Iwona Chłopek

0 pytanie, 40 odpowiedzi

Doradca podatkowy.Prowadzę Blog "Zrozumieć biznes podatkowy". Moja wiedza została doceniona przez Dziennik Gazety Prawnej, Radio PIN, Linię Otwocką, Kulturę Pogrzebu oraz Fundację Kobiety Nauki.

Jestem ekspertem:

www.doradztwopodatkowe24.com Zadaj pytanie

Ostatnia aktywnoœść

 • Nie ma specjalnego wzoru urzędowego na prośbę o umorzenie podatku wraz z odsetkami (nie umarza się samych odsetek). Podatnik sam musi napisać pismo, w którym uzasadni swoją prośbę o darowanie długu wobec fiskusa. W piśmie takim należy wskazać swój ważny interes lub interes publiczny w tym, że zostanie umorzony podatek wraz z odsetkami. Takim ważnym interesem jest sytuacja majątkowa podatnika i jego rodziny. Należy wykazać i dostarczyć urzędowi dokumenty potwierdzające, że egzekwowanie należnych fiskusowi pieniędzy spowoduje pogorszenie warunków życiowych podatnika i jego najbliższych. Jeśli zaległość jest związana z prowadzoną działalnością gospodarczą można wskazać, że zapłata podatku wraz z odsetkami spowoduje utratę płynności finansowej firmy, co doprowadzi ja do upadku i firma będzie musiała zwolnić pracowników. Powodów jest wiele. Każda taka prośba wiąże się jednak z obowiązkiem składania oświadczeń majątkowych do urzędu skarbowego, a zatem zeznaniem jaki majątek się posiada w danej chwili.

  na pytanie Jaki potrzebny druk na umorzenie splaty odsetek?
 • Obecnie działa Pani bez zlecenia na cudzej własności. Zgodnie z kodeksem cywilnym należy się za to Pani wynagrodzenie, ale nie pożytki z nieruchomości (np. dochody z najmu). Obawiam się, że cały dochód z tytułu najmu może być Pani odebrany. Majątek pochodzący ze spadku stanowi odrębny majątek męża. W związku z tym dochody z tego majątku także należą do Pani męża (lub pozostałych spadkobierców). W praktyce były mąż pewnie się nawet nie interesował tym najmem, ale prawnie wszystko należy do niego. Jeśli przy podziale majątku mąż zdecyduje się oddać Pani część tej nieruchomości będzie Pani mogła wynajmować pomieszczenia i rozliczać podatki. Do tego czasu nic Pani nie może zrobić. Urząd skarbowy miał rację. W obecnej sytuacji dochód z najmu nie jest Pani dochodem, a zatem nie może Pani być podatnikiem podatku dochodowego z tego tytułu.

  na pytanie Jak rozliczyć się z podatku za wynajem lokalu, do którego nie mam aktu własności?
 • Firma może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów bilety miesięczne pracowników, jeśli obowiązek taki wynika z zawartej umowy o pracę, albo z układu zbiorowego. Bilet miesięczny bowiem wchodzi do rozliczeń jako część wynagrodzenia za pracę. Stanowi zatem przychód pracownika. Jeśli mamy przychód to należy go opodatkować. W związku z tym, pracownik musi wyrazić zgodę na to by pracodawca kupował mu bilet miesięczny.

  na pytanie Czy firma może wrzucić w koszty zakup biletu miesięcznego dla pracownika?
 • Ulga na internet obowiązująca za 2013 r. przysługuje w wysokości 760 zł. Podatnik chcący z niej skorzystać powinien posiadać faktury wystawione na swoje imię i nazwisko potwierdzające opłaty za internet. Jeśli mniej podatnik zapłacił faktycznie za internet może odliczyć tylko tyle ile zapłacił, nie więcej. Ulgę odlicza się od dochodu. Oznacza to, że w przypadku, gdy przychody są niższe niż koszty podatkowe ulga nie będzie mogła być zastosowana. W takim przypadku bowiem dochód nie wystąpi, a zatem nie będzie od czego odliczyć ulgi internetowej. W 2013 r. wprowadzono dodatkowe ograniczenie. Jeśli podatnik już korzystał w poprzednich dwóch latach podatkowych z ulgi internetowej nie może w 2013 r. i w następnych odliczać ulgi na internet. Ulga przysługuje tylko tym podatnikom, którzy jeszcze z niej nie korzystali lub korzystali tylko w jednym roku podatkowym.

