Aborcja farmakologiczna: nielegalna, dostpna, bywa niebezpieczna

Cho aborcja farmakologiczna jest w Polsce nielegalna, a nawet wci trwaj dyskusje, czy prawo nie jest zbyt liberalne,Polki jej dokonuj, to pewne. Jaka jest skala - nie wiadomo, bo organizacje, ktre w tym pomagaj, nie ujawniaj danych w obawie przed restrykcjami. Z tego te powodu kobiety unikaj lekarzy, nawet w przypadku powika. - Ginekolog nie odrni poronienia samoistnego od farmakologicznego - uspokaja dr Grzegorz Poudniewski, prezes Towarzystwa Rozwoju Rodziny. - A kobieta, ktra dopuci si aborcji nielegalnej, nie jest karana.
Przerwanie ciy za pomoc rodkw farmakologicznych jest w Polsce nielegalne. Czsto mylone jest z antykoncepcj po stosunku, cakowicie legaln i nie majc nic wsplnego z aborcj. Takie preparaty dziaaj do72, a nawet do 120 godzin, po niezabezpieczonym stosunku pciowym (Escapelle, cena ok. 60 z lub EllaOne ok. 120 z, oba leki wycznie na recept).W Polskiej rzeczywistoci bywa, e do aborcji farmakologicznej wykorzystywane s rne rodki, np. stosowane w leczeniu odka, ktrych skutkiem ubocznym moe by wywoanie poronienia. Dr Poudniewski przestrzega, e niewiedza i poktne rozwizywanie problemw zagraa bezpieczestwu, a nawet yciu kobiet, a przede wszystkim nie ma nic wsplnego z nowoczesn aborcj farmakologiczn, popieran przez ONZ i WHO (wiatowa Organizacja Zdrowia).

Eliza Dolecka: Czy aborcja farmakologiczna, przeprowadzana w warunkach domowych, jest metod bezpieczn?

Dr nauk med. Grzegorz Poudniewski, prezes Towarzystwa Rozwoju Rodziny: - Aborcja farmakologiczna powstaa po to, by zwikszy bezpieczestwo kobiet. Trudno w to uwierzy z perspektywy Europy, ale s kraje, w ktrych mier co drugiej kobiety w wieku rozrodczym, spowodowana jest le przeprowadzon, nielegaln aborcj. Tak si dzieje w Afryce, Azji. Nie chodzi tu o dziesitki tysicy, ale o miliony ludzi, ktrzy umieraj z powodu le wykonanej aborcji. O yciu tych kobiet mylano wprowadzajc do obrotu w latach 90. grup lekw, ktre znalazy zastosowanie, jako aborcja farmakologiczna. Metoda jest rekomendowana przez ONZ i wiatow Organizacj Zdrowia, gdy zwykle nie wymaga interwencji lekarskiej lub innych osb, realnie zmniejszajc ryzyko zgonu kobiety.

Na czym ta metoda polega?

- Kobieta przyjmuje doustnie przepisany przez lekarza lek z grupy antyprogestagenw, czyli antyhormon, a nastpnie preparat z grupy prostaglandyn w odpowiedniej dawce, co w ponad 90 proc. przypadkw wywouje poronienie o przebiegu zblionym do poronienia naturalnego. Antyhormony (na przykad synna piguka RU 486, mifepristone) sprawiaj, e cia przestaje by chroniona przez hormony w organizmie kobiety, a prostaglandyny wywouj akcj skurczow macicy. Taka sekwencja lekw gwarantuje w 96-98 proc. przypadkw nie tylko skuteczno aborcji, ale i podobny do naturalnego obraz kliniczny po poronieniu. Jajo podowe zostaje usunite w caoci wraz ze luzwk, nie ma powika.

Skd wic zagroenie przy aborcji farmakologicznej?

- Zastosowanie jednego leku, albo jakiego preparatu, ktrego skutkiem ubocznym s jedynie skurcze macicy, jak ten osawiony lek na odek, nieporwnywalnie zwiksza zagroenie zdrowia i ycia kobiety. Powikania w przypadku aborcji bywaj powane, nawet zagraajce yciu. Zwykle jednak poronienie indukowane waciwymi lekami nie wymaga adnej interwencji lekarskiej, moe odby si w domu, zagrodzie, na polu, etc. Wie si oczywicie z blem, cierpieniem kobiety, ale jej yciu nic ju nie zagraa. Taka idea przywiecaa stworzeniu piguki i potwierdzia j praktyka. W Polsce leki te oficjalnie nie s dostpne, w mojej ocenie z przyczyn ideologicznych.

A te dwa - cztery procent powika czego dotycz?

