego problemu jest u pa bardziej zoone i polega w duej mierze na ocenie subiektywnej, podczas gdy u mczyzn najczciej obserwuje si swoisty marker schorzenia - zaburzenia wzwodu. Kobiety rwnie boj si kocha, majc problemy zdrowotne. Sprzyja temu depresja , ktra moe by zarazem skutkiem pierwotnej choroby i prowadzi do zaniechania aktywnoci seksualnej, jak i wtrnie: ju zaburze seksualnych. W takim przypadku istotne jest nie tylko dopytanie kardiologa w zakresie bezpiecznego seksu, ale i rozwizanie problemw emocjonalnych - z pomoc psychiatry, psychoterapeuty. Z ca pewnoci dla serca niemal zawsze bardziej niebezpieczna jest depresja, obniona jako ycia ni sam akt seksualny.

Czytaj take:

Seks jest zdrowy! 7 powodw, eby si kocha

Psychoterapeuta - na pewno wiesz, jak bdzie ci leczy?

Na "nitro" jedziesz dalej?

Kiedy na rynek wszed sildenafil (kojarzony przede wszystkim z nazw rynkow Viagra), pierwszy preparat z grupy inhibitorw fosfodiesterazy 5 (PDE-5), charakteryzujcy si bardzo wysok skutecznoci w leczeniu zaburze erekcji, pocztkowo jego stosowanie ograniczaa przede wszystkim cena. Z czasem, dziki pojawieniu si lekw odtwrczych (generycznych) cena preparatu przestaa by zaporowa dla wikszoci chorych (obecnie w Polsce najtasza tabletka sildenafilu w redniej dawce kosztuje mniej ni 3 z). Zarazem pojawiy si pytania dotyczce bezpieczestwa stosowania tych lekw, szczeglnie u chorych z powanymi obcieniami kardiologicznymi czy u pacjentw po udarach mzgu. W prasie medycznej opisywano przypadki chorych z zawaami minia serca skojarzonymi z aktywnoci seksualn po zayciu popularnej niebieskiej tabletki. Nie mona wic si dziwi, e chorzy si boj. Zarazem zagroenie jest wyolbrzymiane.

Jak wyjania dr n. med. Jacek Wolf* z Katedry Nadcinienia Ttniczego i Diabetologii Gdaskiego Uniwersytetu Medycznego: "w kolejnych latach analizowano skal problemu oraz prbowano zidentyfikowa grup chorych szczeglnie naraonych na ostre incydenty wiecowe po stosowaniu inhibitorw PDE-5. Okazao si, e terapia inhibitorami PDE-5 jest wzgldnie bezpieczna i istnieje naprawd niewiele medycznych przeciwwskaza do stosowania tych lekw, z czego niektre przeciwwskazania s tylko warunkowe."

Obecnie jednoznacznie nie zaleca si stosowania tych lekw u pacjentw, ktrzy przewlekle przyjmuj dugo dziaajce nitraty z powodu choroby wiecowej. Ta sama grupa chorych musi zwrci szczegln uwag na odstp czasu, w jakim przyjmuj krtko dziaajc nitrogliceryn podjzykowo po zayciu lekw hamujcych PDE-5.

Dla sildenafilu i vardenafilu bezpieczny czas okrelono na 24 godziny od ostatniej dawki, natomiast dla tadalafilu jest on jeszcze duszy i wynosi 48 godzin. Uwaga! W przypadku zaostrzenia problemw kardiologicznych, pacjenci bezwzgldnie powinni poinformowa lekarza o fakcie zaycia leku z tej grupy.

Przeciwwskazaniem jest rwnie jednoczesne stosowanie alfa-adrenolitykw i u chorych ze zweniem odpywu z lewej komory oszacowanym w badaniu echo serca . Zarazem dzi mwi si o "zachowaniu szczeglnej ostronoci", a nie rezygnacji z leczenia zaburze erekcji.

"Pacjenci z tak powanymi schorzeniami, jak niewydolno serca, stawiani s niejednokrotnie przed alternatyw leczenia serca lub kontynuacj aktywnoci seksualnej. Takie przedstawienie problemu w wietle wspczesnej wiedzy wydaje si by niewaciwe. Zarazem istnieje stosunkowo nieliczna grupa chorych obcionych kardiologicznie np. pacjenci z tzw. kardiomiopati przerostow, u ktrych stosowanie inhibitorw PDE-5 moe nasili zawanie drogi odpywu z lewej komory serca, co w rezultacie moe wiza si z zaostrzeniem objaww. Dlatego tak wanym elementem przed podjciem aktywnoci seksualnej, szczeglnie gdy ma to mie miejsce po duszej powcigliwoci, jest rzeczowa rozmowa z prowadzcym kardiologiem" - dodaje dr Wolf.

Czytaj wicej o sildenafilu

Wchodzisz po schodach na drugie pitro? Dasz rad!

Oczywicie, obawy pacjentw dotycz nie tylko stosowania lekw u osb z najciszymi schorzeniami. Zwaszcza, e preparaty te s dostpne na recept i skoro lekarz je przepisuje, bierze na siebie czciow odpowiedzialno, gdy pacjent przestrzega zalece dotyczcych dawkowania, czstotliwoci, a nawet form aktywnoci seksualnej (np. po dugotrwaej przerwie zaleca si pozycje wymagajce najmniejszego wysiku).