  na pytanie Czy za 2013 można odliczyć internet i od jakiej sumy można odliczyć internet?
 • Wysokość składki zdrowotnej podlegającej odliczeniu od podatku zryczałtowanego (rozliczanego w PIT-28) zależy od tego ile w roku podatkowym podatnik faktycznie wpłacił do ZUS. Trzeba mieć zatem potwierdzenie wpłaty składki zdrowotnej dokonywanej co miesiąc. Nie odliczamy jednak wszystkiego co wpłaciliśmy. Zgodnie z przepisami odlicza się tylko 7,75% podstawy wymiaru, którą co roku ogłasza ZUS (do ZUS wpłacamy 9% podstawy wymiaru). Z wyliczeń wynika, że maksymalnie można odliczyć za 2013 r. 2698,37 zł. Jeżeli podatnik zapłacił mniej lub wcale w którymkolwiek miesiącu, pełnej kwoty nie odliczy. Szczegółowe wyliczenia zrobił portal pit.pl (http://www.pit.pl/odliczenia_skladek_zus_291.php). Zachęcam do zapoznania się.

  na pytanie PIT 28: jak odliczyć od podatku składkę na ubezpieczenie zdrowotne?
 • Są trzy sposoby rozliczania podatku z tytułu wynajmu nieruchomości: - ryczałt ewidencjonowany -8,5% - skala podatkowa -18% lub 32% - podatek liniowy, jeśli podatnik prowadzi działalność w zakresie najmu -19% Jeśli podatnik nie zgłosił - do 20 stycznia 2013 r. opodatkowania w formie ryczałtu lub podatku liniowego, albo, gdy najem rozpoczął się w trakcie 2013 r. - do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu , albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego to oznacza, że najem należy rozliczyć według zasad ogólnych. Czyli przychód minus koszty uzyskania przychodu (remont, czynsz, zakup mebli, itp.) x odpowiednia stawka. Przychód ten łączy się m.in. z dochodami z pracy, więc ostateczna wysokość stawki będzie zależała od łącznego dochodu wynajmującego. Rozliczenie roczne należy dokonać na druku PIT-36.

  na pytanie Jak rozliczyć najem za rok 2013?
 • Po pierwsze trzeba zrozumieć co to jest sprzedaż wysyłkowa. Nie jest ona bowiem zwykłą sprzedażą towarów za pomocą serwisu aukcyjnego. Pomimo, że towary są faktycznie wysyłane do nabywców (pocztą, kurierem, itp.). Zgodnie z art. 2 pkt 24 ustawy VAT sprzedażą wysyłkową na terytorium kraju jest dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych: 1. przez podatnika podatku od wartości dodanej (innego niż polski podatek VAT) lub na jego rzecz 2. z terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska na terytorium Polski 3. Polska jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru. Sprzedażą wysyłkową jest także sytuacja, gdy polski podmiot wysyła lub transportuje towary na rzecz podatników VAT innych państw członkowskich. W takiej sytuacji zastosowanie mają przepisy odpowiedniego państwa członkowskiego (państwa zakończenia wysyłki towarów) Żeby zatem można było mówić o sprzedaży wysyłkowej musi zaistnieć element podmiotu z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Ta szczególna instytucja ma swoje przepisy szczególne. Limit dla niej wynosi 160.000 zł. Dlatego z ogólnego limitu zwolnienia z art. 113 ustawy o VAT wyłączono sprzedaż wysyłkową, która w poprzednim stanie prawnym (tj. do końca 2013 r.) również nie była wliczana do limitu zwolnienia podmiotowego. Do tego potrzebna była jednak wykładnia systemowa. Od 1 stycznia 2014 r. przepisy wprost wyłączają tę instytucję ze sprzedaży zwolnionej. Dla osób nie zajmujących się na co dzień prawem podatkowym takie sformułowanie może wprowadzać w błąd, gdyż potoczne rozumienie sprzedaży wysyłkowej jest inne. Niemniej jednak nie zwalnia to podatników z obowiązku znajomości swoich obowiązków podatkowych. Jeżeli zatem w Pani sprzedaży wysyłkowej nie występuje element obcy, tj. podmiot zagraniczny, nie dokonuje Pani sprzedaży wysyłkowej w rozumieniu ustawy o VAT, lecz sprzedaż opodatkowaną na zasadach ogólnych. W związku z tym, przekroczenie obrotu w wysokości 150.000 zł z tytułu sprzedaży towarów za pośrednictwem serwisu aukcyjnego Allegro dla podmiotów polskich (firm zarejestrowanych w Polsce i osób fizycznych zamieszkałych w Polsce) spowoduje utratę prawa do zwolnienia z VAT i obowiązek rozliczania VAT od momentu przekroczenia limitu.

