Modzi 50+. Modo trwa dzi duej ni kiedykolwiek wczeniej

Modo koczy si w okolicach 55. roku ycia - pokazuj brytyjskie badania. Dopiero wtedy, zdaniem wikszoci pytanych, wkraczamy w wiek redni. Staro? To okolice 70-tki, ale i tak wiele zaley od stanu umysu. Granica wyznaczajca wiek redni i staro przesuwa si w gr - wynika ze statystyk.
Chcesz mie stay dostp do naszych treci? Docz do nas na Facebooku!

Pikni, modzi, po pidziesitce - ostatnio coraz ich wicej. Grayna Torbicka, prezenterka, lat 56. Grayna Szapoowska, aktorka, lat 62. Zagraniczni koledzy po fachu: Helen Mirren - 70 lat, George Clooney - 54, Pierce Brosnan - 62, nasz byy prezydent Aleksander Kwaniewski - 61. Wedug brytyjskich statystyk nie wszystkie z wymienionych osb wkroczyy ju w wiek redni, za to wszystkim zdecydowanie daleko do staroci. Modo trwa dzi duej ni kiedykolwiek wczeniej. Czyli do kiedy?

Doroli wierz, e s modzi do co najmniej 55. roku ycia - dowodz brytyjskie badania przeprowadzone na 1 tys. dorosych osb. Dopiero wtedy zdaniem wikszoci wkraczamy w wiek redni. A staro? Ona nadchodzi nie wczeniej ni koo 70. roku ycia - wskazuj badani.

Wiek redni - midzy 54. a 70. rokiem ycia

Lata rednie: zdobyte dowiadczenie na rnych paszczyznach, mniej emocjonalnej szarpaniny. 7 na 10 osb po 50-tce twierdzi, e modo ju za nimi. Naukowcy wyliczyli, e przeom nastpuje po 54 latach i 347 dniach ycia. To uredniona cezura midzy modoci i wiekiem rednim. Jednak warto zwrci uwag, e a jedna pita respondentw ocenia, e wiek redni zaczyna si jeszcze pniej, bo dopiero po 60-tce. Natomiast 19 proc. byo zdania, e nie wyznacza go wiek mierzony latami, a stan umysu.

Wyniki bada wskazuj, e w miar starzenia populacji zmieniaj si postawy zwizane z oczekiwanymi w danym wieku zachowaniami i rolami spoecznymi. I chocia wikszo z nas wkroczy w wiek emerytalny pniej ni nasi rodzice, wiele wskazuje na to, e bdziemy czu si modziej ni oni. Tak przed emerytur, jak i po.

Niegdysiejsza 60-letnia babcia miaa nadwag spowit w szerokie swetry, dugie spdnice, siwe wosy i szereg dolegliwoci zdrowotnych. Dzisiejsza 60- tka to nierzadko aktywna i wci atrakcyjna business woman, ktra po pracy idzie na jog, basen lub kurs jzykowy. W kocu ma czas i pienidze na realizowanie pasji, take tych cae ycie odkadanych. Bo dzieci, dom, edukacja, kariera. Wiek ten sam, ciao z tym samym staem. Oczywicie nie zawsze tak jest. Jednak co si zmienio.

Ostatecznie uredniony wiek, ktry, jak pokazay badania, wskazywa na koniec wieku redniego to 69 lat i 277 dni. Oznaczaoby to, e Polacy przez prawie 3 lata od przejcia na niedawno uchwalon pniejsz emerytur bd jeszcze w wieku rednim.

To wspaniale, e lata lec - jakie korzyci wymieniamy najczciej?

Plusy przybywania lat - to jaki art? Bynajmniej, okazuje si, e potrafimy ich wymieni cakiem sporo. Badania pokazuj, e osoby powyej 50. roku ycia w przewaajcej wikszoci widz wicej korzyci ni wad pyncych z ich wieku metrykalnego. Niezaleno i bezpieczestwo finansowe to czsto pojawiajce si argumenty "za". Ponad poowa dojrzaych respondentw zauwaa, e s teraz bardziej pewni siebie, maja wiksze dowiadczenie ni modsi, w mniejszym stopniu ni oni odczuwaj strach przed popenianiem bdw. 87 proc. deklaruje ochot na nauk nowych czynnoci i podjcie nowego hobby. Jakiego na przykad?

Nowa pasja: nowoczesne technologie, tradycyjne aktywnoci i spenianie marze

Osoby po 50. roku ycia coraz czciej chc by na czasie z nowoczesn technologi - wynika z bada. Podaj za ni, eby nie zosta w tyle, bo odkrywaj nowe moliwoci. Ucz si obsugi sprztu komputerowego, zapisuj na kursy fotografii, kupuj najnowsze gadety. Nie oznacza to jednak, e tradycyjne zajcia ju ich nie bawi, zostay wyparte przez high tech. Nieustajc popularnoci w tej grupie wiekowej cieszy si rwnolegle np. uprawianie ogrdka czy wsplne rodzinne aktywnoci.