- Zagroenia s podobne, jak przy poronieniach naturalnych: zdarzaj si krwotoki, pozostaj w macicy resztki poporodowe, bardzo rzadko powstaj stany zapalne. Krwotoki mog nawet zagraa yciu. Z grupy kobiet stosujcych metod aborcji farmakologicznej powinny by wykluczone panie chorujce na astm, gdy moe doj do zaostrzenia dolegliwoci. Take w przypadku alergii na lek reakcja organizmu bywa zupenie inna, groniejsza, ni zwykle. Zatem to, co dobre i konieczne w krajach Trzeciego wiata, nie jest rozwizaniem optymalnym w Polsce. Kada kobieta, ktra zdecyduje si zastosowa piguk aborcyjn, powinna mie moliwo dostpu do opieki lekarskiej i informacji, na jakie objawy ma zwraca szczeglnie uwag i jak wwczas postpowa.

Kobieta musi wykonywa jakie badania przed bd po zabiegu?

- Przed zabiegiem konieczne jest wykonanie badania usg, by potwierdzi ci, jej wiek, a take wykluczy ci pozamaciczn. Niezbdne jest oznaczenie grupy krwi. W przypadku obecnoci czynnika RH (-) aborcja farmakologiczna moe wygenerowa w przyszoci wystpienie konfliktu serologicznego. Zatem nie mona wszystkiego zostawi w rkach kobiety: potrzebna jest, zwykle minimalna, ale jednak niezbdna, pomoc lekarza. W krajach cywilizowanych, w ktrych aborcja farmakologiczna jest dozwolona, nie ma moliwoci jej przeprowadzenia bez nadzoru lekarskiego.

Kobiety, ktre planuj nielegaln aborcj farmakologiczn, nie chc wykonywa bada, bo boj si kopotw po jej wykonaniu. Z tego samego powodu nie trafiaj na czas do lekarza po powikanym zabiegu.

- Wskanik naturalnych poronie wynosi 20 proc. i nikogo nie powinno dziwi, e kobieta poronia. Obraz kliniczny po poronieniu samoistnym i farmakologicznym jest taki sam. Teoretycznie mona stwierdzi obecno leku we krwi (badanie toksykologiczne), ale si tego nie praktykuje. Polka po poronieniu naturalnym, jak i wywoanym lekami, moe liczy w polskim szpitalu na tak sam pomoc i traktowanie.

Nie przestrzega Pan przed farmakologiczn aborcj, nielegaln w Polsce....

- Nie jest moj rol ocena polskiego prawa i decyzji kobiet, ale chciabym mie pewno, e nawet te, ktre je zami, nie bd si bay wizyty u ginekologa. Tym bardziej, e zgodnie z ustaw, kobieta, ktra dopuci si aborcji nielegalnej, czyli bez wyranych wskaza medycznych, nie jest karana.

Dlaczego aborcja farmakologiczna jest dopuszczalna medycznie do 8-9. tygodnia ciy?

- W przypadku ciy bardziej zaawansowanej ryzyko powika, w tym najpowaniejszych, jest znacznie wysze. W krajach, gdzie aborcja jest legalna, cie starsze ni dziewiciotygodniowe usuwa si ju instrumentalnie, zazwyczaj metod podcinieniow, znacznie bezpieczniejsz od stosowanej w Polsce metody yeczkowania. Niestety, z tej metody bezpieczniejszej zwykle, nie mog skorzysta nawet kobiety, ktre maj prawo do legalnej aborcji z przyczyn medycznych. Polskich lekarzy nawet si jej nie uczy.

Iran, Irak, Afganistan, Zimbabwe... Polska znalaza si na licie krajw, w ktrych, wbrew obowizujcemu prawu, zrzeszenie organizacji kobiecych z caego wiata Women on Web umoliwia przeprowadzenie nielegalnej aborcji farmakologicznej. Zainteresowane Polki otrzymuj legalne za granic leki, a take moliwo kontaktu online z lekarzem...

- Wielu Polakw chyba nie czuje si komfortowo, e trzeba korzysta z takiej pomocy. To fatalne rozwizanie take ze wzgldw spoecznych. W krajach bogatych, nowoczesnych, gdzie aborcja jest legalna, kobieta podejmujca decyzj nie jest pozostawiona samej sobie. Otrzymuje profesjonaln pomoc medyczn, psychologiczn i socjaln. Decyduje sama, ale musi rozway wszystkie fakty. To smutne, e Polka, jak kobieta w Ugandzie, zostaje pozbawiona racjonalnego systemu pomocy. Decyzja bywa wic przypadkowa i jej realizacja rwnie.