Wiele osb, nawet z umiarkowanym problemem, boi si, e w trakcie figli "cinienie skoczy", "serce stanie". Chocia czasem nieatwo ustali, ktrzy pacjenci nie powinni podejmowa prb wspycia, sporo ju wiadomo. W zasadzie aktywno seksualna nie powoduje wikszych waha cinienia ttniczego czy akcji serca ni "normalny" wysiek fizyczny czy emocje, ktrych unikn nie mona. Szacuje si, e wzrost cinienia jest agodny do umiarkowanego. Najwysze wartoci cinienia ttniczego w okolicy orgazmu s krtkotrwale.

U zdrowych mczyzn obcienie serca podczas seksu jest porwnywalne do tego, jakie obserwuje si w trakcie wchodzenia po schodach na 2. pitro. Mczyni z chorobami serca mog potrzebowa wicej czasu i wysiku w trakcie stosunku pciowego, jednak bl wiecowy indukowany aktywnoci seksualn stanowi mniej ni 5% wszystkich rejestrowanych, wic dotyczy nielicznych chorych. "Jeeli pacjent z chorob wiecow nie dowiadcza blu wiecowego w trakcie duego wysiku fizycznego, to prawdopodobnie nie dowiadczy go rwnie w trakcie aktu pciowego. Ryzyko wystpienia zawau minia serca jest zwikszone, ale problem dotyczy przede wszystkim chorych prowadzcych siedzcy tryb ycia. Warto nadmieni, e ci chorzy znacznie czciej naraeni s na zawa serca nie z powodu aktywnoci seksualnej, a w trakcie wzburzenia emocjonalnego, zdenerwowania w pracy czy sytuacj rodzinn" - zapewnia dr Wolf.

Zasadniczo, osobom z zaburzeniami krenia, by unikn kumulacji zagroe, nie zaleca si seksu:

- po alkoholu,

- po obfitym posiku,

- w stanie wzburzenia, by "rozadowa napicie",

- gdy s wyjtkowo zmczone, wyczerpane,

- w pomieszczeniu le wywietrzonym.

Uwaga! W seksie take trening czyni mistrzem. Nie tylko z amerykaskich bada, opublikowanych w "Journal of the American Medical Association", wynika, e seks sporadyczny, po dugiej przerwie jest tym szczeglnie niebezpiecznym. Zatem po okresie wymuszonej wstrzemiliwoci, o tym, jak wraca (intensywno, optymalne pozycje, itd.), porozmawiaj z lekarzem.

Wiadomo te, e wierno zdrowiu suy. Seks w staym zwizku, opartym na empatii, zaufaniu, bez potrzeby "sprawdzania si" nie grozi problemami tak, jak zdrada. Powikania "po" mog by bardziej skutkiem stresu i napicia ni samego zblienia.

Wicej na ten temat

Spokojnie, to "tylko" niewydolno

Wytyczne Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) dotyczce rozpoznania oraz leczenia ostrej i przewlekej niewydolnoci serca odnosz si rwnie do tematu aktywnoci seksualnej chorych: "Pacjenci powinni by uspokajani w kwestii podejmowania aktywnoci seksualnej i omawia te problemy z personelem medycznym. Pacjenci w stabilnym stanie klinicznym mog podejmowa zwyk aktywno seksualn, ktra nie wywouje nadmiernych objaww". Jednoczenie naley pamita, e mczyni z chorobami ukadu krenia bardzo czsto maj problemy z uzyskaniem i/lub utrzymaniem wzwodu umoliwiajcym odbycie penego stosunku pciowego. Zalecenia kardiologiczne dotyczce postpowania z chorymi z niewydolnoci serca i rwnoczesnymi problemami z erekcj nie odbiegaj od pozostaych. "Zaburzenia wzwodu powinny by leczone w zwyky sposb: inhibitory fosfodiesterazy typu 5 (PDE-5) nie s przeciwwskazane, z wyjtkiem pacjentw przyjmujcych azotany" - czytamy w dokumencie.

Zmotywowany pacjent to dobry pacjent

Kardiolodzy obserwuj zaskakujcy pozytywny wpyw lekw przeciw zaburzeniom wzwodu na... prac serca. Dr Wolf wyjania: "Pacjenci z chorobami krenia rwnoczenie przyjmujcy inhibitory fosfodiesterazy typu 5 z jednej strony podlegaj cilejszej kontroli lekarskiej, z drugiej bardziej sumiennie stosuj si do zalece lekarskich. W efekcie niejednokrotnie maj choby lepsz kontrol cinienia ttniczego."

* dr n. med. Jacek Wolf jest sekretarzem Grupy Roboczej ds. Nadcinienia Ttniczego i Dysfunkcji Seksualnej Europejskiego Towarzystwa Nadcinienia Ttniczego (ESH). Pracuje w Zakadzie Nadcinienia Katedry Nadcinienia Ttniczego i Diabetologii Gdaskiego Uniwersytetu Medycznego