Druga poowa ycia czsto jest te czasem na rozwijanie zupenie nowych zainteresowa i pasji. Taca, na ktrego nigdy nie byo czasu. Gry na gitarze, na ktr wczeniej nie byo funduszy. Orientalnego jzyka, ktry wydawa si wymysem i fanaberi. Kiedy pokutowao przekonanie, e jeli czowiek nie nauczy si czego do 40., 50. roku ycia, najprawdopodobniej nie nauczy si tego ju nigdy. Dzi coraz czciej wkadamy t tez midzy ksiki. Co ma swoje dobre strony nie tylko ze wzgldu na marnowanie dziesitek lat ycia. Wielokrotnie udowodniono pozytywny wpyw pozostawania w intelektualnym obiegu na rne aspekty ycia: od zdrowia psychicznego i sprawnego funkcjonowania ukadu nerwowego po... benefity finansowe i spoeczne.

Lekarze powtarzaj: przyswajanie wci nowych informacji to dobra zaprawa pod mody, niezalenie od wieku metrykalnego, umys. Nie od dzi wiadomo, e emerytura intelektualna nie suy mzgowi, a wiczenie umysu zmniejsza ryzyko zmian neurodegenracyjnych, w tym demencji starczej. Wszystkie czynnoci wymagajce gwkowania: od czytania dzie filozofw, poprzez gry w szachy, rozwizywanie krzywek i rebusw wspomagaj nasze zdolnoci poznawcze, czyli pami, procesy mylowe, zdolno koncentracji.

Okoo 80 proc. starszych osb przyznaje, e nauka to dla nich dobry sposb, aby podtrzymywa prac mzgu na szybkich obrotach. Jedna trzecia z nich twierdzi, e odkd jest aktywna umysowo, zaobserwowaa wrcz popraw zdolnoci intelektualnych, nawet jeli zmiany byy wprowadzane dopiero w podeszym wieku, a nie wczeniej.

Nowa pasja, jak wynika z bada, moe nawet odbi si na zawartoci portfela i karierze. Ponad 15 proc. osb powyej 50. roku ycia relacjonowao, e zaangaowanie w now aktywno przyczynio si bezporednio lub porednio do poprawy ich sytuacji finansowej. Wicej ni co dziesity badany z tej grupy wiekowej pod wpywem nowej pasji otworzy si na nowe moliwoci zawodowe, a prawie co pita osoba zmienia przez ni co w swojej pracy.

Psychologiczne stadia rozwojowe: jakie masz zadania na drug poow ycia?

Staro to nie tylko nasze samopoczucie i metryka, ale take fizjologiczny stan organizmu i psychospoeczna sytuacja yciowa. Z tego wzgldu psycholodzy rozwojowi wyodrbnili w yciu czowieka stadia opisujce postpujce zmiany natury fizjologicznej, psychicznej i spoecznej. Jakie?

Wedug nich w okolicach 20 roku ycia wkraczamy w stadium wczesnej dorosoci. Trwa ona do okoo 40. r. . Wtedy zaczyna si rednia doroso. Jej kres zosta wyznaczony mniej wicej na 65. urodziny. Powyej tego wieku mwi si w psychologii o pnej dorosoci. To jednak nie przeyte lata decyduj o przynalenoci do konkretnego etapu. W takim razie co?

Kady z wymienionych powyej stadiw stawia przed nami inne zadania i stwarza moliwoci rozwoju innych zdolnoci. Dopiero zaliczenie zada przewidzianych we wczeniejszych fazach rozwojowych pozwala przej dalej. Niezrealizowanie celw sprawia, e utykamy.

Nabycie poczucia wasnej sprawczoci i kompetencji poprzez stopniowe uniezalenianie si od rodzicw i kontakty z grup rwienicz to lekcje, ktre powinnimy przej jeszcze w dziecistwie. Przynajmniej powierzchowne okrelenie kim naprawd jestem - to "zakres obowizkw" przewidziany na okres dojrzewania. Budowanie zwizkw partnerskich, zakadanie rodziny, rozwj kariery zawodowej przypada na wczesn doroso. Tak prezentuj si stadia rozwoju psychospoecznego opracowane przez Erika Eriksona, psychoanalityka, ktry szkoli si u samej crki Zygmunta Freuda - Anny.

Jakie psychologiczne zadania Erikson przypisa etapom redniej i pnej dorosoci? Pomidzy 40., a 65. r. . powinnimy wykroczy poza ch zaspokajania wasnych przyjemnoci i interesw. Co to oznacza? Zakada si, e w trakcie redniej dorosoci celem jest wyksztacenie troski i empatii skierowanej poza siebie czy partnera na innych, co moe dotyczy spraw oglnoludzkich, bezinteresownego pomagania. Pna doroso to czas refleksji. W wyniku tej pojawi si albo poczucie peni i pozytywna ocena ycia i przeszoci albo al, niespenienie, a nawet rozpacz.

Psychologicznie podejrzany bdzie wic 50-latek, ktry nigdy nie podj pracy zawodowej, pozostaje na utrzymaniu starszych ju rodzicw, nie umie zbudowa staego zwizku. Mczyzna ten najprawdopodobniej utkn gdzie w stadium wczesnej dorosoci. Pozostanie wiecznie "mody". Tyle tylko, e pewnie nie tak modoci wikszo z nas chciaaby si starze. A przecie o ile si postaramy, moe by to modo nie tylko radosna i ciekawa, ale te w przeciwiestwie do tej nastoletniej, spokojniejsza, mniej poturbowana i wiadoma.