  na pytanie Jak będzie wyglądało zwolnienie przedmiotowe z VAT w 2014 r.?
 • Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą możesz obniżyć swój przychód o poniesione wydatki. To są właśnie koszty uzyskania przychodów. Warunkiem jest jednak, aby ten wydatek był poniesiony w celu uzyskania przychodu z działalności gospodarczej, jego zabezpieczenia lub zachowania. Jest także wiele wyłączeń, np. koszt reprezentacji, odszkodowań, grzywien, podatku od spadków i darowizn, podatku dochodowego. Wszystkie te koszty wymienia art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Reasumując jeśli przedsiębiorca poniesie wydatek związany z jego działalnością gospodarczą jego wartość (cenę) odejmuje od przychodu. Dzięki temu podatek obliczany jest od niższej wartości. Kosztami uzyskania przychodów mogą być np.: najem biura, magazynu, reklama, pensja pracowników, materiały biurowe, komputer, drukarka, materiały handlowe, internet, ochrona, prąd, gaz, opłaty za pozostałe media. W zależności od rodzaju działalności koszty te są różne. Musze dodać jeszcze jedno zastrzeżenie. Kosztów uzyskania przychodów nie rozlicza się w przypadku opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym oraz kartą podatkową. Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej też mają możliwość odliczania od przychodu kosztów ich uzyskania, lecz są to bardziej zryczałtowane kwoty i znacznie mniej możliwości. W przypadku pracowników jest to 1335 zł w ciągu roku podatkowego, jeżeli podatnik pracuje dla jednego pracodawcy.

  na pytanie Co to są koszty uzyskania przychodu?
 • Proszę określić o jaka ulgę podatkową Pani pyta. Jeżeli nie prowadzi Pani działalności gospodarczej (osoba prywatna) to rozlicza się Pani na zasadach ogólnych, czyli według skali progresywnej (18% podatku lub 32%). Dla tego rodzaju rozliczenia dostępne są wszystkie ulgi. Każda ulga ma jednak swoje warunki, które podatnik musi spełnić, żeby móc je zastosować. Jeśli pyta Pani u ulgę internetową to może Pani z niej skorzystać tylko w przypadku, gdy już z niej Pani nie korzystała w poprzednich dwóch latach podatkowych. Jeśli przynajmniej w dwóch latach podatkowych odliczała Pani 760 zł od dochodu, niestety w 2013 r. już nie będzie miała Pani prawa zastosować tej ulgi.

  na pytanie Czy rozliczając PIT za 2013 będę mogła skorzystać z ulgi podatkowej?
 • Cenę mnożymy przez stawkę właściwą dla towaru lub usługi. Np. sprzedaż książki za 50 zł. 50 x 8%=4 50 zł wartość netto 8% - stawka właściwa dla książek z symbolem ISBN 4 zł - należny VAT

  na pytanie Jak obliczamy VAT?

Na wasze pytania odpowiadają

 • Beata Melaniuk

  Psycholog dziecięcy, psychoterapeuta poznawczo - behawioralny. Mam doświadczenie w diagnozie dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, ADHD, trudnościami wychowawczymi.

 • Maria Kłym

  Psycholog. Prowadzę treningi umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży. Naukowo zajmuję się kształtowaniem tożsamości w okresie wczesnego dorastania.

 • Iwona Gnach-Olejniczak

  Stomatolog z ponad 20-letnim doświadczeniem. Specjalizuje się w implantologii i ortodoncji nieekstrakcyjnej. Opatentowała w Polsce metodę Dental Face Liftingu. Założycielka UNIDENT UNION Dental Spa.

 • Łukasz Fus

  Lekarz - absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie rezydent w Zakładzie i Katedrze Patomorfologii oraz doktorant Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 • Magdalena Zemlak

  Lekarz rezydent chorób wewnętrznych oraz doktorant Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 • Marek Wolski

  Lekarz rezydent w oddziale Chirurgii i Urologii Klinicznego Szpitala Dziecięcego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24.

 • Angelika Sobota

  Lekarz rezydent ginekologii i położnictwa w Klinice Perinatologii i Położnictwa ze Szkołą Rodzenia Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

 • Joanna Giza

  Dietetyk ukończyła Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka,specjalizację Dietetyka,Poradnictwo Dietetyczne w IŻŻ. Prowadzi pacjentów szpitalnych z różnymi schorzeniami. Autorka warsztatów żywieniowych.

 • dietetyk Patrycja Sankowska

  Dietetyk, absolwentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Prowadzi poradnictwo żywieniowe. Autorka bloga diet-coaching.xaa.pl

 • Krystyna Zeńczak-Praga

  Magister fizjoterapii, dietetyk. Absolwentka AWF Poznań. Prowadzi własny gabinet w oraz pracuje na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.

 • Jerzy Wilgus

  Jeden z najbardziej znanych i cenionych chirurgów plastycznych w Polsce. Właściciel NZOZ EUROKLINIKA w Katowicach.

 • Anna Grabek-Dąbrowska

  Psycholog dziecięcy, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny.

 • Bronisław Hońca

  Psychoterapeuta integratywny, terapeuta uzależnień. Prowadzi psychoterapię indywidualną, par oraz psychoterapię grupową.

 • Magda Korulczyk

  Logopeda, Pedagog specjalny, Specjalista w Centrum Psychoterapii Ben-Med

 • Joanna Krawczyk

  Neuroterapeuta. Od kilkunastu lat pracuje z dziećmi i młodzieżą z zespołem Aspergera, wysoko funkcjonującym autyzmem i upośledzeniem umysłowym.

 • stradam